Liikenne


Kuva:Dhaka street crowds.jpgssa, Bangladeshin pääkaupungissa]]
Liikenne on ihminen, tavara ja tieto kuljettamista paikasta toiseen. Liikenne jaetaan kuljetusteiden mukaan maa-, vesi- ja ilmaliikenteeseen. Näiden sisällä liikenne jaetaan matkustaja- ja tavaraliikenteeseen.

Liikenteen historia


Liikenteen historia alkaa yhtä aikaa maanviljelyn ja käsityöläisten orastavan erikoistumisen kanssa noin 12000 vuotta sitten. Erikoistuminen vaati tuotteiden kuljettamista tuottajalta kuluttajalle. Liikenteen kehittymisen vallitsevat trendit ovat olleet kuljetusten nopeutuminen, yksiköiden suureneminen ja matkojen piteneminen. Henkilöliikenteen historia on keskeisiltä osiltaan samanlainen tavaraliikenteen historian kanssa.
Aluksi liikenteen lisääntymistä rajoitti kuljetusvälineiden puute. Liikenteen historian käännekohtia ovatkin olleet uusien liikennevälineiden käyttöönotot ensin maa- ja sitten vesiliikenteessä.
Ensimmäinen käännekohta oli eläinten kesyttäminen kuormajuhdiksi. Se nopeutti maaliikennettä ja teki mahdolliseksi suurempien kuormien kantamisen kuin ihminen itse pystyy kantamaan.
Vesiliikenne rajoittui pitkään lähinnä jokiin ja rantavesiin, eikä isoja aluksia ollut. Liikenteen toinen käännekohta tapahtui valtamerikelpoisten laivojen ja navigointitaitojen kehityttyä Euroopassa, Aasiassa ja pohjoisen Itä-Afrikan alueilla. Valtameriliikenne synnytti maailmanlaajuisen liikenneverkon.
Maaliikenteen rajat asetti se, että lihasvoimaa parempia kuljetuskeinoja ei ollut edelleenkään keksitty, joten maitse kuljetettiin edelleen vain pieniä yksiköitä ja lähinnä lyhyitä matkoja. Maitse kuljetettiin pääasiassa arvokkaimpia tuotteita kuten mausteita. Erityisesti Euroopassa ja Kiinassa tehotonta maaliikennettä paikkasi jokiliikenne. Vesiliikenteen käännekohta mahdollisti siis suuren volyymin kuljetukset kaikkialle, minne oli vesiyhteys.

Suuri käännekohta


Teollinen vallankumous toi maaliikenteeseen ensimmäiset parannukset sitten kotieläinten kesyttämisen ja rattaiden keksimisen. 1800-luvun rautatie nopeutti maaliikennettä ja toi suuremmat ja painavammat yksiköt. 1900-luvun polttomoottoriliikenne tavallisilla teillä levitti liikenteen kattamaan myös syrjäisemmät kolkat ja mahdollisti spontaanimman tavara- ja henkilöliikenteen. 1900-luvun toinen uutuus lentokone lisäsi lähinnä liikenteen nopeutta ja hivenen myös matkojen pituutta. Nykymuotoinen tehokas liikenne mahdollistaa teollisuuden äärimmäisen erikoistumisen. Tuotetta voidaan valmistaa yhdessä ainoassa paikassa ja liikenteen avulla kuljettaa ja jakaa maailmanlaajuisesti.
Tietoliikenne historian voidaan katsoa alkavan kirjoitustaito kehittymisestä, sillä se teki tiedosta hyödykkeen, jota voitiin kuljettaa ja kaupata. Aina lennätin keksimiseen saakka tietoliikenne oli riippuvainen muun liikententeen nopeudesta. Lennätin nopeutti tietoliikenteen nykytasolle mutta salli vain vähän ja lyhyitä viestejä. Puhelin toi mukaan puheliikenteen. Tietoliikenteen kolmas käännekohta on meneillään, ja siinä volyymi ja kantavuus eli välityskyky paranee edelleen muun muassa radion, television ja Internetin ansiosta.
Maailmanlaajuisen tietoverkon eli Internetin tietoliikenteessä ei ole merkittäviä nopeusrajoituksia, ja volyyminrajoitukset ovat myös vähenemässä. Tietoverkon ulkopuolella on kuitenkin suuri määrä ihmisiä, mikä pienentää erityisesti internetin kattavuutta. Valtiollinen tietoliikenteen rajoittaminen on useimmissa maissa vähentynyt minimaaliseksi.
Tavara- ja henkilöliikenne on nopeutunut paljon, eikä merkittävää lisänopeutta ole näkyvissä. Liikenteen määrän kasvu aiheuttaa lähiliikenteessä ruuhkautumista. Lisäksi suuren volyymin liikenteen vaatimat suuret resurssit ja vaikutukset ympäristöön rajoittavat liikenteen lisääntymistä. Kun liikenteen valtiollisia rajoituksia vähennetään, mahdollistaa koko maapallon kattava nopea, laajakapasiteettinen ja kattava liikenneverkko muun muassa nykyisen globalisaation.

Liikennemuotoja


Liikenteen päämuodot ovat matkustajaliikenne, tavaraliikenne ja tietoliikenne.
Maaliikenne
Tieliikenne
matkustajaliikenne: henkilöautot, moottoripyörät, bussit
tavaraliikenne: ajoneuvoyhdistelmä, kuorma-autot, pakettiautot
Rautatieliikenne
matkustajaliikenne: matkustajajunat
tavaraliikenne: tavarajunat
Muu raideliikenne
matkustajaliikenne: ratikka, metrot
Vesiliikenne
Meriliikenne
matkustajaliikenne: matkustaja-alus, lautta
tavaraliikenne: rahtilaivat, säiliöalus
Joki- ja kanavaliikenne
matkustajaliikenne: jokilaivat
tavaraliikenne: proomut
Vedenalainen liikenne
sukellusveneet
Ilmaliikenne
Lentoliikenne
matkustajaliikenne: matkustajalentokoneet
tavaraliikenne: kuljetuslentokoneet
Säteilyliikenne
aineeton liikenne: tietoliikenneasemien kuuluvuusalueet, radiotaajuudet yms.
Avaruusliikenne
satelliitti ja avaruussukkulat
Kaapeliliikenne
aineeton liikenne: tietoliikenne- ja sähkökaapelit
Putkiliikenne
tavaraliikenne: öljy- ja maakaasuputket

Liikenneverkon rakenne


Liikenneverkon rakenne voidaan jakaa infrastruktuuriin, kulkuvälineisiin ja operaatioihin.
Infrastruktuuri sisältää käytettävät liikenneverkot (tiet, rautatiet, Lentolinja, kanaalit, kuten myös terminaalit ja asemat (esimerkiksi lentoasemat, rautatieasemat, linja-autoasemat ja satamat).
Liikenneverkoissa kulkevia kulkuvälineitä ovat autot, polkupyörät, junat ja lentokoneet.
Liikenteen operaatiot liittyvät järjestelmän hallintaan, ja niitä ovat muun muassa Liikennevalo-ohjaus, junavaihteet, lennonjohto jne. kuten myös liikennesäännöt ja liikenteen rahoitusjärjestelmät (esimerkiksi moottoriteiden tietullit tai polttoaineverot).
Liikenneverkkojen suunnittelu kuuluu yhdyskuntasuunnittelu- ja kaupunkisuunnittelun, kulkuvälineiden suunnittelu konetekniikka alaan. Meri- ja ilmaliikenteen suunnittelu ovat usein omia erikoistuneita alojaan, vaikka ne voivat ehkä kuulua myös Operaatiotutkimus tai järjestelmäsuunnitteluun.

Liikenne ja tietoliikenne


Liikenne ja tietoliikenne ovat sekä toistensa korvaajia että täydentäjiä. Voi olla mahdollista, että kehittynyt tietoliikenne voisi pitkälti korvata ihmisten viestintätarpeesta johtuvan liikkumisen eli Puhelin, faksilla tai sähköpostilla kommunikoitaisiin henkilökohtaisen tapaamisen sijaan. On havaittu, että välineitä hyväksikäyttävä Viestintä itse asiassa luo lisää vuorovaikutusta, myös henkilökohtaista vuorovaikutusta. Liikenteen kasvuun liittyy kommunikaatiota, joka on elintärkeä kehittyneille liikennejärjestelmille. Junien ja lentokoneiden on tiedettävä toisten junien ja lentokoneiden sijainti, ja niiden on pystyttävä kommunikoimaan. On myös havaittu, että tietoliikenteen lisääntyminen lisää liikennettä ja päinvastoin.
Toinen puoli liikennettä on rahdin kuljetus, joka on myös tulevaisuudessa tarpeellista muun muassa elintarvikkeiden ja muun energian kuin sähkön ja Kaukolämpö kuljettamiseen. Tässä pinta- ja ilmakuljetukset kilpailevat keskenään. Pintakuljetuksissa rautatie- ja maantiekuljetukset kilpailevat manneralueilla, mutta merellä laivakuljetuksille ei ole korvaavaa kuljetusmuotoa.

Liikenne, aktiviteetit ja maankäyttö


Asumistiheyden ja liikennemuotojen välillä on yhteys. Asumistiheys määritellään laskemalla kerrosalan (tai väestön) suhde maa-alaan. Sääntönä voidaan sanoa, että tiheyden ollessa alle 1,5, henkilöauto on sopiva väline. Tiheydet kuusi ja ylöspäin sopivat hyvin junille. Tiheydet kahdesta neljään eivät sovellu oikein hyvin tavalliselle Julkinen liikenne tai Henkilöauto liikenteelle. Monet kaupungit ovat kasvaneet näihin tiheyksiin ja ne kärsivät Liikenneruuhka. Henkilökohtainen pikaliikenne voisi täyttää tämän tyhjiön.
Kaavoitus tukee aktiviteetteja, jotka usein sijaitsevat toisistaan erillään. Ihmiset tarvitsevat liikennettä liikkuakseen paikasta toiseen (esimerkiksi kotoa töihin, ostoksille ja takaisin kotiin). Liikenne on toissijainen tarve siinä mielessä, ettei se sellaisenaan tyydytä mitään välitöntä tarvetta, mutta sitä tarvitaan matkojen päätepisteissä oleviin aktiviteetteihin.
Hyvällä maankäytöllä pyritään siihen, että yleisesti tarvittavat kohteet, esimerkiksi asunnot ja ruokakaupat, ovat lähellä toisiaan ja kohteet, joihin keskittyy paljon liikennettä, lähellä liikenneväyliä. Huonoa maankäyttöä on, jos aktiviteetit (kuten työpaikat) sijoitetaan kauas muista kohteista (kuten asutus ja kauppa).
Liikenteen vaatimat rakennelmat käyttävät maata, ja kaupungeissa katu, tiet ja pysäköintialueet voivat helposti ylittää 20 % koko maapinta-alasta. Tehokas liikennejärjestelmä vähentää tarpeetonta maankäyttöä.

Liikenne, energia, ympäristö ja turvallisuus


Liikenne vaikuttaa ympäristöön monin tavoin. Se on tutkitusti yksi suurimmista ilmansaastuttajista, energiankuluttajista, maankäyttäjistä, tapaturmien aiheuttajista ja jätteiden tuottajista.
Liikenne on energian merkittävä käyttäjä. Suurin osa liikennevälineistä polttaa hiilivetyjä. Jos nämä palavat vain osittain, syntyy saasteita. Kulkuneuvot ovat läntisessä maailmassa tulleet puhtaammiksi ympäristösäädösten takia, mutta hyöty on kumoutunut autojen määrän kasvaessa. Öljyhuippu saattaa vaikuttaa merkittävästi liikenteen kehitykseen.
Käyttämällä puhtaampia polttoaineita voidaan vähentää saasteita. Suosituin vähäsaasteinen polttoaine tällä hetkellä on öljynporauksen sivutuotteena saatava maakaasu. Vety on ainakin paikallisesti vielä vähäsaasteisempaa.
Toinen keino on tehdä kulkuvälineistä tehokkaampia, mikä vähentää saasteita ja jätteitä vähentämällä energiankulutusta. Jos sähköä voidaan käyttää, se on kaikkein tehokkain energiamuoto. Toinen keino on tuottaa energiaa polttokennoilla, jotka ovat kahdesta viiteen kertaa tehokkaampia kuin perinteisesti käytetyt polttomoottorit. Yksinkertainen, mutta erittäin tehokas keino on tehdä maalla kulkevat autot virtaviivaisiksi, koska jopa 75 % energiasta kuluu Ilmanvastus voittamiseen. Toinen keino on Kierrätys energiaa, joka normaalisti kuluu jarrutukseen. Tähän tarvitaan monimutkaista hybriditekniikkaa.
Tieliikenne on varsin riskialtista. Vuosittain auto-onnettomuuksissa Suomessa kuolee noin 300 ihmistä ja loukkaantuu lähes 5000 ihmistä. Suurin osa onnettomuuksista johtuu inhimillisistä arviointi- ja havaintovirheistä, mutta osa johtuu myös puutteellisista liikennejärjestelyistä ja huonoista kelioloista.

Liikenneyhtiöitä


Helsingin kaupungin liikennelaitos
Tampereen kaupungin liikennelaitos
Connex
Finnair
Silja Line
Viking Line
VR-Yhtymä
ExpressBus

Katso myös


Liikenne Suomessa
Julkinen liikenne
Liikennesuunnittelu
Ratikkamuseo

Aiheesta muualla


http://www.rakennusperinto.fi/rakennusperintomme/rakennuksia_ja_ymparistoja/fi_FI/Liikenteen/ Rakennusperinto.fi - Liikenteen ympäristöt
http://www.motiva.fi/liikenne Motiva – Liikenne
Luokka:Liikenne
af:Vervoer
am:ማጓጓዝ
ab:Атранспорт
ar:نقل
an:Transporte
ast:Tresporte
az:نقلییات
id:Transportasi
ms:Kenderaan
bm:Dònìni
bn:পরিবহন
map-bms:Angkutan
jv:Transportasi
su:Angkutan
be:Транспарт
be-x-old:Транспарт
bs:Saobraćaj
br:Treuzdougerezh
bg:Транспорт
ca:Transport
cv:Çул-йĕр
cs:Doprava
cy:Cludiant
da:Transport
de:Verkehr
et:Transport
el:Μεταφορές
en:Transport
es:Transporte
eo:Transporto
eu:Garraio
fa:ترابری
hif:Transport
fr:Transport
fy:Transport
fur:Traspuart
ga:Iompar
gv:Arraghey
gd:Giùlan
gl:Transporte
gan:運輸
ko:교통
hy:Տրանսպորտ
hi:परिवहन
hr:Promet
ia:Transporto
iu:ᐃᖏᕐᕋᔾᔪᑎᑦ
os:Транспорт
is:Samgöngur
it:Trasporto
he:תחבורה
kl:Angallassissutit
ka:ტრანსპორტი
kk:Көлік
ky:Транспорт
sw:Usafiri
ht:Transpò
lad:Transporte
la:Vectura
lv:Transports
lb:Transport
lt:Transportas
hu:Közlekedéstudomány
mk:Транспорт
mg:Fitaterana
ml:ഗതാഗതം
mwl:Trasporte
nah:Huaznenqui
nl:Vervoer
nds-nl:Vervoor
ja:交通
nap:Traspuorte
pih:Transport
no:Transport
nn:Transport
nrm:Transport
oc:Transpòrt
pnb:ٹرانسپورٹ
ps:لېږدچارې
pl:Transport
pt:Transporte
ro:Transport
qu:Apaykachay
ru:Транспорт
rue:Транспорт
sa:परिवहन
sco:Transport
stq:Ferkier
scn:Trasporti
simple:Transport
sk:Doprava
sl:Transport
so:Gaadiidka Dadweynaha
sr:Транспорт
sh:Transport
sv:Transport
tl:Transportasyon
ta:போக்குவரத்து
th:การขนส่ง
vi:Vận tải
tg:Нақлиёт
tr:Ulaşım
uk:Транспорт
ur:نقحمل
vec:Trasporti
fiu-vro:Transport
war:Panakayan
yi:טראנספארט
bat-smg:Transpuorts
zh:运输

Luettelo kielistä

__NOTOC__
Tämä sivu on vaillinainen luettelo luonnollista kielistä. Luettelo on aakkosjärjestyksessä, mutta kielet voidaan jaotella myös kielikunta.
Katso myös luettelo keinotekoisista kielistä ja luettelo kuolleista kielistä.

A


aarin kieli - aariya - aasáx - abadi - abaga - abai sungai - abanjom - abar - abau - abazan kieli - abé - abhaasin kieli - abidji - abinomn - abipon - abishira - abnaki - abom - abon - abron - abu - abua - abui - abun - abung - abure - abureni - aceh'n kieli - achagua - achang - aché - - adelen kieli - adhola - adi - adioukrou - adonaran kieli - aduge - adygein kieli - adynyamathanha - adzera - aekyom - aer - afade - afarin kieli - afitti - afrikaans - agulin kieli - ahvahin kieli - aimaran kieli - ajawa - akkadin kieli - akkalansaame - alasaksa - albanian kieli - aleutti - algonkin - altain kieli - alune - amerikkalainen viittomakieli - amharan kieli - andin kieli - anutan kieli - arabian kieli - aragonian kieli - aramean kieli - arapaho - armenian kieli - arpitaani - artšin kieli - asas - asturian kieli (astuuri) - 'auhelawa - aunuksenkarjalan kieli - australialainen viittomakieli - avaarin kieli - awadhin kieli - awutu - azerin kieli (azerbaidžani)

B


baduin kieli - bablen kieli - bagvalin kieli - bambassi - baskin kieli - bedžan kieli - belait - bench - bengalin kieli - bežtan kieli - bhodžpuri - biharin kieli - bislaman kieli - bosnian kieli - botlihin kieli - brahuin_kieli - bretoni - brittiläinen viittomakieli - bruu - buduhin kieli - bugin kieli - bulgarian kieli - bung - burman kieli - burun kieli - burušaski

C


cebun kieli (cebuano) - chamorron kieli - cherokeen kieli - chinali - chuukin kieli - creen kieli

D


dargvan kieli - didan kieli - didon kieli - divehin kieli - dyirbalin kieli

E


enetsin kieli - englannin kieli - Ersän kieli - espanjan kieli - etelämarquesasin kieli - eteläsaame - baskin kieli

F


persian kieli (persia) - fataleka - fidžin kieli - filipino - frankoprovensaali - friisin kieli - friulin kieli - fulani - futunan kieli (fakafutuna) - fääri

G


gaelin kieli - galego (galicia) - Gaon kieli - georgian kieli - gesturo - godoberin kieli - gros ventre - gruusian kieli - guaranin kieli - gudžaratin kieli (gujarati)

H


haida - haitin kieli - hakka-kiina - hanti - hassaniyya - hausan kieli - havaijin kieli - hemba - heprea - hiligainon kieli - hinalugin kieli - hindi - hinuhin kieli - hiri motu - hollannin kieli - hunzibin kieli - hvaršin kieli

I


ida'an - iiri - iloko - imragenin kieli - inarinsaame - indonesian kieli - Inkeroisen kieli - inuiittikieli - islannin kieli - italian kieli - iwal

J


jaavan kieli - japanin kieli - jarawa - jiddiš (jiddi) - joruban kieli - juratsin kieli

K


kairiru - kakadun kieli - Kamassin kieli - kambera - kanakanabu - kannadan kieli - kantoninkiina (yue-kiina) - kanuri - kapingamarangin kieli - karatan kieli - karjalan kieli - karoliinin kieli - katalaani - kavalan - kazakin kieli - Keetin kieli - ketšua - khmer - kiinan kieli (mandariini) - kildininsaame - kirgiisin kieli - kiribatin kieli - kirjanorja - kituba - koltansaame - Komin kieli - komodon kieli - kongon kieli - Koptin kieli - korean kieli - korni - korsikan kieli - kosraen kieli - kreikan kieli - kroatian kieli - krytsin kieli - kuanua - kurdin kieli - kymri

L


laal - ladin - ladino - lakin kieli - lampungin kieli - laon kieli - latina - latvian kieli (lätti) - lezgin kieli - liettuan kieli - Liivin kieli - lingala - lingua franca - luhun kieli - luulajansaame - Lusitanian kieli - luxemburgin kieli - Lyydin kieli

M


maduran kieli - maisin - maithilin kieli - makassarin kieli - makedonian kieli - malagassi - malaijin kieli - malajalamin kieli - malol - maltan kieli - mandariinikiina - mangarevan kieli - manggarai - manksi - mansin kieli - mantšun kieli - maorin kieli - marathin kieli - marin kieli - marshalli - Matorin kieli - mentawain kieli - minangkabaun kieli - min-kiina - mokerang - Mokšan kieli - mongolin kieli - mordva - moriorin kieli - motun kieli - muduapa - muinaisenglanti - mustajalka

N


naurun kieli - ndebelen kieli - nengone - nenetsin kieli - nepalin kieli − nganasanin kieli - nicaragualainen viittomakieli - Niittymarin kieli - Niuafo'oun kieli - niuatoputapun kieli - niuen kieli - norjan kieli (kirjanorja ja uusnorja) - nukumanun kieli - nukuoron kieli

O


okolod - oksitaani - orijan kieli - Oromon kieli - oshivambo - osseetti - Oyn kieli

P


paali - palaun kieli - palu'en kieli - pandžabin kieli (punjabi) - persian kieli (farsi) - piitimensaame - pirun kieli - pohjoissaame - portugalin kieli - portugalilainen viittomakieli - puolan kieli

Q


ketšua (ketšua)

R


Rakahanga-manihikin kieli - ranskan kieli - retoromaani - romanian kieli - romanikieli - rukai - ruotsalainen viittomakieli - ruotsin kieli - rutulin kieli

S


saamen kieli - saaroa - saksan kieli - samoan kieli - sanskrit - santalin kieli - saparuan kieli - Selkupin kieli - serbian kieli - seton kieli - sidamo - Silbo - slovakin kieli - sloveenin kieli - somalin kieli - sooninken kieli - sorbi - sumbawan kieli - sundan kieli (sundaneesi) - suomalainen viittomakieli - suomen kieli - swahilin kieli - swazin kieli

T


tabasaranin kieli - tagalogin kieli - tahitin kieli - tamilin kieli - tanskan kieli - tatin kieli - telugun kieli - tetumin kieli - tigren kieli - tigrinja - thain kieli - tiibetin kieli - timorin kieli - tindin kieli - tokodede - tongarevan kieli - tšahurin kieli - tšamalalin kieli - tšamorron kieli - tšekin kieli - Tšetšeenin kieli - tubuain kieli - tulun kieli - turjansaame - turkin kieli - tuvan kieli

U


udin kieli - udmurtin kieli - uiguurin kieli - ukrainan kieli - unkarin kieli - urdun kieli - uumajansaame - uusiseelantilainen viittomakieli - uusnorja

V


valkovenäjän kieli - vallonin kieli - vatja - venäjän kieli - vepsän kieli - vietnamin kieli - viron kieli - võron kieli

W


wanukaka - watubelan kieli - wu-kiina

X


xhosan kieli (kafferi, hosa)

Y


kantoninkiina (kantoninkiina) - yurok

Z


zaghava − zenaga − zulun kieli − zuni

Ö


önge

Katso myös


luettelo kirjoitusjärjestelmistä

Aiheesta muualla


Jaakko Anhava: ''Maailman kielet ja kielikunnat''. Gaudeamus. ISBN 951-662-734-X
http://www.cs.tut.fi/~jkorpela/kielet/nimet.html J. Korpela: Kielten nimiä ja koodeja
Luokka:Luettelot kielistä
ar:ملحق:قائمة اللغات
an:Idioma
frp:Lista de lengoues per ôrdre alfabètico
ast:Llista d'idiomes
az:Dünya dilləri
id:Daftar bahasa menurut rumpun bahasa
ms:Senarai bahasa
map-bms:Daftar Basa
jv:Daftar basa miturut rumpun basa
su:Daptar basa
be-x-old:ISO 639 (А-Я)
bs:Spisak jezika
ca:Llista de llengües del món
cs:Seznam jazyků
cy:Rhestr ieithoedd
et:Keelte loend
el:Κατάλογος γλωσσών και διαλέκτων
en:Lists of languages
es:Idioma
eo:Listo de lingvoj
fa:فهرست زبان‌های جهان
fr:Liste de langues
ga:Liosta teangacha
gv:Rolley çhengaghyn
gl:Linguas do mundo
got:𐍂𐌰𐌶𐌳𐍉𐍃/Razdos
ko:언어 목록
hy:Լեզուների ցանկեր
hr:Dodatak:Popis jezika
ilo:Listaan dagiti pagsasao
ia:Lista de linguas
ie:Liste del lingues del munde
is:Listi yfir tungumál
it:Elenco delle lingue
kk:Әлем тілдері
rw:Amazina y’ururimi mu kinyarwanda
la:Linguae mundi
lv:Valodu uzskaitījums pēc nosaukuma
li:Lies vaan taole
mk:Список на јазици
arz:قايمة اللغات
nl:Lijst van talen van de wereld
ja:言語の一覧
ce:Могlам меттанийн
nds:Spraken vun de Welt
pl:Języki świata
pt:Anexo:Lista de línguas
ro:Listă de limbi
ru:Языки мира
sco:Leet o leids
sq:Lista e gjuhëve
simple:List of languages
ss:Lúlwîmi
sk:Zoznam jazykov
sl:Seznam jezikov
sr:Списак језика
sh:Spisak jezika
sv:Lista över språk
th:รายชื่อภาษา
tr:Diller listesi
uk:Списки мов
ur:زبانوں کی فہرست
fiu-vro:Maailma keeleq
zea:Lieste van taelen (alfabetisch)
bat-smg:Kalbū sārašā
zh:语言列表

Wikipedia:Luettelo luetteloista

__NOTOC__
Wikipediassa on runsaasti luetteloita eri aiheista. Tälle sivulle on kerätty luettelo luetteloista, joita Wikipediasta löytyy. Katso myös: :Luokka:Luettelot.
----
----

0–9


Luettelo 00-agenteista
Luettelo 100 metrin juoksun Suomen mestareista
Luettelo 1000 pistettä Suomen koripallomaajoukkueessa tehneistä pelaajista
Luettelo 1 000 tehopistettä saavuttaneista NHL-pelaajista
Luettelo 1900-luvun säveltäjistä
Luettelo 1950-luvun suomalaisista elokuvista
Luettelo 1960-luvun miehitetyistä avaruuslennoista
Luettelo 1970-luvun miehitetyistä avaruuslennoista
Luettelo 1980-luvun miehitetyistä avaruuslennoista
Luettelo 1980-luvun suomalaisista elokuvista
Luettelo 1990-luvun komediaelokuvista
Luettelo 1990-luvun miehitetyistä avaruuslennoista
Luettelo 1990-luvun suomalaisista elokuvista
Luettelo 200 metrin juoksun Suomen mestareista
Luettelo 200 torjuntaa saavuttaneista Korisliiga-pelaajista
Luettelo 2 000 levypalloa saavuttaneista Korisliiga-pelaajista
Luettelo 2000-luvun komediaelokuvista
Luettelo 2000-luvun suomalaisista elokuvista
Luettelo 2000-luvun taidemusiikin säveltäjistä
Luettelo 2000-vuosikymmenen miehitetyistä avaruuslennoista
Luettelo 2010-luvun suomalaisista elokuvista
Luettelo 20th Century Foxin elokuvista
Luettelo 27-vuotiaina kuolleista rock-muusikoista
Luettelo 3 000 metrin juoksun Suomen mestareista
Luettelo 3D-grafiikkaohjelmista
Luettelo 400 metrin juoksun Suomen mestareista
Luettelo 50 tärkeimmästä koripallovaikuttajasta Euroliigassa
Luettelo 500 NHL-maalia tehneistä pelaajista
Luettelo 500 pallonriistoa saavuttaneista Korisliiga-pelaajista
Luettelo 500 syöttöä saavuttaneista Korisliiga-pelaajista
Luettelo 5 000 metrin juoksun Suomen mestareista
Luettelo 5 000 pistettä saavuttaneista Korisliiga-pelaajista
Luettelo 800 metrin juoksun Suomen mestareista

A


Luettelo aasialaisista säveltäjistä
Luettelo Aasian joista
Luettelo aavikoista
Luettelo Abban kappaleista
Luettelo absoluuttisesti kirkkaimmista lähitähdistä
Luettelo AC Oulussa pelanneista jalkapalloilijoista
Luettelo AC/DC:n kappaleista
Luettelo Adrianmeren saarista
Luettelo Afganistanin kaupungeista
Luettelo Afganistanin valtionpäämiehistä
Luettelo Afrikan joista
Luettelo Afrikan saarista
Luettelo Afrosoricida-lahkon nisäkkäistä
Luettelo Agatha Christien teoksista
Luettelo Agentsin kappaleista
Luettelo Ahvenanmaan suomalaisperäisistä paikannimistä ja eksonyymeista
Luettelo Ainin kantoneista
Luettelo Ainin kunnista
Luettelo Airbusin onnettomuuksista ja kaappauksista
Luettelo Aisnen kunnista
Luettelo Ajokoirien tähdistön tähdistä
Luettelo Ajomiehen tähdistön tähdistä
Luettelo Akateemisen Karjala-Seuran jäsenistä
Luettelo Aknestikin kappaleista
Luettelo Aku Ankan ammateista
Luettelo Aku Ankan taskukirjoista
Luettelo Aku Ankan taskukirjoista (101–125)
Luettelo Aku Ankan taskukirjoista (126–150)
Luettelo Aku Ankan taskukirjoista (151–175)
Luettelo Aku Ankan taskukirjoista (176–200)
Luettelo Aku Ankan taskukirjoista (1–25)
Luettelo Aku Ankan taskukirjoista (201–225)
Luettelo Aku Ankan taskukirjoista (226–250)
Luettelo Aku Ankan taskukirjoista (251–275)
Luettelo Aku Ankan taskukirjoista (26–50)
Luettelo Aku Ankan taskukirjoista (276–300)
Luettelo Aku Ankan taskukirjoista (301–325)
Luettelo Aku Ankan taskukirjoista (326–350)
Luettelo Aku Ankan taskukirjoista (351–375)
Luettelo Aku Ankan taskukirjoista (376–400)
Luettelo Aku Ankan taskukirjoista (51–75)
Luettelo Aku Ankan taskukirjoista (76–100)
Luettelo akupisteistä
Luettelo akvaariokaloista
Luettelo Alabaman kuvernööreistä
Luettelo Alamedan piirikunnan koulupiireistä
Luettelo Alankomaiden kaupungeista
Luettelo Alankomaiden sarjoissa pelanneista suomalaisista jalkapalloilijoista
Luettelo Alankomaiden suurimmista kaupungeista
Luettelo Alaskan kaupungeista
Luettelo Alaskan kuvernööreistä
Luettelo Albanian kaupungeista
Luettelo Aleuttien saarista
Luettelo Algerian kaupungeista
Luettelo alkoholiin kuolleista henkilöistä
Luettelo alkuaineista
Luettelo Allierin kunnista
Luettelo alojensa ensimmäisistä naisista Suomessa
Luettelo Alpes-de-Haute-Provencen kunnista
Luettelo Alpes-Maritimesin kunnista
Luettelo altoista
Luettelo Alttarin tähdistön tähdistä
Luettelo alttoviulisteista
Luettelo Amalgam Comicsin henkilöistä
Luettelo AMD:n prosessoreista
Luettelo Amerikan alkuperäiskansoista ja -heimoista
Luettelo Amerikan alkuperäiskansoista ja -heimoista alueittain
Luettelo Amiga-peleistä
Luettelo ammateista
Luettelo ammatillisista perustutkinnoista
Luettelo ammattikorkeakoulututkinnoista
Luettelo ammattilaisnyrkkeilyn hallitsevista maailmanmestareista
Luettelo ammattitutkinnoista
Luettelo Anandin ja Kramnikin välisistä shakkipeleistä
Luettelo Andorran kaupungeista
Luettelo Andromedan tähdistön tähdistä
Luettelo Angolan kaupungeista
Luettelo animaatioelokuvan tekijöistä
Luettelo animaatioelokuvista
Luettelo animaatiosarjan Avatar jaksoista
Luettelo animaatiosarjan Haamujengi jaksoista
Luettelo animaatiosarjan Poliisiopisto jaksoista
Luettelo animaatiosarjoista
Luettelo animesarja Hopeanuolen jaksoista
Luettelo Animorphs-sarjan henkilöistä
Luettelo Anne Frankiin liittyvistä henkilöistä
Luettelo Antiguan ja Barbudan kaupungeista
Luettelo antiikin filosofian termeistä
Luettelo antiikin Kreikan jumalista
Luettelo Aprilian moottoripyörämalleista
Luettelo Arabiemiirikuntien kaupungeista
Luettelo Ardennesin kunnista
Luettelo Ardèchen kunnista
Luettelo argentiinalaisista sotalaivoista
Luettelo argentiinalaisista yhtyeistä
Luettelo Argentiinan kaupungeista
Luettelo Argoksen kuninkaista
Luettelo Arizonan kaupungeista väkiluvun mukaan
Luettelo Ariègen kunnista
Luettelo arkkitehdeista
Luettelo armeijatermeistä
Luettelo Armenian kaupungeista
Luettelo ARS Kärsämäen taiteilijoista
Luettelo Artemis Fowl -sarjan hahmoista
Luettelo Aspyr median siirtämistä peleistä
Luettelo Assyrian kuninkaista
Luettelo Asterix seikkailee -sarjakuvien hahmoista
Luettelo Astrid Lindgrenin kirjoista
Luettelo Astro Cityn henkilöistä
Luettelo asuntokaupassa käytettävistä lyhenteistä
Luettelo Atarin julkaisemista videopeleistä
Luettelo Ateenan arkonteista
Luettelo Ateenan kuninkaista
Luettelo ATI:n piirisarjoista
Luettelo ATIn grafiikkapiireistä
Luettelo Auben kunnista
Luettelo Auden kunnista
Luettelo Aura Basketissa pelanneista koripalloilijoista
Luettelo auringonkaltaisista tähdistä
Luettelo australialaisista yhtyeistä
Luettelo Australian avointen miesten kaksinpelin voittajista
Luettelo Australian avointen miesten nelinpelin voittajista
Luettelo Australian avointen naisten kaksinpelin voittajista
Luettelo Australian avointen naisten nelinpelin voittajista
Luettelo Australian avointen sekanelinpelin voittajista
Luettelo Australian kaupungeista
Luettelo austronesialaisista kielistä
Luettelo automerkeistä
Luettelo auton johdin- ja liitinmerkinnöistä
Luettelo avaruusjärjestöistä
Luettelo avaruuslentäjistä
Luettelo Aveyronin kunnista
Luettelo avoimista tähtijoukoista
Luettelo Avril Lavignen kiertueista
Luettelo Azerbaidžanin kaupungeista

B


Luettelo Babylonian kuninkaista
Luettelo Backstreet Boysin saamista palkinnoista
Luettelo Bahaman kaupungeista
Luettelo Bahian kunnista
Luettelo Bahrainin hallitsijoista
Luettelo Bahrainin kaupungeista
Luettelo balettitermeistä
Luettelo Bangladeshin kaupungeista
Luettelo banjisteista
Luettelo Barbadoksen kaupungeista
Luettelo baritoneista
Luettelo barokkisäveltäjistä
Luettelo Bas-Rhinin kunnista
Luettelo basisteista
Luettelo Basketball Hall of Fameen kuuluvista joukkueista ja henkilöistä
Luettelo bassobaritoneista
Luettelo bassoista
Luettelo bassokitaristeista
Luettelo Batmanin vihollisista
Luettelo Belgian kaupungeista
Luettelo Belgian sarjoissa pelanneista suomalaisista jalkapalloilijoista
Luettelo Belizen kaupungeista
Luettelo Ben 10 -sarjan hahmoista
Luettelo Ben 10 -sarjan vihollisista
Luettelo televisiosarjan Ben 10: Ultimate Alien jaksoista
Luettelo Benellin moottoripyörämalleista
Luettelo Beninin kaupungeista
Luettelo Bereniken hiusten tähdistön tähdistä
Luettelo Beybladen hahmoista
Luettelo Bhutanin hallitsijoista
Luettelo Bhutanin kaupungeista
Luettelo biker-elokuvista
Luettelo Bilderberg-kokouksiin osallistuneista
Luettelo Bilderberg-kokouksista
Luettelo Billboard 200 -listan ykkösistä 2011
Luettelo Billboard 200 -listan ykkösistä 2012
Luettelo Billboard Hot 100 -listan ykkösistä 2004
Luettelo Billboard Hot 100 -listan ykkösistä 2005
Luettelo Billboard Hot 100 -listan ykkösistä 2006
Luettelo Billboard Hot 100 -listan ykkösistä 2007
Luettelo Billboard Hot 100 -listan ykkösistä 2008
Luettelo Billboard Hot 100 -listan ykkösistä 2009
Luettelo Billboard Hot 100 -listan ykkösistä 2010
Luettelo Billboard Hot 100 -listan ykkösistä 2011
Luettelo Billboard Hot 100 -listan ykkösistä 2012
Luettelo Bionicle-hahmoista
Luettelo black metal -yhtyeistä
Luettelo Black Sabbathin jäsenistä
Luettelo Bleachin sivuhahmoista
Luettelo BMW:n moottoripyörämalleista
Luettelo Boeingin onnettomuuksista ja kaappauksista
Luettelo Bolivian kaupungeista
Luettelo Bonesin henkilöistä
Luettelo Borussia Dortmundissa pelanneista jalkapalloilijoista
Luettelo Bosnia ja Hertsegovinan kaupungeista
Luettelo Botswanan kaupungeista
Luettelo Bouches-du-Rhônen kunnista
Luettelo Boycottin kappaleista
Luettelo Brasilian diplomaattisista edustustoista
Luettelo Brasilian kansallispuistoista
Luettelo Brasilian kaupungeista
Luettelo Brasilian lentoasemista
Luettelo Brasilian osavaltioiden lipuista
Luettelo Brasilian osavaltioiden vaakunoista
Luettelo breakdanceliikkeistä
Luettelo Britannian kuninkaallisen laivaston alusten nimistä (A)
Luettelo Britannian kuninkaallisen laivaston alusten nimistä (B)
Luettelo Britannian kuninkaallisen laivaston alusten nimistä (C)
Luettelo Britannian kuninkaallisen laivaston alusten nimistä (D-F)
Luettelo Britannian kuninkaallisen laivaston alusten nimistä (G-H)
Luettelo Britannian kuninkaallisen laivaston alusten nimistä (I-L)
Luettelo Britannian kuninkaallisen laivaston alusten nimistä (M-N)
Luettelo Britannian kuninkaallisen laivaston alusten nimistä (O-Q)
Luettelo Britannian kuninkaallisen laivaston alusten nimistä (R-T)
Luettelo Britannian kuninkaallisen laivaston alusten nimistä (U-Z)
Luettelo Britannian kuninkaallisen laivaston monitoreista
Luettelo Britannian kuninkaallisen laivaston saattuetukialuksista
Luettelo Britannian kuninkaallisen laivaston taisteluristeilijöistä
Luettelo Britannian kuninkaallisen laivaston vesilentokoneidenemälaivat
Luettelo Britannian lipuista
Luettelo Britney Spearsin konserttikiertueista
Luettelo brittiläisistä taiteilijoista
Luettelo Bruce Springsteenin kappaleista
Luettelo Brunein kaupungeista
Luettelo Brunein sulttaaneista
Luettelo Budapestin osa-alueista
Luettelo Buellin moottoripyörämalleista
Luettelo Buffalo Sabresin pelaajista
Luettelo Bulgarian kaupungeista
Luettelo Burkina Fason kaupungeista
Luettelo Burundin kaupungeista
Luettelo Burundin kunnista
Luettelo Bysantin keisareista
Luettelo Böömin hallitsijoista

C


Luettelo Calder Cupin voittaneista pelaajista
Luettelo Calvados'n kunnista
Luettelo Campeonato Acreanon voittajista
Luettelo Campeonato Cariocan voittajista
Luettelo Campeonato Paulistan voittajista
Luettelo Cantalin kunnista
Luettelo Canterburyn arkkipiispoista
Luettelo Carl Barksin sarjakuvatuotannosta
Luettelo Carl Barksin sarjakuvatuotannosta (1940-luku)
Luettelo Carl Barksin sarjakuvatuotannosta (1960-luku)
Luettelo Caymansaarten lentokentistä
Luettelo cembalisteista
Luettelo Charente-Maritimen kunnista
Luettelo Charenten kunnista
Luettelo Charles Darwinin löytämistä tai hänen mukaansa nimetyistä lajeista
Luettelo Cherin kunnista
Luettelo Chicago Blackhawksissa pelanneista jääkiekkoilijoista
Luettelo Chilen kaupungeista
Luettelo Chilen maanjäristyksistä
Luettelo City of Heroes -universumin henkilöistä
Luettelo CMX:n kappaleista
Luettelo Columbia Picturesin elokuvista
Luettelo Copa Américan voittajista
Luettelo Corrèzen kunnista
Luettelo Corse-du-Sudin kunnista
Luettelo Costa Rican kaupungeista
Luettelo Cradle of Filthin kappaleista
Luettelo Crash Bandicoot -pelisarjan hahmoista
Luettelo Creedence Clearwater Revivalin kappaleista
Luettelo Creusen kunnista
Luettelo Crichton-Vulcanilla ja Wärtsilän Turun telakoilla valmistetuista aluksista
Luettelo Cthulhu-mytologian kirjoista
Luettelo Cthulhu-mytologian kulteista
Luettelo Cthulhu-mytologian olennoista
Luettelo Cthulhu-mytologian paikoista
Luettelo Côte-d'Orin kunnista
Luettelo Côtes-d'Armorin kunnista

D


Luettelo Das wohltemperierte Klavierin osista
Luettelo Dave Lindholmin kappaleista
Luettelo death metal -yhtyeistä
Luettelo Death Noten hahmoista
Luettelo Death Row Recordsin artisteista
Luettelo Deep Purplen kappaleista
Luettelo Delfiinin tähdistön tähdistä
Luettelo Derbin moottoripyörämalleista
Luettelo Deux-Sèvresin kunnista
Luettelo Diablo-pelisarjan hahmoista
Luettelo Digimon Adventuren jaksoista
Luettelo Digimon Tamersin jaksoista
Luettelo Digimonin hahmoista
Luettelo Dimmu Borgirin kappaleista
Luettelo Dingon kappaleista
Luettelo dinosauruksista
Luettelo diplomaattisista edustustoista Suomessa
Luettelo Dire Straitsin kappaleista
Luettelo Disneyn animaatioelokuvista
Luettelo Disneyn hahmoista eri kielillä
Luettelo Disneyn konnista
Luettelo Disneyn lyhytpiirretyistä
Luettelo Disneyn Välitunnin henkilöistä
Luettelo Djiboutin kaupungeista
Luettelo Dmitri Šostakovitšin sävellyksistä
Luettelo Dominican kaupungeista
Luettelo Dominikaanisen tasavallan kaupungeista
Luettelo Don Rosan Disney-sarjakuvista
Luettelo Don Rosan Suomessa julkaistusta Disney-tuotannosta
Luettelo Donkey Kong -pelisarjan hahmoista
Luettelo doom metal -yhtyeistä
Luettelo dopingista kiinni jääneistä suomalaisista urheilijoista
Luettelo Dordognen kunnista
Luettelo Doubs'n kunnista
Luettelo Dragon Ballin hahmoista
Luettelo Dream Theaterin kappaleista
Luettelo Dreamtalen kappaleista
Luettelo DreamWorks SKG:n tuotannoista
Luettelo Drizzt Do'Urdenin vihollisista ja vastustajista
Luettelo Drizzt Do'Urdenin ystävistä ja liittolaisista
Luettelo Drômen kunnista
Luettelo Dubstep-tuottajista
Luettelo Duel Masters -korteista

E


Luettelo E-koodatuista aineista
Luettelo EBBA-palkinnon saaneista
Luettelo Ecuadorin kaupungeista
Luettelo ECW Championeista
Luettelo Edison Denisovin sävellyksistä
Luettelo eduskuntaan varasijalta nousseista kansanedustajista
Luettelo eduskuntaryhmää vaalikauden aikana vaihtaneista kansanedustajista
Luettelo eduskuntavaalien ääniharavista
Luettelo Egyptin dynastioista
Luettelo Egyptin faaraoista
Luettelo Egyptin kaupungeista
Luettelo eksoplaneetoista
Luettelo eksoplaneetoista koordinaattien mukaan
Luettelo El Salvadorin kaupungeista
Luettelo Elamin kuninkaista
Luettelo Electronic Artsin peleistä
Luettelo elektronisen musiikin alalajeista
Luettelo elokuva-alan ammateista
Luettelo elokuvan tyylilajeista
Luettelo elokuvaohjaajista
Luettelo elokuvista, joissa Godzilla esiintyy
Luettelo elokuvista, jotka on ensiesitetty Disney Channel -kanavalla
Luettelo elossa olevista yli 110-vuotiaista
Luettelo eläimistä
Luettelo Eminemin palkinnoista ja ehdokkuuksista
Luettelo enduron maailmanmestareista
Luettelo energiajuomista
Luettelo Englannin hallitsijoista
Luettelo Englannin historiallisista kreivikunnista
Luettelo englannin kielen murteista
Luettelo Englannin sarjoissa pelanneista suomalaisista jalkapalloilijoista
Luettelo englanninkielisistä oopperoista
Luettelo englantilaisista käsipallojoukkueista
Luettelo englantilaisista punk-yhtyeistä
Luettelo eniten tuottaneista elokuvista
Luettelo eniten valmistetuista lentokoneista
Luettelo enklaaveista ja eksklaaveista
Luettelo ennen vuotta 1820 syntyneistä taiteilijoista Suomessa
Luettelo ennustusmenetelmistä
Luettelo ensimmäisen maailmansodan taisteluista
Luettelo entisen Karjalan radan rautatieliikennepaikoista Suomessa
Luettelo entisistä Interscope Recordsin artisteista
Luettelo entisistä lentoyhtiöistä
Luettelo Eppu Normaalin kappaleista
Luettelo epätavallisista maantieteellisistä nimistä
Luettelo epävirallisista merialueista
Luettelo eri maiden ensimmäisistä avaruuslentäjistä
Luettelo Eridanuksen tähdistön tähdistä
Luettelo erikoisammattitutkinnoista
Luettelo Eritrean kaupungeista
Luettelo erityisen koulutustehtävän saaneista lukioista
Luettelo eräkirjailijoista
Luettelo Esa Elorannan kappaleista
Luettelo esihistoriallisista kivirakennelmista
Luettelo espanjalaisista koiraroduista
Luettelo espanjalaisista säveltäjistä
Luettelo espanjalaisista yhtyeistä
Luettelo Espanjan autonomisten yhteisöjen vaakunoista
Luettelo Espanjan diplomaattisista edustustoista
Luettelo Espanjan hallitsijoista
Luettelo Espanjan itsehallintoalueista pinta-alan mukaan
Luettelo Espanjan itsehallintoalueista väkiluvun mukaan
Luettelo Espanjan kaupungeista
Luettelo Espanjan maakunnista pinta-alan mukaan
Luettelo Espanjan maakunnista väkiluvun mukaan
Luettelo Espanjan pääministereistä
Luettelo Espanjan sarjoissa pelanneista suomalaisista jalkapalloilijoista
Luettelo Espanjan ympäriajon voittajista
Luettelo esperantonkielisistä yhtyeistä
Luettelo Espoon kaupunginosista
Luettelo Espoon kaupunginosista suuralueittain
Luettelo Essonnen kunnista
Luettelo esteratsastuksen Suomen-mestareista
Luettelo Etelä-Afrikan kaupungeista
Luettelo Etelä-Amerikan joista
Luettelo Etelä-Korean kaupungeista
Luettelo Etelä-Pohjanmaan urheiluseuroista
Luettelo eteläamerikkalaisista säveltäjistä
Luettelo Etelän kalan tähdistön tähdistä
Luettelo Etelän kolmion tähdistön tähdistä
Luettelo Etelän kruunun tähdistön tähdistä
Luettelo Etelän ristin tähdistön tähdistä
Luettelo Etelän vesikäärmeen tähdistön tähdistä
Luettelo Etiopian kaupungeista
Luettelo Etiopian keisareista
Luettelo etnisistä ryhmistä
Luettelo Eure-et-Loirin kunnista
Luettelo Euren kunnista
Luettelo eurodanceartisteista ja -yhtyeistä
Luettelo Euroopan avaruusjärjestön pääjohtajista
Luettelo Euroopan joista
Luettelo Euroopan pilvenpiirtäjistä
Luettelo Euroopan suurimmista autolautoista
Luettelo Euroopan Unionin toimintakieltoon asettamista lentoyhtiöistä
Luettelo Euroopan yli 1 000 000 asukkaan kaupungeista
Luettelo eurooppateistä
Luettelo Eurovision laulukilpailun voittajista
Luettelo experimental-lentokoneista

F


Luettelo fagotisteista
Luettelo fantasiaelokuvista
Luettelo fantasiakirjailijoista
Luettelo fantasiaromaaneista
Luettelo FC Barcelonassa pelanneista jalkapalloilijoista
Luettelo FC Bayern Münchenissä pelanneista jalkapalloilijoista
Luettelo FC Inter Turussa pelanneista jalkapalloilijoista
Luettelo FC Jokereissa pelanneista jalkapalloilijoista
Luettelo FC Lahdessa pelanneista jalkapalloilijoista
Luettelo Feeniksin tähdistön tähdistä
Luettelo feministeistä
Luettelo Fidžin kaupungeista
Luettelo fidžin kielen murteista
Luettelo Fidžin saarista
Luettelo Filippiinien kaupungeista
Luettelo filosofeista
Luettelo filosofisista aikakausjulkaisuista
Luettelo filosofisista koulukunnista ja opeista
Luettelo Final Fantasy IX:n hahmoista
Luettelo findie-elokuvaryhmistä
Luettelo Finistèren kunnista
Luettelo Finnish Dance Chartin tanssituimmista kappaleista 2011
Luettelo Finnish Dance Chartin ykkösistä 2006
Luettelo Finnish Dance Chartin ykkösistä 2007
Luettelo Finnish Dance Chartin ykkösistä 2008
Luettelo Finnish Dance Chartin ykkösistä 2009
Luettelo Finnish Dance Chartin ykkösistä 2010
Luettelo Finnish Dance Chartin ykkösistä 2011
Luettelo Finnish Dance Chartin ykkösistä 2012
Luettelo Flanderin kreiveistä
Luettelo fobioista
Luettelo Forgotten Realms -romaaneista
Luettelo Forgotten Realmsin tapahtumapaikoista
Luettelo Formula 1 -ennätyksistä
Luettelo Formula 1 -kilpailuista
Luettelo Formula 1 -kuljettajista
Luettelo Formula 1 -kuljettajista, jotka eivät koskaan osallistuneet lähtöön
Luettelo Formula 1 -maailmanmestareista
Luettelo Formula 1 -radoista
Luettelo Formula 1 -sarjaa johtaneista kuljettajista
Luettelo Formula 1 -sarjan kuolemantapauksista
Luettelo Formula 1 -sarjan voittoennätyksistä
Luettelo Formula 1 -valmistajista
Luettelo Francinen kappaleista
Luettelo frankkien kuninkaista
Luettelo Freud Marx Engels & Jungin kappaleista
Luettelo Fruits Basket -sarjan hahmoista
Luettelo Fröbelin Palikoiden kappaleista
Luettelo fuusiojazz-artisteista
Luettelo fysiikan osa-alueista
Luettelo Färsaarten kunnista
Luettelo Färsaarten kylistä
Luettelo Färsaarten saarista

G


Luettelo Gabonin kaupungeista
Luettelo Gagarin Cupin voittaneista suomalaisista jääkiekkoilijoista
Luettelo galaksijoukoista
Luettelo Galician kuninkaista
Luettelo gallialaisista heimoista
Luettelo Gambian kaupungeista
Luettelo gambiiteista
Luettelo GameCube-peleistä
Luettelo Garbon kappaleista
Luettelo Gardin kunnista
Luettelo Gas Gasin moottoripyörämalleista
Luettelo Georgian kaupungeista
Luettelo Georgian kuninkaista
Luettelo Gersin kunnista
Luettelo Ghanan kaupungeista
Luettelo Gironden kunnista
Luettelo GNU-paketeista
Luettelo Goldberg-muunnelmien levytyksistä
Luettelo golfvälinemerkeistä
Luettelo Googlen tuotteista
Luettelo goottirock-yhtyeistä
Luettelo gospel-yhtyeistä
Luettelo GP2-kuljettajista
Luettelo Green Dayn kappaleista
Luettelo Grenadan kaupungeista
Luettelo Grimmin saduista
Luettelo Grönlannin kunnista
Luettelo Grönlannin kylistä
Luettelo Grönlannin pääministereistä
Luettelo Guadeloupen kunnista
Luettelo Guatemalan kaupungeista
Luettelo Guinea-Bissaun kansallispuistoista
Luettelo Guinea-Bissaun kaupungeista
Luettelo Guinean kaupungeista
Luettelo Guitar Hero III: Legends of Rock -pelin kappaleista
Luettelo Guns N' Rosesin kappaleista
Luettelo Guyanan kaupungeista

H


Luettelo h-mollimessun levytyksistä
Luettelo haavipallon ammattilaistason pelaajista
Luettelo Haitin kaupungeista
Luettelo hakukoneista
Luettelo Half-Life-pelisarjan henkilöistä
Luettelo hallitsijasuvuista
Luettelo halpalentoyhtiöistä
Luettelo Hanoi Rocksin jäsenistä
Luettelo Happoradion kappaleista
Luettelo harmonikan soittajista
Luettelo Harpin tähdistön tähdistä
Luettelo Harri Marstion kappaleista
Luettelo Harry Potter -elokuvasarjan näyttelijöistä
Luettelo Harry Potter -sarjan hahmoista
Luettelo Harry Potter -sarjan loitsuista
Luettelo Harvialan kartanonherroista
Luettelo Hassisen koneen kappaleista
Luettelo Haut-Rhinin kunnista
Luettelo hautausmaista
Luettelo Haute-Corsen kunnista
Luettelo Haute-Garonnen kunnista
Luettelo Haute-Loiren kunnista
Luettelo Haute-Marnen kunnista
Luettelo Haute-Savoien kunnista
Luettelo Haute-Saônen kunnista
Luettelo Haute-Viennen kunnista
Luettelo Hautes-Alpesin kunnista
Luettelo Hautes-Pyrénées'n kunnista
Luettelo Hauts-de-Seinen kunnista
Luettelo Havaijin kaupungeista
Luettelo Havaijin kuvernööreistä
Luettelo Hectorin kappaleista
Luettelo hedelmistä
Luettelo heettiläisten kuninkaista
Luettelo Heilurikellon tähdistön tähdistä
Luettelo heinäkasvien suvuista
Luettelo Heinäsirkan kappaleista
Luettelo Heitor Villa-Lobosin teoksista
Luettelo helikoptereista
Luettelo Helsingin Jalkapalloklubissa pelanneista jalkapalloilijoista
Luettelo Helsingin kasarmeista
Luettelo Helsingin kaupungin lautakunnista
Luettelo Helsingin kaupunginvaltuutetuista
Luettelo Helsingin patsaista ja muistomerkeistä
Luettelo Helsingin puistoista
Luettelo Helsingin saarista
Luettelo Helsingin vanhimmista rakennuksista
Luettelo Helsingin yliopiston ainejärjestöistä
Luettelo Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan dekaaneista, professoreista ja yliassistenteista
Luettelo Helsingin yliopiston rehtoreista
Luettelo Helsingin yliopiston suomen kielen lehtoreista ja professoreista
Luettelo Helsingistä kertovista lauluista
Luettelo helsinkiläisistä urheiluseuroista
Luettelo henkilöiden mukaan nimetyistä tieteellisistä yksiköistä
Luettelo henkilöistä Grand Theft Auto: San Andreas -pelissä
Luettelo henkilöistä Grand Theft Auto: Vice City Storiesissa
Luettelo henkilöistä Grand Theft Auto: Vice Cityssä
Luettelo henkilöistä Grand Theft Auto III:ssa
Luettelo henkilöistä suomalaisissa postimerkeissä
Luettelo Herkuleen tähdistön tähdistä
Luettelo hevosille myrkyllisistä kasveista
Luettelo hevosroduista
Luettelo Higurashi no Naku Koro Ni -hahmoista
Luettelo hindulaisista jumaluuksista
Luettelo historiallisista pääkaupungeista
Luettelo historiallisista valtioista
Luettelo historioitsijoista
Luettelo Hitlerin sisäpiirin jäsenistä
Luettelo hiukkasista
Luettelo Hockey Hall of Famen jäsenistä
Luettelo Hockey Hall of Famen jäsenistä aikajärjestyksessä
Luettelo Hollywood Walk of Famen tähdistä
Luettelo Hondurasin kaupungeista
Luettelo Houkutus-sarjan hahmoista
Luettelo huijauksista
Luettelo humanistisen ja kasvatusalan tutkinnoista
Luettelo huonekasveista
Luettelo Hurriganesin kappaleista
Luettelo hyönteisistä
Luettelo Hämyvestareiden esiintyjistä
Luettelo hämähäkeistä
Luettelo Hämähäkkimiehen vihollisista
Luettelo härkätaistelukoirista
Luettelo Härän tähdistön tähdistä
Luettelo hävittäjälentokoneista
Luettelo Hérault'n kunnista

I


Luettelo Idän assyrialaisen kirkon patriarkoista
Luettelo ihmisistä, jotka ovat voittaneet Aleksandr Alehinin shakissa
Luettelo ihmisistä, jotka ovat voittaneet Garri Kasparovin shakissa
Luettelo ihmisistä, jotka ovat voittaneet José Raúl Capablancan shakissa
Luettelo ihmislajeista
Luettelo ihmisten hallitsijoista Keski-Maan historiassa
Luettelo ikärajoista Suomessa
Luettelo Ille-et-Vilainen kunnista
Luettelo ilmailuaiheisista elokuvista
Luettelo ilmailun radioliikennelyhenteistä
Luettelo ilmailunäyttelyistä
Luettelo Ilmapumpun tähdistön tähdistä
Luettelo Ilveksen tähdistön tähdistä
Luettelo Ilveksessä pelanneista jääkiekkoilijoista
Luettelo Immortal Metal Festin esiintyjistä
Luettelo Impious Havocin kappaleista
Luettelo In the Groove 2:n kappaleista
Luettelo In the Grooven kappaleista
Luettelo Indonesian kaupungeista
Luettelo Indonesian saarista
Luettelo Indre-et-Loiren kunnista
Luettelo Indren kunnista
Luettelo Intelin prosessoreista
Luettelo Internetin maatunnuksista
Luettelo Internetin uutispalveluista
Luettelo Intiaanin tähdistön tähdistä
Luettelo intialaisista soittimista
Luettelo Intian kansallisista kielistä
Luettelo Intian kaupungeista
Luettelo Intian saarista
Luettelo Intian suurimmista metropolialueista
Luettelo Irakin kaupungeista
Luettelo Irakin–Iranin sodan sotilasoperaatioista
Luettelo Iranin kaupungeista
Luettelo Iranin lentoasemista
Luettelo Irlannin historiallisista luostareista, linnoista ja monumenteista
Luettelo Irlannin kaupungeista
Luettelo Irlannin saarista
Luettelo Irlannin sarjoissa pelanneista suomalaisista jalkapalloilijoista
Luettelo Irlannin satamakaupungeista
Luettelo Iron Maiden -tribuuttialbumeista
Luettelo Iron Maidenin jäsenistä
Luettelo Iron Maidenin kappaleista
Luettelo Iron Maidenin kiertueista
Luettelo Irwin Goodmanin kappaleista
Luettelo Islannin kaupungeista
Luettelo Islannin kunnista
Luettelo Islannin kuntamuutoksista
Luettelo Islannin puolueista
Luettelo Islannin rekisteröidyistä uskonnollisista yhdyskunnista
Luettelo Islannin vesiputouksista
Luettelo ismeistä
Luettelo Ismo Alangon kappaleista
Luettelo ISO 3166 -standardin koodeista
Luettelo Ison-Britannian rautatieyhtiöistä
Luettelo Ison karhun tähdistön tähdistä
Luettelo Ison koiran tähdistön tähdistä
Luettelo Israelin kaupungeista
Luettelo Israelin kuningaskunnan kuninkaista
Luettelo Israelin lentoasemista
Luettelo Isto Hiltusen kappaleista
Luettelo Isèren kunnista
Luettelo italialaisista juustoista
Luettelo italialaisista koiraroduista
Luettelo italialaisista säveltäjistä
Luettelo Italian diplomaattisista edustustoista
Luettelo Italian kaupungeista
Luettelo Italian pääministereistä
Luettelo Italian sarjoissa pelanneista suomalaisista jalkapalloilijoista
Luettelo Italian sarjoissa pelanneista suomalaisista koripalloilijoista
Luettelo Italian ympäriajon voittajista
Luettelo italiankielisistä oopperoista
Luettelo italodiskoartisteista
Luettelo itsehallinnollisista alueista
Luettelo itsenäisistä valtioista
Luettelo itsenäisten valtioiden lipuista
Luettelo itsenäisten valtioiden vaakunoista
Luettelo Itä-Timorin kaupungeista
Luettelo Itämeren rannikkokaupungeista
Luettelo Itämeren saarista
Luettelo Itävallan kaupungeista
Luettelo Itävallan rautatieyhtiöistä
Luettelo Itävalta-Unkarin taistelulaivoista
Luettelo itävaltalaisista NHL-pelaajista

J


Luettelo J-rockin esittäjistä
Luettelo jaetuista Jussi-palkinnoista määrällisesti
Luettelo jaetuista saarista
Luettelo jalkapallon Färsaarten-mestareista
Luettelo jalkapallon maailmanmestaruuskilpailujen 2006 joukkueista
Luettelo jalkapallon maailmanmestaruuskilpailujen loppuotteluista
Luettelo jalkapallon maailmanmestaruuskilpailujen lopputurnauksen hattutempuista
Luettelo jalkapallon Mestarien liigan voittaneista pelaajista
Luettelo jalkapallon Mestarien liigan voittanutta joukkuetta edustaneista pelaajista
Luettelo jalkapallon Mestarien liigassa pelanneista suomalaisista
Luettelo jalkapallon Neuvostoliiton mestaruuden voittaneista joukkueista
Luettelo jalkapallon Saksan-mestareista
Luettelo jalkapallon SM-mitalisteista
Luettelo jalkapallon Unkarin-mestareista
Luettelo jalkapallon Viron mestaruuden voittaneista joukkueista
Luettelo Jamaikan kaupungeista
Luettelo japanilaisista karttasymboleista
Luettelo Japanin kaupungeista
Luettelo Japanin keisareista
Luettelo japanin kielen välimerkeistä
Luettelo Japanin maanjäristyksistä
Luettelo Japanin rautatieyhtiöistä
Luettelo Jarkko Martikaisen kappaleista
Luettelo jazzstandardeista
Luettelo Jean Sibeliuksen teoksista
Luettelo Jehovan todistajien oppimuutoksista
Luettelo Jemenin kaupungeista
Luettelo Jimi Hendrixin esittämistä lainakappaleista
Luettelo Jive Recordsin artisteista
Luettelo Joe Satrianin kappaleista
Luettelo Joensuun kulttuuritapahtumista
Luettelo Joensuun–Kontiomäen rautatien entisistä seisakkeista
Luettelo Johann Sebastian Bachin kantaateista
Luettelo Johanna Kurkelan kappaleista
Luettelo Johanna Kustannuksen artisteista
Luettelo John Fogertyn kappaleista
Luettelo johtajista, joiden ympärille on luotu henkilökultti
Luettelo joista pituuden mukaan
Luettelo Jokereissa pelanneista jääkiekkoilijoista
Luettelo Jonna Tervomaan kappaleista
Luettelo Jonna Tervomaan singleistä
Luettelo Jope Ruonansuun kappaleista
Luettelo Jordanian kaupungeista
Luettelo Joseph Haydnin sinfonioista
Luettelo joukkueista ja ajajista Ranskan ympäriajossa 2009
Luettelo joukkueista ja ajajista Ranskan ympäriajossa 2010
Luettelo joukkueista ja ajajista Ranskan ympäriajossa 2011
Luettelo joukkueista ja ajajista vuoden 2007 Espanjan ympäriajossa
Luettelo joululauluista
Luettelo Jousimiehen tähdistön tähdistä
Luettelo Joutsenen tähdistön tähdistä
Luettelo Juice Leskisen kappaleista
Luettelo Jukka Takalon kappaleista
Luettelo Juran kunnista
Luettelo Jussi Hakulisen kappaleista
Luettelo Jussi Raittisen kappaleista
Luettelo Jussi-palkintojen jakopaikoista
Luettelo Juudan kuningaskunnan kuninkaista
Luettelo Juventuksessa pelanneista jalkapalloilijoista
Luettelo jyrsijöistä
Luettelo Jyväskylän pienalueista
Luettelo Jyväskylän yliopiston ainejärjestöistä
Luettelo jäkälistä
Luettelo Jäniksen tähdistön tähdistä
Luettelo jäniseläimistä
Luettelo Järvenpään puistoista
Luettelo jääkiekkoleijonista
Luettelo jääkiekkoliigoista
Luettelo jääkiekkoseuroista
Luettelo jääkiekon SM-liigan pistepörssin voittajista
Luettelo jääkiekon SM-liigan tuomareista
Luettelo jääkiekon SM-liigassa eniten tehopisteitä kaudessa tehneistä pelaajista
Luettelo jääkiekon SM-mitalisteista
Luettelo jääkiekon Suomi-sarjassa pelanneista joukkueista
Luettelo jääkäreistä
Luettelo jääkäreistä A
Luettelo jääkäreistä B
Luettelo jääkäreistä C
Luettelo jääkäreistä D
Luettelo jääkäreistä E
Luettelo jääkäreistä F
Luettelo jääkäreistä G
Luettelo jääkäreistä H
Luettelo jääkäreistä I
Luettelo jääkäreistä J
Luettelo jääkäreistä K
Luettelo jääkäreistä L
Luettelo jääkäreistä M
Luettelo jääkäreistä N
Luettelo jääkäreistä O
Luettelo jääkäreistä P
Luettelo jääkäreistä R
Luettelo jääkäreistä S
Luettelo jääkäreistä T
Luettelo jääkäreistä U
Luettelo jääkäreistä V
Luettelo jääkäreistä W
Luettelo jääkäreistä Y
Luettelo jääkäreistä Z
Luettelo jääkäreistä Ä
Luettelo jääkäreistä Å
Luettelo jääkäreistä Ö
Luettelo jäällä tapahtuneista sotilasoperaatioista
Luettelo jääpallon Norjan mestareista
Luettelo jääpallon Ruotsin mestareista
Luettelo jääpallon SM-mitalisteista

K


Luettelo K. J. Ståhlbergin kyydityksestä tuomituista
Luettelo kaasusumuista
Luettelo Kaija Kärkisen & Ile Kallion kappaleista
Luettelo kaksoistähdistä
Luettelo kaksoistähdistä rektaskension mukaisessa järjestyksessä
Luettelo Kaksosten tähdistön tähdistä
Luettelo kalaheimoista tieteellisen nimen mukaan
Luettelo Kalevalan henkilöistä
Luettelo Kalevi Ollin sävellyksistä
Luettelo kalifeista
Luettelo Kalifornian kuvernööreistä
Luettelo Kalifornian varakuvernööreistä
Luettelo kalleimmista musiikkivideoista
Luettelo kalleimmista suomalaisista elokuvista
Luettelo kaloista
Luettelo Kalojen tähdistön tähdistä
Luettelo Kambodžan kaupungeista
Luettelo Kameleontin tähdistön tähdistä
Luettelo Kamerunin kaupungeista
Luettelo Kanadan kaupungeista
Luettelo Kanadan lentoyhtiöistä
Luettelo Kanadan pankeista
Luettelo Kanadan provinsseista ja territorioista pinta-alan mukaan
Luettelo Kanadan provinsseista ja territorioista väkiluvun mukaan
Luettelo Kanadan rautatieyhtiöistä
Luettelo Kanadan sadasta suurimmasta kaupungista
Luettelo Kansainliiton jäsenvaltioista
Luettelo kansainvälisen jääkiekkoliiton jäsenmaista
Luettelo Kansainvälisen olympiakomitean maakoodeista
Luettelo Kansainvälisen Salibandyliiton jäsenmaista
Luettelo kansainvälisistä järjestöistä
Luettelo kansainvälisistä suuntanumeroista
Luettelo kansainvälisten järjestöjen virallisista kielistä
Luettelo Kansainyhteisön jäsenvaltioista
Luettelo kansalaisuuttaan vaihtaneista yleisurheilijoista
Luettelo kansallisista lentoyhtiöistä
Luettelo kansallislauluista
Luettelo kansallispäivistä
Luettelo kansanedustajista
Luettelo kansanedustajista syntymäajan mukaan
Luettelo Kap Verden kaupungeista
Luettelo kapellimestareista
Luettelo Karhunvartijan tähdistön tähdistä
Luettelo Kari Peitsamon kappaleista
Luettelo Karjalan tasavallan joista
Luettelo Karvisen tv-spesiaaleista
Luettelo Kasparovin ja Kramnikin välisistä shakkipeleistä
Luettelo Kassiopeian tähdistön tähdistä
Luettelo Kastilian ja Leónin hallitsijoista
Luettelo kasvien synonyyminimistä
Luettelo kasvilahkoista
Luettelo kasvitieteilijöiden auktorilyhenteistä
Luettelo Katalonian itsehallintoalueen presidenteistä
Luettelo katastrofielokuvista
Luettelo Kate Bushin kappaleista
Luettelo katedraaleista ja tuomiokirkoista
Luettelo Kauhajoen Karhun tilastoista ja ennätyksistä Korisliigassa
Luettelo Kauhajoen Karhussa pelanneista koripalloilijoista
Luettelo kauhuelokuvista
Luettelo Kauko Röyhkän kappaleista
Luettelo Kaukoputken tähdistön tähdistä
Luettelo kaupungeista
Luettelo Kauriin tähdistön tähdistä
Luettelo kavioeläimistä
Luettelo Kazakstanin kaupungeista
Luettelo Kefeuksen tähdistön tähdistä
Luettelo keihäänheiton Suomen mestareista
Luettelo keinotekoisista kielistä
Luettelo keisarillisista vierailuista Suomessa
Luettelo Keltaisen kirjaston kirjoista
Luettelo kelttiläisistä heimoista
Luettelo kemisteistä
Luettelo Kenian kaupungeista
Luettelo kenraaleista
Luettelo Kentaurin tähdistön tähdistä
Luettelo kenttäratsastuksen maailmanmestaruuskilpailujen voittajista
Luettelo Keralan joista
Luettelo kerettiläisinä poltetuista ihmisistä
Luettelo keskeisistä fysiikan aiheista
Luettelo Keski-Afrikan tasavallan kaupungeista
Luettelo Keski-Euroopan mäkiviikon mitalisteista
Luettelo Keski-Euroopan mäkiviikon osakilpailuiden mitalisteista
Luettelo Keski-Maan ruuista ja juomista
Luettelo Keski-Maan sivuhahmoista
Luettelo keskiajalla hallinneista paaveista
Luettelo keskiajan säveltäjistä
Luettelo keskuspankeista
Luettelo kesäolympialaisista
Luettelo Ketun tähdistön tähdistä
Luettelo KHL:ssä pelanneista suomalaisista
Luettelo KHL:ään varatuista kanadalaisista
Luettelo KHL:ään varatuista ruotsalaisista
Luettelo KHL:ään varatuista suomalaisista
Luettelo KHL:ään varatuista tšekeistä
Luettelo kiekonheiton Suomen mestareista
Luettelo kielistä
Luettelo kielistä puhujamäärän perusteella
Luettelo kielitoimistoista
Luettelo kiertoradoista
Luettelo kiinalaisista soittimista
Luettelo Kiinan hallinnollisista alueista bruttokansantuotteen mukaan
Luettelo Kiinan hallinnollisista alueista pinta-alan mukaan
Luettelo Kiinan hallinnollisista alueista väestötiheyden mukaan
Luettelo Kiinan hallinnollisista alueista väkiluvun mukaan
Luettelo Kiinan kansantasavallan kaupungeista
Luettelo Kiinan neoliittisista kulttuureista
Luettelo Kiinan tasavallan kaupungeista
Luettelo kilpauransa aikana menehtyneistä suomalaisurheilijoista
Luettelo Kilven tähdistön tähdistä
Luettelo Kingdom Hearts -pelisarjan hahmoista
Luettelo Kirahvin tähdistön tähdistä
Luettelo Kirgisian kaupungeista
Luettelo Kiribatin kaupungeista
Luettelo kiribatin kielen murteista
Luettelo kirjaimista
Luettelo kirjasarjan Surkeiden sattumusten sarja sivuhenkilöistä
Luettelo kirjasarjojen Eleniumin taru ja Tamulin taru henkilöhahmoista
Luettelo kirkkaista muuttuvista tähdistä
Luettelo kissaroduista
Luettelo Kissin singleistä
Luettelo kitarakonsertoista
Luettelo Klamydian kappaleista
Luettelo klarinetisteista
Luettelo klassismin säveltäjistä
Luettelo Knallin ja sateenvarjon jaksoista
Luettelo koiraroduista
Luettelo koiraroduista maittain
Luettelo koiratyypeistä
Luettelo kolmiloikan Suomen mestareista
Luettelo Kolmion tähdistön tähdistä
Luettelo Kolumbian kaupungeista
Luettelo komediaelokuvista
Luettelo komeetoista
Luettelo kommunistisista valtioista
Luettelo Komorien kaupungeista
Luettelo Kompassin tähdistön tähdistä
Luettelo Kongon demokraattisen tasavallan kaupungeista
Luettelo Kongon kaupungeista
Luettelo Kongon tasavallan kaupungeista
Luettelo konserttihalleista
Luettelo Konstantinopolin patriarkoista
Luettelo kontrabasisteista
Luettelo kontratenoreista
Luettelo korean kielen murteista
Luettelo Korihaissa pelanneista koripalloilijoista
Luettelo Korisliigan tripla-tuplista
Luettelo korkeushypyn Suomen mestareista
Luettelo kornetisteista
Luettelo Korpin tähdistön tähdistä
Luettelo korttipeleistä
Luettelo Koston jaksoista
Luettelo kotieläinpuistoista
Luettelo Kotiteollisuuden kappaleista
Luettelo Kotkan kaupunginosista
Luettelo Kotkan patsaista ja muistomerkeistä
Luettelo Kotkan tähdistön tähdistä
Luettelo Kreikan kaupungeista
Luettelo Kreikan sarjoissa pelanneista suomalaisista jalkapalloilijoista
Luettelo kreikkalaisten maljakoiden malleista
Luettelo Krimin kaaneista
Luettelo kristillisistä metalliyhtyeistä
Luettelo kristillisistä rockyhtyeistä
Luettelo kristillisistä yhteisöistä Suomessa
Luettelo kristinuskon suuntauksista
Luettelo kristityistä ajattelijoista tieteen piirissä
Luettelo Kroatian kaupungeista
Luettelo Kroatian presidenteistä
Luettelo Kroatian sodan operaatioista
Luettelo Kuitian kartanonherroista
Luettelo Kulmaviivoittimen tähdistön tähdistä
Luettelo Kultakalan tähdistön tähdistä
Luettelo kulttuurialan tutkinnoista
Luettelo Kummelin sketseistä
Luettelo kummisedistä
Luettelo kuningatar Elisabet II:n valtiovierailuista
Luettelo kuninkaallisista vierailuista Suomessa
Luettelo kuntaliitoksista Suomessa kunnittain
Luettelo kuolleista kielistä
Luettelo Kuopion nähtävyyksistä
Luettelo Kurjen tähdistön tähdistä
Luettelo Kuuban kaupungeista
Luettelo kuulantyönnön Suomen mestareista
Luettelo kuuluisista apinoista
Luettelo kuuluisista diplomaateista
Luettelo kuuluisista henkirikosten uhreista
Luettelo kuuluisista koirista
Luettelo kuuluisista murhayrityksistä
Luettelo kuuluisista onnettomuuksista
Luettelo kuuluisista poliittisista murhista
Luettelo kuuluisista seinäjokelaisista
Luettelo kuuluisista teloitetuista henkilöistä
Luettelo kuuluisista vasenkätisistä ihmisistä
Luettelo kuuluisista virka-asunnoista
Luettelo Kuun pinnanmuodoista
Luettelo Kuun vuorista
Luettelo kuusi metriä ylittäneistä seiväshyppääjistä
Luettelo Kuussa käyneistä ihmisistä
Luettelo Kuvanveistäjän tähdistön tähdistä
Luettelo kuvataiteilijoista
Luettelo kuvittajista
Luettelo kuvitteellisista avaruusaluksista
Luettelo kuvitteellisista planeetoista
Luettelo Kuwaitin kaupungeista
Luettelo kveenien paikannimistä
Luettelo kylmän sodan sotilaslentokoneloikkauksista
Luettelo Kyproksen kaupungeista
Luettelo kyyhkylinnuista
Luettelo Kyyhkysen tähdistön tähdistä
Luettelo kädellisistä
Luettelo kämmekkäkasveista
Luettelo Kärpäsen tähdistön tähdistä
Luettelo käsipallon SM-mitalisteista
Luettelo Käsivarren erämaan autiotuvista
Luettelo käynnissä olevista sodista
Luettelo käyttöjärjestelmistä
Luettelo käytössä olevista valuutoista
Luettelo Käärmeen tähdistön tähdistä
Luettelo Käärmeenkantajan tähdistön tähdistä
Luettelo Kölin tähdistön tähdistä

L


Luettelo L'Aquilan maakunnan kunnista
Luettelo laboratoriotutkimuksista
Luettelo Lahden muistomerkeistä, -laatoista ja veistoksista
Luettelo Laibachin kappaleista
Luettelo laivatyyppien lyhenteistä
Luettelo lamoista ja taantumista
Luettelo Landesin kunnista
Luettelo Laosin kaupungeista
Luettelo Lapin kullankaivajista
Luettelo Lapinlahden Lintujen kappaleista
Luettelo lasketteluonnettomuudessa kuolleista tunnetuista henkilöistä
Luettelo lastenelokuvista
Luettelo Latvian kansallispuistoista
Luettelo Latvian kaupungeista
Luettelo Latvian presidenteistä
Luettelo lautapeleistä
Luettelo LCD-matriiseista
Luettelo Led Zeppelinin kappaleista
Luettelo Leevi and the Leavingsin kappaleista
Luettelo Lego-videopeleistä
Luettelo Leijonan tähdistön tähdistä
Luettelo lemmikkilinnuista
Luettelo lento-onnettomuuksissa kuolleista
Luettelo Lentokalan tähdistön tähdistä
Luettelo lentokoneiden maatunnuksista
Luettelo lentokoneista
Luettelo lentokoneista valmistusvuosien ja käyttötarkoituksen mukaan
Luettelo lentokonekaappauksista
Luettelo lentokonevalmistajista
Luettelo Lentolaivue 24:n ilmavoitoista ja sotatoimitappioista
Luettelo Lentolaivue 26:n ilmavoitoista ja sotatoimitappioista
Luettelo Lentolaivue 28:n ilmavoitoista ja sotatoimitappioista
Luettelo Lentolaivue 32:n ilmavoitoista ja sotatoimitappioista
Luettelo Lentolaivue 34:n ilmavoitoista ja sotatoimitappioista
Luettelo lentopallon SM-mitalisteista
Luettelo lentoyhtiöistä
Luettelo lepakoista
Luettelo Lesothon kaupungeista
Luettelo Libanonin kaupungeista
Luettelo Liberian kaupungeista
Luettelo Libyan kaupungeista
Luettelo Liechtensteinin kaupungeista
Luettelo Liechtensteinin pääministereistä
Luettelo Liechtensteinin ruhtinaista
Luettelo liettualaisista runoilijoista
Luettelo Liettuan kansallispuistoista
Luettelo Liettuan kaupungeista
Luettelo Liettuan puolueista
Luettelo Liettuan puolustusvoimien kalustosta
Luettelo liittovaltioista
Luettelo linnuista
Luettelo Linnunrata-kirjasarjan käsitteistä
Luettelo lintuheimoista
Luettelo lintukirjoista
Luettelo lintutieteilijöistä
Luettelo lintuäänitteistä
Luettelo Linux-jakelupaketeista
Luettelo Lions -lyhenteistä
Luettelo Lista 1:n vangeista
Luettelo Lohikäärmeen tähdistön tähdistä
Luettelo Loir-et-Cherin kunnista
Luettelo Loire-Atlantiquen kunnista
Luettelo Loiren kunnista
Luettelo Loiret'n kunnista
Luettelo Lordin jäsenistä ja kokoonpanoista
Luettelo Lordin kappaleista
Luettelo Lot'n kunnista
Luettelo Lot-et-Garonnen kunnista
Luettelo Louhisaaren kartanonherroista
Luettelo Lozèren kunnista
Luettelo Lucky Luke -albumeista
Luettelo lunta tarkoittavista suomen kielen sanoista
Luettelo luokittelujärjestelmistä
Luettelo luonnonmuistomerkeistä
Luettelo luutisteista
Luettelo Luxemburgin kaupungeista
Luettelo Luxemburgin suurherttuoista
Luettelo lyhenteistä
Luettelo Lynyrd Skynyrdin kappaleista
Luettelo Lyydian kuninkaista
Luettelo Lyyran tähdistön tähdistä
Luettelo lähetysjuhlista
Luettelo Lähi-idän varhaisista neoliittisista löytöpaikoista
Luettelo lähimmistä tähdistä
Luettelo lännenelokuvista
Luettelo länsirintaman taisteluista

M


Luettelo maailman juutalaisyhteisöistä
Luettelo maailman kalleimmista kaupungeista
Luettelo maailman korkeimmista pilvenpiirtäjistä
Luettelo maailman korkeimmista rakennuksista ja rakennelmista
Luettelo maailman korkeimmista saarista
Luettelo maailman korkeimmista vuorista
Luettelo maailman myydyimmistä albumeista
Luettelo maailman painavimmista ihmisistä
Luettelo maailman pisimmistä rautatietunneleista
Luettelo maailman rikkaimmista henkilöistä 2008
Luettelo maailman rikkaimmista henkilöistä 2009
Luettelo maailman suurimmista autolautoista
Luettelo maailman suurimmista järvistä
Luettelo maailman suurimmista kaupunkiseuduista
Luettelo maailman suurimmista lentoasemista matkustajamäärän mukaan
Luettelo maailman suurimmista saarista
Luettelo maailman syvimmistä järvistä
Luettelo maailman tärkeimmistä viljelyskasveista
Luettelo maailmanlopun päivämääristä
Luettelo maailmanperintöluettelon kohteista Aasiassa ja Oseaniassa
Luettelo maailmanperintöluettelon kohteista Afrikassa
Luettelo maailmanperintöluettelon kohteista Amerikassa
Luettelo maailmanperintöluettelon kohteista Euroopassa
Luettelo Maalarin tähdistön tähdistä
Luettelo maalin tehneistä NHL-maalivahdeista
Luettelo maanjäristyksistä
Luettelo maanrakennukseen liittyvistä mittauksista
Luettelo Maaritin kappaleista
Luettelo maaseudun kehittämisyhdistyksistä
Luettelo maastojuoksun maailmanmestareista
Luettelo maatalouskoneista vuodenkierron mukaan
Luettelo Macintosh-malleista
Luettelo Madagaskarin kaupungeista
Luettelo Madonnan konserttikiertueista
Luettelo Madridin itsehallintoalueen kunnista
Luettelo maiden ja alueiden hiilidioksidipäästöistä henkeä kohti
Luettelo maiden korkeimmista kohdista
Luettelo Maine-et-Loiren kunnista
Luettelo maista, joihin matkustaakseen Suomen kansalainen ei tarvitse viisumia
Luettelo maista, joissa on vasemmanpuoleinen liikenne
Luettelo Makedonian kaupungeista
Luettelo Makedonian kuninkaista
Luettelo Malawin kaupungeista
Luettelo Malediivien kaupungeista
Luettelo Malesian kaupungeista
Luettelo Malesian saarista
Luettelo Malin kaupungeista
Luettelo Malin kuninkaista
Luettelo Maljan tähdistön tähdistä
Luettelo Maltan kaupungeista
Luettelo Manchen kunnista
Luettelo mandolinisteista
Luettelo mangasarjoista
Luettelo Manitoban varakuvernööreistä
Luettelo Maria Kallio -sarjan henkilöistä
Luettelo Mario-peleistä
Luettelo Mario-pelisarjan hahmoista
Luettelo Maritta Kuulan kappaleista
Luettelo Mark Knopflerin kappaleista
Luettelo Marko Haaviston kappaleista
Luettelo Marnen kunnista
Luettelo Marokon kaupungeista
Luettelo Mars-luotaimista
Luettelo Marshallinsaarten kaupungeista
Luettelo Marshallinsaarten saarista
Luettelo Marsin radan leikkaavista pikkuplaneetoista
Luettelo Martiniquen kunnista
Luettelo matelijoista
Luettelo matemaatikoista
Luettelo matemaattisista merkeistä
Luettelo Matti Salmisen levytyksistä
Luettelo Mauritanian kaupungeista
Luettelo Mauritiuksen kaupungeista
Luettelo Mauritiuksen presidenteistä
Luettelo Mayennen kunnista
Luettelo mayojen asutuskeskuksista
Luettelo mediasoittimista
Luettelo medievisteistä
Luettelo Mega Man -pelisarjan hahmoista
Luettelo Meksikon kaupungeista
Luettelo Meksikon saarista
Luettelo Meksikon valtionpäämiehistä
Luettelo melodisista death metal -yhtyeistä
Luettelo meriakvaariokaloista
Luettelo meriakvaarion selkärangattomista
Luettelo merialueista
Luettelo merituulivoimasta
Luettelo merkittävistä postimerkeistä
Luettelo merkittävistä trooppisista hirmumyrskyistä
Luettelo Mestarien liigassa eniten maaleja kaudessa tehneistä pelaajista
Luettelo Metal Gear -pelisarjan hahmoista
Luettelo Metallican demoista
Luettelo Metallican kappaleista
Luettelo metallimusiikin termeistä
Luettelo meteoriparvista
Luettelo metsäisimmistä maista
Luettelo Meurthe-et-Mosellen kunnista
Luettelo Meusen kunnista
Luettelo mezzosopraanoista
Luettelo meänkielisten paikannimistä
Luettelo MH Motorcyclesin moottoripyörämalleista
Luettelo Michael Jacksonin ja The Jackson 5:n konserttikiertueista
Luettelo miehille tarkoitetuista elämäntapalehdistä
Luettelo miehitetyistä avaruuslennoista
Luettelo miekkailutermeistä
Luettelo miesten golfin major-turnauksien voittajista
Luettelo miesten jalkapallomaajoukkueista
Luettelo miesten koripallon SM-mitalisteista
Luettelo Mika Waltarin teoksista
Luettelo Mikko Alatalon kappaleista
Luettelo Mikko Kuustosen kappaleista
Luettelo Mikroskoopin tähdistön tähdistä
Luettelo Milanon hallitsijoista
Luettelo Miljoonasateen kappaleista
Luettelo mineraaleista
Luettelo Ming-dynastian hallitsijoista
Luettelo mittalaitteista ja antureista
Luettelo Moldavian ruhtinaista
Luettelo Moldovan kaupungeista
Luettelo Monacon hallitsijoista
Luettelo monarkeista jotka ovat luopuneet kruunusta
Luettelo monarkioista
Luettelo Mongolian kaupungeista
Luettelo monikielisistä artisteista ja yhtyeistä
Luettelo monityydyttymättömistä rasvahapoista
Luettelo Monkey Island -pelisarjan hahmoista
Luettelo Montenegron hallitsijoista
Luettelo Montenegron kaupungeista
Luettelo Moog Konttisen kappaleista
Luettelo moottoripyörämerkeistä
Luettelo moottoriradoista
Luettelo Morbid Angelin kappaleista
Luettelo Morbihanin kunnista
Luettelo Mortal Kombat -pelisarjan hahmoista
Luettelo Mosambikin kaupungeista
Luettelo Mosellen kunnista
Luettelo motocrossin maailmanmestareista
Luettelo moukarinheiton Suomen mestareista
Luettelo MS-DOS-peleistä
Luettelo MTV Europe Music Awardsin voittajista
Luettelo MUDeista
Luettelo muinaisen Egyptin jumalista
Luettelo Murmanskin alueen joista
Luettelo musiikin tyylilajeista
Luettelo Musiikkia Paanukirkossa - Musiikkijuhlien esiintyjistä
Luettelo musiikkiartisteista levymyynnin mukaan
Luettelo musiikkilistoista
Luettelo musiikkitermeistä
Luettelo muslimienemmistöisistä valtioista
Luettelo Muumi-tarinoiden hahmoista
Luettelo muusikoista soittimen mukaan
Luettelo muuttuvista tähdistä
Luettelo My Little Pony -sarjan poneista
Luettelo Myanmarin kaupungeista
Luettelo Myllykosken Pallo -47:ssä pelanneista jalkapalloilijoista
Luettelo Mötley Crüen kappaleista

N


Luettelo Naantalin Musiikkijuhlien esiintyjistä
Luettelo naisavaruuslentäjistä
Luettelo naispornotähdistä
Luettelo naispresidenteistä
Luettelo naispääministereistä
Luettelo naisten maailmanmestareista shakissa
Luettelo naisten taitoluistelun Suomen mestareista
Luettelo Namibian kaupungeista
Luettelo Narnia-kirjasarjan sivuhahmoista
Luettelo Naruton jaksoista
Luettelo Naruton sivuhahmoista
Luettelo NASAn avaruussukkulalennoista
Luettelo Nassaun hallitsijoista
Luettelo National Film Registryn elokuvista
Luettelo National Medal of Arts -palkinnon saaneista
Luettelo natsi-Saksan kenraaleista
Luettelo natsien keskitysleireistä
Luettelo nautaroduista
Luettelo Navarran kuninkaista
Luettelo NBA-mestareista
Luettelo NBA:han varatuista suomalaisista
Luettelo Neitsyen tähdistön tähdistä
Luettelo Nepalin kaupungeista
Luettelo Nestlén tuotemerkeistä
Luettelo Neuvostoliiton ja Yhdysvaltain välisistä huippukokouksista
Luettelo Neuvostoliiton sodista
Luettelo Neuvostoliiton sotilaskoneiden NATO-koodeista
Luettelo Neuvostoliiton sukellusveneiden NATO-koodeista
Luettelo Neuvostoliiton Suomeen tekemiä partisaani-iskuja käsittelevistä kirjoista
Luettelo Neuvostoliiton Suomen-suurlähettiläistä
Luettelo Nevadan kuvernööreistä
Luettelo New Jerseyn kuvernööreistä
Luettelo New Yorkin metron linjoista
Luettelo NFL:n ykkösvarauksista
Luettelo NHL-ennätysten tekijöistä
Luettelo NHL-joukkueiden kapteeneista
Luettelo NHL-joukkueiden nykyisistä kapteeneista
Luettelo NHL-seuroissa pelanneista suomalaisista
Luettelo NHL:n ykkösvarauksista
Luettelo NHL:ssä nollapelin pelanneista suomalaisista maalivahdeista
Luettelo NHL:ssä pelanneista suomalaisista
Luettelo NHL:ään varatuista ruotsalaisista
Luettelo NHL:ään varatuista suomalaisista
Luettelo Nicaraguan kaupungeista
Luettelo niemimaista
Luettelo Nigerian kaupungeista
Luettelo Nigerin kaupungeista
Luettelo Nightwishin kappaleista
Luettelo Nintendo 64 -peleistä
Luettelo Nintendo DS -peleistä
Luettelo Nintendo Entertainment System -peleistä
Luettelo Nintendon julkaisemista videopeleistä
Luettelo Nintendon pelihahmoista
Luettelo Nirvanan kappaleista
Luettelo nisäkkäistä
Luettelo Nièvren kunnista
Luettelo Nobel-palkinnon saaneista naisista
Luettelo Nobel-palkituista henkilöistä
Luettelo Nokian tuotteista
Luettelo Nordin kunnista
Luettelo Norjan kaupungeista
Luettelo Norjan kuninkaista
Luettelo Norjan kunnista
Luettelo Norjan laivaston aluksista
Luettelo Norjan liputuspäivistä
Luettelo Norjan puolueista
Luettelo Norjan sarjoissa pelanneista suomalaisista jalkapalloilijoista
Luettelo Norjan silloista
Luettelo Norsunluurannikon kaupungeista
Luettelo Norwegian Dance Chartin ykkösistä 2007
Luettelo Norwegian Dance Chartin ykkösistä 2008
Luettelo Norwegian Dance Chartin ykkösistä 2009
Luettelo Norwegian Dance Chartin ykkösistä 2010
Luettelo Norwegian Dance Chartin ykkösistä 2011
Luettelo Norwegian Dance Chartin ykkösistä 2012
Luettelo novista
Luettelo Nuclear Blastin artisteista
Luettelo Nuolen tähdistön tähdistä
Luettelo NVIDIAn grafiikkapiireistä
Luettelo nykyaikaisen viisiottelun maailmanmestareista
Luettelo nykyisistä Interscope Recordsin artisteista
Luettelo nykyisistä kardinaaleista
Luettelo nykyisistä valtioiden ja hallitusten päämiehistä
Luettelo Nylon Beatin kappaleista
Luettelo nyrkkeilyn kiistattomista mestareista
Luettelo nyrkkeilyn painoluokista
Luettelo näennäisesti kirkkaimmista tähdistä
Luettelo nälänhädistä

O


Luettelo Oasiksen kappaleista
Luettelo oboisteista
Luettelo Ohion kuvernööreistä
Luettelo Ohion piirikunnista
Luettelo Ohion yliopistoista ja korkeakouluista
Luettelo ohjelmointikielistä
Luettelo Oikeuden Puolustajien tunnetuimmista vihollisista
Luettelo Oinaan tähdistön tähdistä
Luettelo Oisen kunnista
Luettelo okkultismia käsittelevistä kirjoista
Luettelo Oktantin tähdistön tähdistä
Luettelo OLL:n puheenjohtajista
Luettelo oluttyyleistä
Luettelo olympiakisojen taidekilpailujen mitalisteista
Luettelo olympialaisten videopeleistä
Luettelo olympialajeista
Luettelo oman keksintönsä seurauksena kuolleista keksijöistä
Luettelo Omanin kaupungeista
Luettelo One Piecen eläimistä
Luettelo One Piecen jaksoista
Luettelo One Piecen mangaluvuista
Luettelo One Piecen merivoimien jäsenistä
Luettelo One Piecen sivuhahmoista
Luettelo One Piecen tarinoista
Luettelo oopperataloista
Luettelo oopperoista laulukielen mukaan
Luettelo opioideista
Luettelo Orionin tähdistön tähdistä
Luettelo Ornen kunnista
Luettelo Osmanien käymistä sodissa Euroopassa
Luettelo osmanien sulttaaneista
Luettelo Osmanien valtakunnan suurvisiireistä
Luettelo Oulun Kärppien otteluista kaudella 2009–2010
Luettelo Oulun Kärppien palkituista pelaajista
Luettelo Oulun patsaista ja muistomerkeistä

P


Luettelo paaveista
Luettelo paikannimistä
Luettelo Pain Confessorin kappaleista
Luettelo Pakistanin kaupungeista
Luettelo Palaun kaupungeista ja kylistä
Luettelo palloilusarjojen Suomen mestareista vuodelta 2006
Luettelo pallomaisista tähtijoukoista
Luettelo Panaman kaupungeista
Luettelo pankeista
Luettelo panssariajoneuvoista
Luettelo panssarivaunuista
Luettelo panssaroiduista ajoneuvoista
Luettelo Panteran kappaleista
Luettelo Papua-Uuden-Guinean kaupungeista
Luettelo Papua-Uuden-Guinean kielistä
Luettelo paradokseista
Luettelo Paraguayn kaupungeista
Luettelo Paramount Picturesin elokuvista
Luettelo Paratiisilinnun tähdistön tähdistä
Luettelo parhaiten myyneistä pelikonsoleista
Luettelo parlamenteista
Luettelo Parman herttuoista
Luettelo Pas-de-Calais’n kunnista
Luettelo pasunisteista
Luettelo Pate Mustajärven kappaleista
Luettelo Pauli Hanhiniemen kappaleista
Luettelo PC Engine -peleistä
Luettelo Peer Güntin kappaleista
Luettelo Pegasuksen tähdistön tähdistä
Luettelo Pekka Myllykoski ja Jytäjemmarien kappaleista
Luettelo Pekko Aikamiespoika -elokuvasarjan hahmoista
Luettelo peliluetteloista
Luettelo pelin Rock Band 2 kappaleista
Luettelo pelivammoihin kuolleista jääkiekkoilijoista
Luettelo Pelle Miljoonan kappaleista
Luettelo Pepe Ahlqvistin kappaleista
Luettelo Pepe Willbergin kappaleista
Luettelo Pepsin mauista
Luettelo Perillinen-kirjasarjan hahmoista
Luettelo perinteisistä suomalaisista vesiliikennesanoista
Luettelo Perseuksen tähdistön tähdistä
Luettelo Persian kuninkaista
Luettelo Pertti Neumannin sooloalbumeista kappaleineen
Luettelo Perun kaupungeista
Luettelo Peräkeulan tähdistön tähdistä
Luettelo Perämeren saarista
Luettelo pesäpallon Suomen-mestaruusmitalisteista
Luettelo petoeläimistä
Luettelo pianisteista
Luettelo Pienen hevosen tähdistön tähdistä
Luettelo Pienen karhun tähdistön tähdistä
Luettelo Pienen koiran tähdistön tähdistä
Luettelo Pienen leijonan tähdistön tähdistä
Luettelo pienimmistä tähdistä
Luettelo pienoisrautatiekerhoista
Luettelo Pietari Brahen muistomerkeistä
Luettelo Pietarin historiallisista kaupunginosista
Luettelo Pietarin silloista
Luettelo piin laskukaavoista
Luettelo piirityksistä
Luettelo pikkuplaneetoista
Luettelo pikkuplaneetoista: 100001–101000
Luettelo pikkuplaneetoista: 10001–11000
Luettelo pikkuplaneetoista: 1001–2000
Luettelo pikkuplaneetoista: 101001–102000
Luettelo pikkuplaneetoista: 102001–103000
Luettelo pikkuplaneetoista: 103001–104000
Luettelo pikkuplaneetoista: 104001–105000
Luettelo pikkuplaneetoista: 105001–106000
Luettelo pikkuplaneetoista: 106001–107000
Luettelo pikkuplaneetoista: 107001–108000
Luettelo pikkuplaneetoista: 108001–109000
Luettelo pikkuplaneetoista: 109001–110000
Luettelo pikkuplaneetoista: 110001–111000
Luettelo pikkuplaneetoista: 11001–12000
Luettelo pikkuplaneetoista: 111001–112000
Luettelo pikkuplaneetoista: 112001–113000
Luettelo pikkuplaneetoista: 113001–114000
Luettelo pikkuplaneetoista: 114001–115000
Luettelo pikkuplaneetoista: 115001–116000
Luettelo pikkuplaneetoista: 116001–117000
Luettelo pikkuplaneetoista: 117001–118000
Luettelo pikkuplaneetoista: 118001–119000
Luettelo pikkuplaneetoista: 119001–120000
Luettelo pikkuplaneetoista: 120001–121000
Luettelo pikkuplaneetoista: 12001–13000
Luettelo pikkuplaneetoista: 121001–122000
Luettelo pikkuplaneetoista: 122001–123000
Luettelo pikkuplaneetoista: 123001–124000
Luettelo pikkuplaneetoista: 124001–125000
Luettelo pikkuplaneetoista: 125001–126000
Luettelo pikkuplaneetoista: 126001–127000
Luettelo pikkuplaneetoista: 127001–128000
Luettelo pikkuplaneetoista: 128001–129000
Luettelo pikkuplaneetoista: 129001–130000
Luettelo pikkuplaneetoista: 130001–131000
Luettelo pikkuplaneetoista: 13001–14000
Luettelo pikkuplaneetoista: 131001–132000
Luettelo pikkuplaneetoista: 132001–133000
Luettelo pikkuplaneetoista: 133001–134000
Luettelo pikkuplaneetoista: 134001–135000
Luettelo pikkuplaneetoista: 135001–136000
Luettelo pikkuplaneetoista: 136001–137000
Luettelo pikkuplaneetoista: 137001–138000
Luettelo pikkuplaneetoista: 138001–139000
Luettelo pikkuplaneetoista: 139001–140000
Luettelo pikkuplaneetoista: 140001–141000
Luettelo pikkuplaneetoista: 14001–15000
Luettelo pikkuplaneetoista: 141001–142000
Luettelo pikkuplaneetoista: 142001–143000
Luettelo pikkuplaneetoista: 143001–144000
Luettelo pikkuplaneetoista: 144001–145000
Luettelo pikkuplaneetoista: 145001–146000
Luettelo pikkuplaneetoista: 146001–147000
Luettelo pikkuplaneetoista: 147001–148000
Luettelo pikkuplaneetoista: 148001–149000
Luettelo pikkuplaneetoista: 149001–150000
Luettelo pikkuplaneetoista: 150001–151000
Luettelo pikkuplaneetoista: 15001–16000
Luettelo pikkuplaneetoista: 151001–152000
Luettelo pikkuplaneetoista: 152001–153000
Luettelo pikkuplaneetoista: 153001–154000
Luettelo pikkuplaneetoista: 154001–155000
Luettelo pikkuplaneetoista: 155001–156000
Luettelo pikkuplaneetoista: 156001–157000
Luettelo pikkuplaneetoista: 157001–158000
Luettelo pikkuplaneetoista: 158001–159000
Luettelo pikkuplaneetoista: 159001–160000
Luettelo pikkuplaneetoista: 160001–161000
Luettelo pikkuplaneetoista: 16001–17000
Luettelo pikkuplaneetoista: 161001–162000
Luettelo pikkuplaneetoista: 162001–163000
Luettelo pikkuplaneetoista: 163001–164000
Luettelo pikkuplaneetoista: 164001–165000
Luettelo pikkuplaneetoista: 165001–166000
Luettelo pikkuplaneetoista: 166001–167000
Luettelo pikkuplaneetoista: 167001–168000
Luettelo pikkuplaneetoista: 168001–169000
Luettelo pikkuplaneetoista: 169001–170000
Luettelo pikkuplaneetoista: 170001–171000
Luettelo pikkuplaneetoista: 17001–18000
Luettelo pikkuplaneetoista: 171001–172000
Luettelo pikkuplaneetoista: 172001–173000
Luettelo pikkuplaneetoista: 173001–174000
Luettelo pikkuplaneetoista: 174001–175000
Luettelo pikkuplaneetoista: 175001–176000
Luettelo pikkuplaneetoista: 176001–177000
Luettelo pikkuplaneetoista: 177001–178000
Luettelo pikkuplaneetoista: 178001–179000
Luettelo pikkuplaneetoista: 179001–180000
Luettelo pikkuplaneetoista: 180001–181000
Luettelo pikkuplaneetoista: 18001–19000
Luettelo pikkuplaneetoista: 181001–182000
Luettelo pikkuplaneetoista: 182001–183000
Luettelo pikkuplaneetoista: 183001–184000
Luettelo pikkuplaneetoista: 184001–185000
Luettelo pikkuplaneetoista: 185001–186000
Luettelo pikkuplaneetoista: 186001–187000
Luettelo pikkuplaneetoista: 187001–188000
Luettelo pikkuplaneetoista: 188001–189000
Luettelo pikkuplaneetoista: 189001–190000
Luettelo pikkuplaneetoista: 190001–191000
Luettelo pikkuplaneetoista: 19001–20000
Luettelo pikkuplaneetoista: 191001–192000
Luettelo pikkuplaneetoista: 192001–193000
Luettelo pikkuplaneetoista: 193001–194000
Luettelo pikkuplaneetoista: 194001–195000
Luettelo pikkuplaneetoista: 195001–196000
Luettelo pikkuplaneetoista: 196001–197000
Luettelo pikkuplaneetoista: 197001–198000
Luettelo pikkuplaneetoista: 198001–199000
Luettelo pikkuplaneetoista: 199001–200000
Luettelo pikkuplaneetoista: 1–1000
Luettelo pikkuplaneetoista: 200001–201000
Luettelo pikkuplaneetoista: 20001–21000
Luettelo pikkuplaneetoista: 2001–3000
Luettelo pikkuplaneetoista: 201001–202000
Luettelo pikkuplaneetoista: 202001–203000
Luettelo pikkuplaneetoista: 203001–204000
Luettelo pikkuplaneetoista: 204001–205000
Luettelo pikkuplaneetoista: 205001–206000
Luettelo pikkuplaneetoista: 206001–207000
Luettelo pikkuplaneetoista: 207001–208000
Luettelo pikkuplaneetoista: 208001–209000
Luettelo pikkuplaneetoista: 209001–210000
Luettelo pikkuplaneetoista: 210001–211000
Luettelo pikkuplaneetoista: 21001–22000
Luettelo pikkuplaneetoista: 211001–212000
Luettelo pikkuplaneetoista: 212001–213000
Luettelo pikkuplaneetoista: 213001–214000
Luettelo pikkuplaneetoista: 214001–215000
Luettelo pikkuplaneetoista: 215001–216000
Luettelo pikkuplaneetoista: 216001–217000
Luettelo pikkuplaneetoista: 217001–218000
Luettelo pikkuplaneetoista: 218001–219000
Luettelo pikkuplaneetoista: 219001–220000
Luettelo pikkuplaneetoista: 220001–221000
Luettelo pikkuplaneetoista: 22001–23000
Luettelo pikkuplaneetoista: 221001–222000
Luettelo pikkuplaneetoista: 222001–223000
Luettelo pikkuplaneetoista: 223001–224000
Luettelo pikkuplaneetoista: 224001–225000
Luettelo pikkuplaneetoista: 225001–226000
Luettelo pikkuplaneetoista: 226001–227000
Luettelo pikkuplaneetoista: 227001–228000
Luettelo pikkuplaneetoista: 228001–229000
Luettelo pikkuplaneetoista: 229001–230000
Luettelo pikkuplaneetoista: 230001–231000
Luettelo pikkuplaneetoista: 23001–24000
Luettelo pikkuplaneetoista: 231001–232000
Luettelo pikkuplaneetoista: 232001–233000
Luettelo pikkuplaneetoista: 233001–234000
Luettelo pikkuplaneetoista: 234001–235000
Luettelo pikkuplaneetoista: 235001–236000
Luettelo pikkuplaneetoista: 236001–237000
Luettelo pikkuplaneetoista: 237001–238000
Luettelo pikkuplaneetoista: 238001–239000
Luettelo pikkuplaneetoista: 239001–240000
Luettelo pikkuplaneetoista: 240001–241000
Luettelo pikkuplaneetoista: 24001–25000
Luettelo pikkuplaneetoista: 241001–242000
Luettelo pikkuplaneetoista: 242001–243000
Luettelo pikkuplaneetoista: 243001–244000
Luettelo pikkuplaneetoista: 244001–245000
Luettelo pikkuplaneetoista: 245001–246000
Luettelo pikkuplaneetoista: 246001–247000
Luettelo pikkuplaneetoista: 247001–248000
Luettelo pikkuplaneetoista: 248001–249000
Luettelo pikkuplaneetoista: 249001–250000
Luettelo pikkuplaneetoista: 250001–251000
Luettelo pikkuplaneetoista: 25001–26000
Luettelo pikkuplaneetoista: 251001–252000
Luettelo pikkuplaneetoista: 252001–253000
Luettelo pikkuplaneetoista: 253001–254000
Luettelo pikkuplaneetoista: 254001–255000
Luettelo pikkuplaneetoista: 255001–256000
Luettelo pikkuplaneetoista: 256001–257000
Luettelo pikkuplaneetoista: 257001–258000
Luettelo pikkuplaneetoista: 258001–259000
Luettelo pikkuplaneetoista: 259001–260000
Luettelo pikkuplaneetoista: 260001–261000
Luettelo pikkuplaneetoista: 26001–27000
Luettelo pikkuplaneetoista: 261001–262000
Luettelo pikkuplaneetoista: 262001–263000
Luettelo pikkuplaneetoista: 263001–264000
Luettelo pikkuplaneetoista: 264001–265000
Luettelo pikkuplaneetoista: 265001–266000
Luettelo pikkuplaneetoista: 266001–267000
Luettelo pikkuplaneetoista: 267001–268000
Luettelo pikkuplaneetoista: 268001–269000
Luettelo pikkuplaneetoista: 269001–270000
Luettelo pikkuplaneetoista: 270001–271000
Luettelo pikkuplaneetoista: 27001–28000
Luettelo pikkuplaneetoista: 271001–272000
Luettelo pikkuplaneetoista: 272001–273000
Luettelo pikkuplaneetoista: 273001–274000
Luettelo pikkuplaneetoista: 274001–275000
Luettelo pikkuplaneetoista: 275001–276000
Luettelo pikkuplaneetoista: 276001–277000
Luettelo pikkuplaneetoista: 277001–278000
Luettelo pikkuplaneetoista: 278001–279000
Luettelo pikkuplaneetoista: 279001–280000
Luettelo pikkuplaneetoista: 280001–281000
Luettelo pikkuplaneetoista: 28001–29000
Luettelo pikkuplaneetoista: 281001–282000
Luettelo pikkuplaneetoista: 282001–283000
Luettelo pikkuplaneetoista: 283001–284000
Luettelo pikkuplaneetoista: 284001–285000
Luettelo pikkuplaneetoista: 285001–286000
Luettelo pikkuplaneetoista: 286001–287000
Luettelo pikkuplaneetoista: 287001–288000
Luettelo pikkuplaneetoista: 288001–289000
Luettelo pikkuplaneetoista: 289001–290000
Luettelo pikkuplaneetoista: 290001–291000
Luettelo pikkuplaneetoista: 29001–30000
Luettelo pikkuplaneetoista: 291001–292000
Luettelo pikkuplaneetoista: 292001–293000
Luettelo pikkuplaneetoista: 293001–294000
Luettelo pikkuplaneetoista: 294001–295000
Luettelo pikkuplaneetoista: 295001–296000
Luettelo pikkuplaneetoista: 296001–297000
Luettelo pikkuplaneetoista: 297001–298000
Luettelo pikkuplaneetoista: 298001–299000
Luettelo pikkuplaneetoista: 299001–300000
Luettelo pikkuplaneetoista: 300001–301000
Luettelo pikkuplaneetoista: 30001–31000
Luettelo pikkuplaneetoista: 3001–4000
Luettelo pikkuplaneetoista: 301001–302000
Luettelo pikkuplaneetoista: 302001–303000
Luettelo pikkuplaneetoista: 303001–304000
Luettelo pikkuplaneetoista: 304001–305000
Luettelo pikkuplaneetoista: 305001–306000
Luettelo pikkuplaneetoista: 306001–307000
Luettelo pikkuplaneetoista: 307001–308000
Luettelo pikkuplaneetoista: 308001–309000
Luettelo pikkuplaneetoista: 309001–310000
Luettelo pikkuplaneetoista: 310001–311000
Luettelo pikkuplaneetoista: 31001–32000
Luettelo pikkuplaneetoista: 311001–312000
Luettelo pikkuplaneetoista: 312001–313000
Luettelo pikkuplaneetoista: 313001–314000
Luettelo pikkuplaneetoista: 314001–315000
Luettelo pikkuplaneetoista: 315001–316000
Luettelo pikkuplaneetoista: 316001–317000
Luettelo pikkuplaneetoista: 317001–318000
Luettelo pikkuplaneetoista: 318001–319000
Luettelo pikkuplaneetoista: 319001–320000
Luettelo pikkuplaneetoista: 32001–33000
Luettelo pikkuplaneetoista: 33001–34000
Luettelo pikkuplaneetoista: 34001–35000
Luettelo pikkuplaneetoista: 35001–36000
Luettelo pikkuplaneetoista: 36001–37000
Luettelo pikkuplaneetoista: 37001–38000
Luettelo pikkuplaneetoista: 38001–39000
Luettelo pikkuplaneetoista: 39001–40000
Luettelo pikkuplaneetoista: 40001–41000
Luettelo pikkuplaneetoista: 4001–5000
Luettelo pikkuplaneetoista: 41001–42000
Luettelo pikkuplaneetoista: 42001–43000
Luettelo pikkuplaneetoista: 43001–44000
Luettelo pikkuplaneetoista: 44001–45000
Luettelo pikkuplaneetoista: 45001–46000
Luettelo pikkuplaneetoista: 46001–47000
Luettelo pikkuplaneetoista: 47001–48000
Luettelo pikkuplaneetoista: 48001–49000
Luettelo pikkuplaneetoista: 49001–50000
Luettelo pikkuplaneetoista: 50001–51000
Luettelo pikkuplaneetoista: 5001–6000
Luettelo pikkuplaneetoista: 51001–52000
Luettelo pikkuplaneetoista: 52001–53000
Luettelo pikkuplaneetoista: 53001–54000
Luettelo pikkuplaneetoista: 54001–55000
Luettelo pikkuplaneetoista: 55001–56000
Luettelo pikkuplaneetoista: 56001–57000
Luettelo pikkuplaneetoista: 57001–58000
Luettelo pikkuplaneetoista: 58001–59000
Luettelo pikkuplaneetoista: 59001–60000
Luettelo pikkuplaneetoista: 60001–61000
Luettelo pikkuplaneetoista: 6001–7000
Luettelo pikkuplaneetoista: 61001–62000
Luettelo pikkuplaneetoista: 62001–63000
Luettelo pikkuplaneetoista: 63001–64000
Luettelo pikkuplaneetoista: 64001–65000
Luettelo pikkuplaneetoista: 65001–66000
Luettelo pikkuplaneetoista: 66001–67000
Luettelo pikkuplaneetoista: 67001–68000
Luettelo pikkuplaneetoista: 68001–69000
Luettelo pikkuplaneetoista: 69001–70000
Luettelo pikkuplaneetoista: 70001–71000
Luettelo pikkuplaneetoista: 7001–8000
Luettelo pikkuplaneetoista: 71001–72000
Luettelo pikkuplaneetoista: 72001–73000
Luettelo pikkuplaneetoista: 73001–74000
Luettelo pikkuplaneetoista: 74001–75000
Luettelo pikkuplaneetoista: 75001–76000
Luettelo pikkuplaneetoista: 76001–77000
Luettelo pikkuplaneetoista: 77001–78000
Luettelo pikkuplaneetoista: 78001–79000
Luettelo pikkuplaneetoista: 79001–80000
Luettelo pikkuplaneetoista: 80001–81000
Luettelo pikkuplaneetoista: 8001–9000
Luettelo pikkuplaneetoista: 81001–82000
Luettelo pikkuplaneetoista: 82001–83000
Luettelo pikkuplaneetoista: 83001–84000
Luettelo pikkuplaneetoista: 84001–85000
Luettelo pikkuplaneetoista: 85001–86000
Luettelo pikkuplaneetoista: 86001–87000
Luettelo pikkuplaneetoista: 87001–88000
Luettelo pikkuplaneetoista: 88001–89000
Luettelo pikkuplaneetoista: 89001–90000
Luettelo pikkuplaneetoista: 90001–91000
Luettelo pikkuplaneetoista: 9001–10000
Luettelo pikkuplaneetoista: 91001–92000
Luettelo pikkuplaneetoista: 92001–93000
Luettelo pikkuplaneetoista: 93001–94000
Luettelo pikkuplaneetoista: 94001–95000
Luettelo pikkuplaneetoista: 95001–96000
Luettelo pikkuplaneetoista: 96001–97000
Luettelo pikkuplaneetoista: 97001–98000
Luettelo pikkuplaneetoista: 98001–99000
Luettelo pikkuplaneetoista: 99001–100000
Luettelo pisimmistä mäkihypyistä
Luettelo pisimpään maalinsa puhtaina pitäneistä jalkapallomaalivahdeista
Luettelo pituushypyn Suomen mestareista
Luettelo planetaarisista sumuista
Luettelo Platonin dialogien sivuhenkilöistä
Luettelo Playmate of the Year -voittajista
Luettelo PlayStation-peleistä
Luettelo PlayStation 2 -peleistä
Luettelo PlayStation 3 -peleistä
Luettelo PlayStation Network -peleistä
Luettelo PlayStation Portable -peleistä
Luettelo PMMP:n kappaleista
Luettelo Pohjan kruunun tähdistön tähdistä
Luettelo Pohjois-Irlannin historiallisista kreivikunnista
Luettelo Pohjois-Irlannin joista
Luettelo Pohjois-Korean kaupungeista
Luettelo Pohjoismaiden suurimmista lentoasemista
Luettelo pokeritermeistä
Luettelo Pokémon-lajeista (1–20)
Luettelo Pokémon-lajeista (21–40)
Luettelo Pokémon-lajeista (41–60)
Luettelo Pokémon-lajeista (61–80)
Luettelo Pokémon-lajeista (81–100)
Luettelo Pokémon-lajeista (101-120)
Luettelo Pokémon-sarjan hahmoista
Luettelo Pokémon-tyypeistä
Luettelo Pokémoneista
Luettelo poliittisista syistä Suomessa vangituista kansanedustajista
Luettelo poliittisista syistä vangituista kansanedustajista
Luettelo pommikoneista
Luettelo PopCap Gamesin videopeleistä
Luettelo Popedan kappaleista
Luettelo portugalilaisista etunimistä
Luettelo portugalilaisista sanomalehdistä
Luettelo portugalilaisista säveltäjistä
Luettelo portugalilaisista yhtyeistä
Luettelo Portugalin kaupungeista
Luettelo portugalin kielen murteista
Luettelo Portugalin kunnista
Luettelo Porvoon valtiopäivien pappissäädyn valtiopäivämiehistä
Luettelo Porvoon valtiopäivien talonpoikaissäädyn valtiopäivämiehistä
Luettelo post-punk-yhtyeistä
Luettelo postuumeista Oscar-palkinnon voittajista ja ehdokkaista
Luettelo power metal -yhtyeistä
Luettelo presidentti Halosen valtiovierailuista
Luettelo presidentti Kekkosen valtiovierailuista
Luettelo presidentti Relanderin valtiovierailuista
Luettelo Preussin kuninkaista
Luettelo Preussin pääministereistä
Luettelo Provinssirockin esiintyjistä
Luettelo psykologeista
Luettelo puhekoodekeista
Luettelo puhelinverkon ulkomaantunnuksista
Luettelo punakaartilaisista
Luettelo Puolan hallitsijoista
Luettelo Puolan kaupungeista
Luettelo Puolan laivaston aluksista
Luettelo Puolan lentoasemista
Luettelo Puolan merivoimien amiraaleista
Luettelo Puolan piirikunnista
Luettelo Puolan varalaskupaikoista
Luettelo Purjeen tähdistön tähdistä
Luettelo purjelentokilpailuista
Luettelo purjelentokonetyypeistä
Luettelo pussieläimistä
Luettelo puuvartisista kasveista
Luettelo Puy-de-Dômen kunnista
Luettelo pyhimyksistä
Luettelo Pyhän istuimen diplomaattisista edustustoista
Luettelo Pyhän istuimen eksterritoriaalisista alueista
Luettelo Pyhän saksalais-roomalaisen keisarikunnan hallitsijoista
Luettelo Pyrénées-Atlantiquesin kunnista
Luettelo Pyrénées-Orientalesin kunnista
Luettelo Päijänteen sisävesialuksista
Luettelo Päiväntasaajan Guinean kaupungeista
Luettelo päiväpetolinnuista
Luettelo pääkaupungeista
Luettelo pöllölinnuista
Luettelo Pöytävuoren tähdistön tähdistä

Q


Luettelo Qatarin hallitsijoista
Luettelo Qatarin kaupungeista
Luettelo Qing-dynastian aikaisista kapinoista
Luettelo Queenin singleistä

R


Luettelo Raamatun henkilöiden hautapaikoista
Luettelo Raamatun henkilöistä
Luettelo Raamatun kirjoista
Luettelo Radioheadin B-puolista ja muista harvinaisuuksista
Luettelo Radioheadin kappaleista
Luettelo raffinoimattomista makeutusaineista
Luettelo Rage Against the Machinen kappaleista
Luettelo rahtivarustamoista
Luettelo Raivopäiden kappaleista
Luettelo raketeista
Luettelo rallin Suomen-mestareista
Luettelo Ramonesin kappaleista
Luettelo ranskalaisista säveltäjistä
Luettelo Ranskan akatemian jäsenistä tuoleittain
Luettelo Ranskan akatemian pääsihteereistä
Luettelo Ranskan avointen miesten kaksinpelin voittajista
Luettelo Ranskan avointen miesten nelinpelin voittajista
Luettelo Ranskan avointen naisten kaksinpelin voittajista
Luettelo Ranskan avointen naisten nelinpelin voittajista
Luettelo Ranskan avointen sekanelinpelin voittajista
Luettelo Ranskan diplomaattisista edustustoista
Luettelo Ranskan Guayanan kunnista
Luettelo Ranskan hallituksen johtajista
Luettelo Ranskan kaupungeista
Luettelo Ranskan kuninkaista
Luettelo Ranskan kunnista
Luettelo Ranskan Polynesian kunnista
Luettelo Ranskan Polynesian saarista
Luettelo Ranskan puolueista
Luettelo Ranskan sarjoissa pelanneista suomalaisista jalkapalloilijoista
Luettelo Ranskan tiedeakatemian jäsenistä
Luettelo Ranskan ympäriajon voittajista
Luettelo ranskankielisistä oopperoista
Luettelo ranskankielisistä yhtyeistä
Luettelo rantalinnuista
Luettelo ratamoottoripyöräilyn 500-kuutioisten MM-sarjaa johtaneista kuljettajista
Luettelo ratamoottoripyöräilyn maailmanmestareista
Luettelo ratkaisemattomista matemaattisista ongelmista
Luettelo Rauli Badding Somerjoen kappaleista
Luettelo Rauman peruskouluista
Luettelo Rautaristillä palkituista suomalaisista
Luettelo rautatieasemista
Luettelo raviurheilutermeistä
Luettelo Ravun tähdistön tähdistä
Luettelo RAY:n rahapeleistä
Luettelo Real Madridissa pelanneista jalkapalloilijoista
Luettelo Regia Marinan aluksista 1861
Luettelo Remu Aaltosen kappaleista
Luettelo renessanssisäveltäjistä
Luettelo Rhônen kunnista
Luettelo Riejun moottoripyörämalleista
Luettelo Riikinkukon tähdistön tähdistä
Luettelo rikoksista tuomituista kansanedustajista
Luettelo rikollisjärjestöistä
Luettelo rikosoikeudellisen vastuun ikärajoista eri maissa
Luettelo Risto Räppääjä -kirjojen sivuhahmoista
Luettelo RMJ:n esiintyjistä
Luettelo RMS Titanicin miehistön jäsenistä
Luettelo Road Racing -kuljettajista
Luettelo Rochesterin piispoista
Luettelo Rohanin kuninkaista
Luettelo romaaneihin perustuvista elokuvista
Luettelo Romanian hallitsijoista
Luettelo Romanian kaupungeista
Luettelo romantiikan säveltäjistä
Luettelo roolipeleistä
Luettelo roolipelien julkaisijoista
Luettelo roolipelisuunnittelijoista
Luettelo roomalaisista juhlapäivistä
Luettelo Rooman keisareista
Luettelo Rooman myöhäisen keisariajan konsuleista
Luettelo Rooman tasavallan konsuleista
Luettelo Rooman valtakunnan legioonista
Luettelo Rooman varhaisen keisariajan konsuleista
Luettelo Ruandan kaupungeista
Luettelo Ruisrockin esiintyjistä
Luettelo rumpaleista
Luettelo ruotsalaisista koiraroduista
Luettelo ruotsalaisista säveltäjistä
Luettelo Ruotsin aatelissuvuista
Luettelo Ruotsin arkkipiispoista
Luettelo Ruotsin Elitserienissä jääkiekkoilleista suomalaisista
Luettelo Ruotsin hallitsijoista
Luettelo Ruotsin kansallispuistoista
Luettelo Ruotsin kauppaloista
Luettelo Ruotsin kaupungeista
Luettelo Ruotsin kihlakunnista
Luettelo Ruotsin kunnista
Luettelo Ruotsin kunnista lääneittäin
Luettelo Ruotsin kunnista väkiluvun mukaan
Luettelo Ruotsin lentoasemista
Luettelo Ruotsin liputuspäivistä
Luettelo Ruotsin merivoimien alusten nimistä (A)
Luettelo Ruotsin merivoimien fregateista
Luettelo Ruotsin merivoimien korveteista
Luettelo Ruotsin merivoimien monitoreista
Luettelo Ruotsin merivoimien rannikkopanssarilaivoista
Luettelo Ruotsin merivoimien risteilijöistä
Luettelo Ruotsin merivoimien tykkiveneistä
Luettelo Ruotsin puolueista
Luettelo Ruotsin päävesistöalueista
Luettelo Ruotsin rautatieliikennepaikoista
Luettelo Ruotsin sarjoissa pelanneista suomalaisista jalkapalloilijoista
Luettelo Ruotsin sodista
Luettelo Ruotsin sotamarsalkoista
Luettelo Ruotsin taajaväkisistä yhdyskunnista
Luettelo Ruotsista löydetyistä meteoriiteista
Luettelo Ryhmä-X:n jäsenistä
Luettelo Ryhmä-X:n vihollisista
Luettelo Réunionin kantoneista
Luettelo Réunionin kunnista

S


Luettelo saarivaltioista
Luettelo sadasta haitallisimmasta vieraslajista
Luettelo Saint Kittsin ja Nevisin kaupungeista
Luettelo Saint Lucian kaupungeista
Luettelo Saint Vincentin ja Grenadiinien kaupungeista
Luettelo sairauksia ja vammaisuutta käsittelevistä romaaneista
Luettelo sairauksista
Luettelo saiyalaisista
Luettelo saksalaisista lentokoneprojekteista, 1939–1945
Luettelo Saksan demokraattisen tasavallan maajoukkueessa A-maaotteluita pelanneista jalkapalloilijoista
Luettelo Saksan diplomaattisista edustustoista
Luettelo Saksan kaupungeista
Luettelo Saksan rautatieyhtiöistä
Luettelo Saksan sarjoissa pelanneista suomalaisista jalkapalloilijoista
Luettelo Saksan suurimmista lentoasemista
Luettelo saksankielisistä oopperoista
Luettelo saksofonisteista
Luettelo salanimistä
Luettelo Salattujen elämien poistuneista henkilöistä
Luettelo Salomonsaarten kaupungeista
Luettelo Salon kylistä
Luettelo Salpalinjan korsuista
Luettelo Sambian kaupungeista
Luettelo sammakkoeläimistä
Luettelo Samoan kaupungeista
Luettelo San Marinon kaupungeista
Luettelo sarjakuva-albumisarjoista
Luettelo sarjakuvaromaaneista ja -lyhytsarjoista
Luettelo sarjakuvien tekijöistä
Luettelo sarjakuvista
Luettelo sarjamurhaajista
Luettelo sarjan Puhtaat valkeat lakanat henkilöistä
Luettelo sarjan The Angry Video Game Nerd jaksoista
Luettelo Sarthen kunnista
Luettelo satelliiteista
Luettelo Saudi-Arabian kaupungeista
Luettelo Sauna Open Air Metal Festivalin esiintyjistä
Luettelo Savoien kunnista
Luettelo Saône-et-Loiren kunnista
Luettelo Scandinavian Music Groupin kappaleista
Luettelo Sega Dreamcast -peleistä
Luettelo Sega Master System -peleistä
Luettelo Sega Mega Drive -peleistä
Luettelo Sega Saturn -peleistä
Luettelo Seine-et-Marnen kunnista
Luettelo Seine-Maritimen kunnista
Luettelo Seine-Saint-Denis'n kunnista
Luettelo Seinäjoen urheilupaikoista
Luettelo seinäjokisista urheiluseuroista
Luettelo seiväshypyn Suomen mestareista
Luettelo seksiasennoista
Luettelo Sekstantin tähdistön tähdistä
Luettelo seksuaalisista suuntautumisista
Luettelo Selim Palmgrenin sävellyksistä
Luettelo sellisteistä
Luettelo Senegalin kaupungeista
Luettelo Sentencedin kappaleista
Luettelo Serbian kaupungeista
Luettelo shakin maailmanmestaruusotteluista
Luettelo shakin Suomen mestareista
Luettelo shakinpelaajista
Luettelo Shakiran palkinnoista
Luettelo shakkiavauksista
Luettelo shakkiliitoista
Luettelo shakkitermeistä
Luettelo Shigeru Miyamoton luomista peleistä
Luettelo showpainin ammattilaisista
Luettelo showpainin termeistä
Luettelo Sibeliuksen sinfonian nro 7 levytyksistä
Luettelo Sielun Veljien kappaleista
Luettelo sienitieteilijöiden auktorilyhenteistä
Luettelo Sierra Leonen kaupungeista
Luettelo siirtomaista
Luettelo Sim-peleistä
Luettelo Simpsoneiden videopeleistä
Luettelo sinfonikoista
Luettelo Sir Elwoodin hiljaisten värien kappaleista
Luettelo Sisiliskon tähdistön tähdistä
Luettelo sisällissodista
Luettelo sitaristeista
Luettelo SKDL:n lehdistä
Luettelo Skorpionin tähdistön tähdistä
Luettelo Skotlannin hallitsijoista
Luettelo Skotlannin historiallisista kreivikunnista
Luettelo Skotlannin saarista
Luettelo Skotlannin sarjoissa pelanneista suomalaisista jalkapalloilijoista
Luettelo skotlantilaisista viskitislaamoista
Luettelo Slayerin Suomen konserteista
Luettelo Sleepy Sleepersin kappaleista
Luettelo Slipknotin demoista
Luettelo Slovakian kaupungeista
Luettelo Slovenian kaupungeista
Luettelo SM-liiga-joukkueiden nykyisistä kapteeneista
Luettelo SM-liiga-seurojen kapteeneista
Luettelo SM-liiga-seurojen päävalmentajista
Luettelo SM-liigassa jääkiekkoilleista ruotsalaisista
Luettelo SM-liigassa jääkiekkoilleista tšekeistä
Luettelo SM-liigassa jääkiekkoilleista ulkomaalaisista
Luettelo Smallvillen metaihmisistä
Luettelo Sodankylän elokuvajuhlien päävieraista
Luettelo sodista
Luettelo soittimista
Luettelo Somalian kaupungeista
Luettelo Somalian presidenteistä
Luettelo Somalian pääministereistä
Luettelo Sommen kunnista
Luettelo Sonata Arctican kappaleista
Luettelo Songhain kuninkaista
Luettelo Sonic the Hedgehog -pelisarjan peleistä
Luettelo Sonic the Hedgehog -tuotesarjan hahmoista
Luettelo soolokitaristeista
Luettelo sopraanoista
Luettelo Soricomorpha-lahkon nisäkkäistä
Luettelo sorkkaeläimistä
Luettelo sosialistisista valtioista
Luettelo sosiologian käsitteistä
Luettelo sotakirjailijoista
Luettelo sotateoreetikoista
Luettelo sotilasoperaatioista
Luettelo South Parkin sivuhahmoista
Luettelo spektroskooppisista kaksoistähdistä
Luettelo Sri Lankan kaupungeista
Luettelo Stanley Cupin voittaneista joukkueista
Luettelo Stanley Cupin voittaneista pelaajista
Luettelo Stanley Cupin voittaneista suomalaisista jääkiekkoilijoista
Luettelo steppitermeistä
Luettelo Steve Vain kappaleista
Luettelo Stratovariuksen kappaleista
Luettelo strippisarjakuvista
Luettelo Sudanin kaupungeista
Luettelo Suden tähdistön tähdistä
Luettelo sukellusveneistä
Luettelo suksilajien maailmancupeissa eniten osa- ja kokonaiskilpailuvoittoja saavuttaneista urheilijoista
Luettelo sukupuuttoon metsästetyistä eläimistä
Luettelo Sulatusuunin tähdistön tähdistä
Luettelo Sumerin kuninkaista
Luettelo suojeluskuntapiireistä
Luettelo suomalaisen nimipäiväkalenterin miesten nimistä
Luettelo suomalaisen nimipäiväkalenterin naisten nimistä
Luettelo suomalaisesta nimipäiväkalenterista poistetuista etunimistä
Luettelo suomalaisista aikakauslehdistä
Luettelo suomalaisista amerikkalaisen jalkapallon joukkueista
Luettelo suomalaisista amiraaleista Keisarillisessa Venäjän laivastossa
Luettelo suomalaisista ammattiliitoista
Luettelo suomalaisista capoeiraseuroista
Luettelo suomalaisista elokuvajulkaisuista
Luettelo suomalaisista elokuvatapahtumista
Luettelo suomalaisista elokuvista
Luettelo suomalaisista Euroopan parlamentin jäsenistä
Luettelo suomalaisista jääkiekon olympiamitalisteista
Luettelo suomalaisista kalliomaalauksista
Luettelo suomalaisista kansanmusiikkitapahtumista
Luettelo suomalaisista kansanmusiikkiyhtyeistä ja -artisteista
Luettelo suomalaisista keraamikoista
Luettelo suomalaisista kestävyysjuoksun arvokisamitalisteista
Luettelo suomalaisista koomikoista
Luettelo suomalaisista kotieläinroduista
Luettelo suomalaisista lihanjalostajista
Luettelo suomalaisista lähiverkkotapahtumista
Luettelo suomalaisista musiikkitapahtumista
Luettelo suomalaisista NHL-maalivahdeista
Luettelo suomalaisista olympiaratsastajista
Luettelo suomalaisista pakinoitsijoista
Luettelo suomalaisista perinneruokalajeista
Luettelo suomalaisista poliittisista naisjärjestöistä
Luettelo suomalaisista poliittisista nuorisojärjestöistä
Luettelo suomalaisista punkyhtyeistä
Luettelo suomalaisista pursiseuroista
Luettelo suomalaisista pörssiyhtiöistä
Luettelo suomalaisista rakennustuotevalmistajista liikevaihdon mukaan
Luettelo suomalaisista rintamalehdistä toisen maailmansodan aikaan
Luettelo suomalaisista ruokasienistä
Luettelo suomalaisista sanomalehdistä
Luettelo suomalaisista shakinpelaajista
Luettelo suomalaisista shakkikerhoista
Luettelo suomalaisista sotaelokuvista
Luettelo suomalaisista sotavankileireistä 1941–1945
Luettelo suomalaisista suojeluskuntalehdistä
Luettelo suomalaisista säveltäjistä
Luettelo suomalaisista televisiosarjoista
Luettelo suomalaisista tähtitaivaan kohteiden nimityksistä
Luettelo suomalaisista uimaseuroista
Luettelo suomalaisista vapaaehtoisista Espanjan sisällissodassa
Luettelo suomalaisista videopeleistä
Luettelo suomalaisista visailuohjelmista
Luettelo suomalaisista yleisradioasemista
Luettelo suomalaisista yrityksistä henkilöstön mukaan
Luettelo suomalaisista yrityksistä liikevaihdon mukaan
Luettelo suomalaisten jääkiekkoseurojen mitaleista Euroopan kentiltä
Luettelo suomalaisten MM-rallivoitoista
Luettelo suomalaisten muusikoiden taiteilijanimistä
Luettelo suomalaisten muusikoiden taiteilijanimistä – A
Luettelo suomalaisten muusikoiden taiteilijanimistä – B
Luettelo suomalaisten muusikoiden taiteilijanimistä – C
Luettelo suomalaisten muusikoiden taiteilijanimistä – D
Luettelo suomalaisten muusikoiden taiteilijanimistä – E
Luettelo suomalaisten muusikoiden taiteilijanimistä – F
Luettelo suomalaisten muusikoiden taiteilijanimistä – G
Luettelo suomalaisten muusikoiden taiteilijanimistä – H
Luettelo suomalaisten muusikoiden taiteilijanimistä – I
Luettelo suomalaisten muusikoiden taiteilijanimistä – J
Luettelo suomalaisten muusikoiden taiteilijanimistä – K
Luettelo suomalaisten muusikoiden taiteilijanimistä – L
Luettelo suomalaisten muusikoiden taiteilijanimistä – M
Luettelo suomalaisten muusikoiden taiteilijanimistä – N
Luettelo suomalaisten muusikoiden taiteilijanimistä – O
Luettelo suomalaisten muusikoiden taiteilijanimistä – P
Luettelo suomalaisten muusikoiden taiteilijanimistä – Q
Luettelo suomalaisten muusikoiden taiteilijanimistä – R
Luettelo suomalaisten muusikoiden taiteilijanimistä – S
Luettelo suomalaisten muusikoiden taiteilijanimistä – T
Luettelo suomalaisten muusikoiden taiteilijanimistä – U
Luettelo suomalaisten muusikoiden taiteilijanimistä – V
Luettelo suomalaisten muusikoiden taiteilijanimistä – W
Luettelo suomalaisten muusikoiden taiteilijanimistä – X
Luettelo suomalaisten muusikoiden taiteilijanimistä – Y
Luettelo suomalaisten muusikoiden taiteilijanimistä – Z
Luettelo suomalaisten muusikoiden taiteilijanimistä – Ä
Luettelo suomalaisten muusikoiden taiteilijanimistä – Ö
Luettelo suomalaisten NHL-pelaajien tiedoista
Luettelo suomalaisten opiskelijahaalarien väreistä
Luettelo suomalaisten puolueiden pää-äänenkannattajista
Luettelo suomalaisten saamista palkinnoista NHL:ssä
Luettelo suomalaisten seurojen mitalisteista miesten palloilulajien eurocupeissa
Luettelo suomalaisten sotilastukikohdista ulkomailla
Luettelo suomalaisten yritysten postinumeroista
Luettelo suomalaistetuista sukunimistä
Luettelo Suomen aateliin kuuluneista jääkäreistä
Luettelo Suomen aatelissuvuista
Luettelo Suomen aitokoilajeista
Luettelo Suomen albumilistan ykkösistä 1966
Luettelo Suomen albumilistan ykkösistä 1967
Luettelo Suomen albumilistan ykkösistä 1968
Luettelo Suomen albumilistan ykkösistä 1969
Luettelo Suomen albumilistan ykkösistä 1970
Luettelo Suomen albumilistan ykkösistä 1971
Luettelo Suomen albumilistan ykkösistä 1972
Luettelo Suomen albumilistan ykkösistä 1973
Luettelo Suomen albumilistan ykkösistä 1974
Luettelo Suomen albumilistan ykkösistä 1975
Luettelo Suomen albumilistan ykkösistä 1976
Luettelo Suomen albumilistan ykkösistä 1977
Luettelo Suomen albumilistan ykkösistä 1978
Luettelo Suomen albumilistan ykkösistä 1979
Luettelo Suomen albumilistan ykkösistä 1980
Luettelo Suomen albumilistan ykkösistä 1981
Luettelo Suomen albumilistan ykkösistä 1982
Luettelo Suomen albumilistan ykkösistä 1983
Luettelo Suomen albumilistan ykkösistä 1984
Luettelo Suomen albumilistan ykkösistä 1985
Luettelo Suomen albumilistan ykkösistä 1986
Luettelo Suomen albumilistan ykkösistä 1987
Luettelo Suomen albumilistan ykkösistä 1988
Luettelo Suomen alueiden latinankielisistä nimistä
Luettelo Suomen ammattikorkeakouluista
Luettelo Suomen Ankaran-suurlähettiläistä
Luettelo Suomen arboretumeista
Luettelo Suomen armeijan kenraaleista
Luettelo Suomen avokanavista
Luettelo Suomen Bangkokin-suurlähettiläistä
Luettelo Suomen Belgradin suurlähettiläistä
Luettelo Suomen Brysselin suurlähettiläistä
Luettelo Suomen Budapestin-suurlähettiläistä
Luettelo Suomen Bukarestin-suurlähettiläistä
Luettelo Suomen Damaskoksen-suurlähettiläistä
Luettelo Suomen diplomaattisista edustustoista
Luettelo Suomen entisistä kaupungeista
Luettelo Suomen entisistä kunnista
Luettelo Suomen etnisistä ryhmistä
Luettelo Suomen europarlamenttivaalien ääniharavista
Luettelo Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokousedustajista
Luettelo Suomen hallitsijoista ja valtionpäämiehistä
Luettelo Suomen Hanoin suurlähettiläistä
Luettelo Suomen historian sodista
Luettelo Suomen huvipuistoista ja tivoleista
Luettelo Suomen ilmavoimien ilma-aluksista
Luettelo Suomen ilmavoimien komentajista
Luettelo Suomen ilmavoimien lento-onnettomuuksista
Luettelo Suomen Islamabadin-suurlähettiläistä
Luettelo Suomen Jakartan-suurlähettiläistä
Luettelo Suomen jalkapallomaajoukkueen otteluista
Luettelo Suomen joukkueen lipunkantajista kesäolympiakisojen avajaisissa
Luettelo Suomen joukkueen lipunkantajista talviolympiakisojen avajaisissa
Luettelo Suomen kaloista
Luettelo Suomen kansallispuistoista
Luettelo Suomen kansallisromanttisista kirkoista
Luettelo Suomen kapearaiteisista rautateistä
Luettelo Suomen kartanoista
Luettelo Suomen kasveista
Luettelo Suomen kasveista sanikkaiset
Luettelo Suomen kasvitieteellisistä puutarhoista
Luettelo Suomen katolisista kirkoista
Luettelo Suomen katsotuimmista elokuvista
Luettelo Suomen katsotuimmista elokuvista vuonna 2012
Luettelo Suomen katsotuimmista elokuvista vuosittain
Luettelo Suomen katsotuimmista kotimaisista elokuvista
Luettelo Suomen kauppalaivaston menettämistä aluksista toisessa maailmansodassa
Luettelo Suomen kaupungeista
Luettelo Suomen kaupungeista perustamisvuoden mukaan
Luettelo Suomen keskiaikaisista kivikirkoista
Luettelo Suomen keskiaikaisista piispoista
Luettelo suomen kielen lyhenteistä
Luettelo Suomen kirkkopaloista
Luettelo Suomen kirkkopitäjistä
Luettelo Suomen kirkoista
Luettelo Suomen koisalajeista
Luettelo Suomen korkeimmista kohdista
Luettelo Suomen korkeimmista rakennuksista ja rakennelmista
Luettelo Suomen kotilolajeista
Luettelo Suomen kovakuoriaislajeista
Luettelo Suomen kriisikunnista
Luettelo Suomen kulttuurilehdistä
Luettelo Suomen kuninkaista Suomen kronikan mukaan
Luettelo Suomen kunnista
Luettelo Suomen kunnista pinta-alan mukaan
Luettelo Suomen kunnista postinumeropiireittäin
Luettelo Suomen kunnista vuonna 2008
Luettelo Suomen kunnista väestötiheyden mukaan
Luettelo Suomen kunnista väkiluvun mukaan
Luettelo Suomen kuntamuutoksista
Luettelo Suomen kuntanumeroista
Luettelo Suomen kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2007
Luettelo Suomen kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2008
Luettelo Suomen kuntien koordinaateista
Luettelo Suomen kääriäisistä
Luettelo Suomen lasitehtaista
Luettelo Suomen liikenteen etuajo-oikeus- ja väistämismerkeistä
Luettelo Suomen liikenteen kielto- ja rajoitusmerkeistä
Luettelo Suomen liikenteen lisäkilvistä
Luettelo Suomen liikenteen määräysmerkeistä
Luettelo Suomen liikenteen ohjemerkeistä
Luettelo Suomen liikenteen opastusmerkeistä
Luettelo Suomen liikenteen palvelukohteiden opastusmerkeistä
Luettelo Suomen liikenteen varoitusmerkeistä
Luettelo Suomen linja-autoliikennöitsijöistä
Luettelo Suomen linnuista
Luettelo Suomen liputuspäivistä
Luettelo Suomen Lontoon suurlähettiläistä, edustajista ja ministereistä
Luettelo Suomen lukioista
Luettelo Suomen luonnonpuistoista
Luettelo Suomen luterilaisista kirkoista
Luettelo Suomen lähiöistä
Luettelo Suomen maajoukkueessa A-maaotteluita pelanneista jalkapalloilijoista
Luettelo Suomen maajoukkueessa A-maaotteluita pelanneista koripalloilijoista
Luettelo Suomen maakuntien nimikkolajeista
Luettelo Suomen maavoimien entisestä kalustosta
Luettelo Suomen maavoimien kalustosta
Luettelo Suomen malmikaivoksista
Luettelo Suomen Meksikon suurlähettiläistä
Luettelo Suomen merialueen suurimmista saarista
Luettelo Suomen merivoimien aluksista
Luettelo Suomen merivoimien entisistä aluksista
Luettelo Suomen ministereistä
Luettelo Suomen ministerieroista
Luettelo Suomen mittareista
Luettelo Suomen Moskovan-suurlähettiläistä
Luettelo Suomen muinaistulokkaista
Luettelo Suomen muurahaislajeista
Luettelo Suomen Natura 2000 -alueista
Luettelo Suomen nisäkkäistä
Luettelo Suomen nykyisistä suurlähettiläistä
Luettelo Suomen nähtävyyksistä
Luettelo Suomen ortodoksisen kirkon kirkolliskokousedustajista
Luettelo Suomen ortodoksisista kirkoista
Luettelo Suomen Ottawan suurlähettiläistä
Luettelo Suomen partiolippukunnista
Luettelo Suomen perunalajikkeista
Luettelo Suomen peruskouluista
Luettelo Suomen pitäjistä
Luettelo Suomen postinumeroista kunnittain
Luettelo Suomen presidenttiehdokkaista
Luettelo Suomen presidenttiehdokkaista puolueen mukaan
Luettelo Suomen presidenttien perheistä
Luettelo Suomen Pretorian suurlähettiläistä
Luettelo Suomen Punaisen Ristin puheenjohtajista
Luettelo Suomen puolueista
Luettelo Suomen päivänkorennoista
Luettelo Suomen päiväperhosista
Luettelo Suomen pääministereistä
Luettelo Suomen rannikkokunnista
Luettelo Suomen rannikon tunnusmajakoista
Luettelo Suomen rataverkon moniraiteisista rataosista
Luettelo Suomen rauhanturvaoperaatioista
Luettelo Suomen rauhoittamattomista linnuista
Luettelo Suomen rautaruukeista
Luettelo Suomen rautatieliikennepaikoista
Luettelo Suomen rekisteröidyistä uskonnollisista yhdyskunnista
Luettelo Suomen rikoslain mukaisista rikoksista
Luettelo Suomen Rooman suurlähettiläistä
Luettelo Suomen ruotsin- ja kaksikielisistä kunnista
Luettelo Suomen sadasta suurimmasta järvestä
Luettelo Suomen sahoista
Luettelo Suomen sairaaloista
Luettelo Suomen salibandyn sarjatasoista
Luettelo Suomen senaattoreista
Luettelo Suomen simpukkalajeista
Luettelo Suomen singlelistan ykkösistä 1951–1960
Luettelo Suomen singlelistan ykkösistä 1961
Luettelo Suomen singlelistan ykkösistä 1962
Luettelo Suomen singlelistan ykkösistä 1963
Luettelo Suomen singlelistan ykkösistä 1964
Luettelo Suomen singlelistan ykkösistä 1965
Luettelo Suomen singlelistan ykkösistä 1966
Luettelo Suomen singlelistan ykkösistä 1967
Luettelo Suomen singlelistan ykkösistä 1968
Luettelo Suomen singlelistan ykkösistä 1969
Luettelo Suomen singlelistan ykkösistä 1970
Luettelo Suomen singlelistan ykkösistä 1971
Luettelo Suomen singlelistan ykkösistä 1972
Luettelo Suomen singlelistan ykkösistä 1973
Luettelo Suomen singlelistan ykkösistä 1974
Luettelo Suomen singlelistan ykkösistä 1975
Luettelo Suomen singlelistan ykkösistä 1976
Luettelo Suomen singlelistan ykkösistä 1977
Luettelo Suomen singlelistan ykkösistä 1978
Luettelo Suomen singlelistan ykkösistä 1979
Luettelo Suomen singlelistan ykkösistä 1980
Luettelo Suomen singlelistan ykkösistä 1981
Luettelo Suomen singlelistan ykkösistä 1982
Luettelo Suomen singlelistan ykkösistä 1983
Luettelo Suomen singlelistan ykkösistä 1984
Luettelo Suomen singlelistan ykkösistä 1985
Luettelo Suomen singlelistan ykkösistä 1986
Luettelo Suomen singlelistan ykkösistä 1987
Luettelo Suomen singlelistan ykkösistä 1988
Luettelo Suomen sisällissodan aikaisista lentokentistä
Luettelo Suomen sisällissodan aikaisista lentokoneista
Luettelo Suomen sisävesien suurimmista saarista
Luettelo Suomen siviili-ilmailun lento-onnettomuuksista
Luettelo Suomen sodan joukoista
Luettelo Suomen sodanaikaisista lentokentistä
Luettelo Suomen sokeritehtaista
Luettelo Suomen suurimmista prominensseista
Luettelo Suomen suurituloisimpien sijoittumisesta kuntiin
Luettelo Suomen syvimmistä järvistä
Luettelo Suomen taajaväkisistä yhdyskunnista
Luettelo Suomen Tallinnan-suurlähettiläistä
Luettelo Suomen tanssilavoista
Luettelo Suomen teekkarikilloista
Luettelo Suomen Teheranin-suurlähettiläistä
Luettelo Suomen Tel Avivin suurlähettiläistä
Luettelo Suomen tuulivoimaloista
Luettelo Suomen tähtiyhdistyksistä
Luettelo Suomen uhanalaisista selkärankaisista
Luettelo Suomen ulkopuolella sijaitsevista kaupungeista, joilla on suomenkielinen nimi
Luettelo Suomen uusgoottilaisista kirkoista
Luettelo Suomen vaalikauden 2007 kansanedustajista
Luettelo Suomen vaalikauden 2011 kansanedustajista
Luettelo Suomen valtionyhtiöistä
Luettelo Suomen vanhimmista ihmisistä
Luettelo Suomen vanhoista perunalajikkeista
Luettelo Suomen vesiperhosista
Luettelo Suomen vesistöistä
Luettelo Suomen virallisen albumilistan ykkösistä 1989
Luettelo Suomen virallisen albumilistan ykkösistä 1990
Luettelo Suomen virallisen albumilistan ykkösistä 1991
Luettelo Suomen virallisen albumilistan ykkösistä 1992
Luettelo Suomen virallisen albumilistan ykkösistä 1993
Luettelo Suomen virallisen albumilistan ykkösistä 1994
Luettelo Suomen virallisen albumilistan ykkösistä 1995
Luettelo Suomen virallisen albumilistan ykkösistä 1996
Luettelo Suomen virallisen albumilistan ykkösistä 1997
Luettelo Suomen virallisen albumilistan ykkösistä 1998
Luettelo Suomen virallisen albumilistan ykkösistä 1999
Luettelo Suomen virallisen albumilistan ykkösistä 2000
Luettelo Suomen virallisen albumilistan ykkösistä 2001
Luettelo Suomen virallisen albumilistan ykkösistä 2002
Luettelo Suomen virallisen albumilistan ykkösistä 2003
Luettelo Suomen virallisen albumilistan ykkösistä 2004
Luettelo Suomen virallisen albumilistan ykkösistä 2005
Luettelo Suomen virallisen albumilistan ykkösistä 2006
Luettelo Suomen virallisen albumilistan ykkösistä 2007
Luettelo Suomen virallisen albumilistan ykkösistä 2008
Luettelo Suomen virallisen albumilistan ykkösistä 2009
Luettelo Suomen virallisen albumilistan ykkösistä 2010
Luettelo Suomen virallisen albumilistan ykkösistä 2011
Luettelo Suomen virallisen albumilistan ykkösistä 2012
Luettelo Suomen virallisen latauslistan ykkösistä 2007
Luettelo Suomen virallisen latauslistan ykkösistä 2008
Luettelo Suomen virallisen latauslistan ykkösistä 2009
Luettelo Suomen virallisen latauslistan ykkösistä 2010
Luettelo Suomen virallisen latauslistan ykkösistä 2011
Luettelo Suomen virallisen latauslistan ykkösistä 2012
Luettelo Suomen virallisen mid-price-listan ykkösistä 2003
Luettelo Suomen virallisen mid-price-listan ykkösistä 2004
Luettelo Suomen virallisen mid-price-listan ykkösistä 2005
Luettelo Suomen virallisen mid-price-listan ykkösistä 2006
Luettelo Suomen virallisen mid-price-listan ykkösistä 2007
Luettelo Suomen virallisen mid-price-listan ykkösistä 2008
Luettelo Suomen virallisen mid-price-listan ykkösistä 2009
Luettelo Suomen virallisen mid-price-listan ykkösistä 2010
Luettelo Suomen virallisen mid-price-listan ykkösistä 2011
Luettelo Suomen virallisen mid-price-listan ykkösistä 2012
Luettelo Suomen virallisen musiikki-DVD-listan ykkösistä 2004
Luettelo Suomen virallisen musiikki-DVD-listan ykkösistä 2005
Luettelo Suomen virallisen musiikki-DVD-listan ykkösistä 2006
Luettelo Suomen virallisen musiikki-DVD-listan ykkösistä 2007
Luettelo Suomen virallisen musiikki-DVD-listan ykkösistä 2008
Luettelo Suomen virallisen musiikki-DVD-listan ykkösistä 2009
Luettelo Suomen virallisen musiikki-DVD-listan ykkösistä 2010
Luettelo Suomen virallisen musiikki-DVD-listan ykkösistä 2011
Luettelo Suomen virallisen musiikki-DVD-listan ykkösistä 2012
Luettelo Suomen virallisen singlelistan ykkösistä 1989
Luettelo Suomen virallisen singlelistan ykkösistä 1990
Luettelo Suomen virallisen singlelistan ykkösistä 1991
Luettelo Suomen virallisen singlelistan ykkösistä 1992
Luettelo Suomen virallisen singlelistan ykkösistä 1993
Luettelo Suomen virallisen singlelistan ykkösistä 1994
Luettelo Suomen virallisen singlelistan ykkösistä 1995
Luettelo Suomen virallisen singlelistan ykkösistä 1996
Luettelo Suomen virallisen singlelistan ykkösistä 1997
Luettelo Suomen virallisen singlelistan ykkösistä 1998
Luettelo Suomen virallisen singlelistan ykkösistä 1999
Luettelo Suomen virallisen singlelistan ykkösistä 2000
Luettelo Suomen virallisen singlelistan ykkösistä 2001
Luettelo Suomen virallisen singlelistan ykkösistä 2002
Luettelo Suomen virallisen singlelistan ykkösistä 2003
Luettelo Suomen virallisen singlelistan ykkösistä 2004
Luettelo Suomen virallisen singlelistan ykkösistä 2005
Luettelo Suomen virallisen singlelistan ykkösistä 2006
Luettelo Suomen virallisen singlelistan ykkösistä 2007
Luettelo Suomen virallisen singlelistan ykkösistä 2008
Luettelo Suomen virallisen singlelistan ykkösistä 2009
Luettelo Suomen virallisen singlelistan ykkösistä 2010
Luettelo Suomen virallisen singlelistan ykkösistä 2011
Luettelo Suomen virallisen singlelistan ykkösistä 2012
Luettelo Suomen yli sata kilometriä pitkistä joista
Luettelo Suomen yökkösistä
Luettelo suomenkielisistä mangasarjoista
Luettelo suomenkielisistä manhwasarjoista
Luettelo suomenkielisistä oopperoista
Luettelo suomenkielisistä pikakirjoituskirjoista
Luettelo suomenkielisistä sanoista jotka päättyvät L-kirjaimeen
Luettelo suomenkielisten Disneyn sarjakuvien nimiväännöksistä
Luettelo suomennetuista Tähtien sota -kirjoista
Luettelo suomenruotsalaisen kalenterin miesten etunimistä
Luettelo suomenruotsalaisen kalenterin naisten etunimistä
Luettelo Suomessa elävistä maailmanlaajuisesti uhanalaisista eliöistä
Luettelo Suomessa haitallisista vieraskasvilajeista
Luettelo Suomessa hävinneistä eläinlajeista
Luettelo Suomessa hävinneistä kasvilajeista
Luettelo Suomessa kasvavista kämmeköistä
Luettelo Suomessa kasvavista myrkkysienistä
Luettelo Suomessa kasvavista pajuista
Luettelo Suomessa kuluttajille myytävistä ilotulitetyypeistä
Luettelo Suomessa näkyvistä televisiokanavista
Luettelo Suomessa rauhoitetuista kasvilajeista
Luettelo Suomessa rauhoitetuista selkärangattomista
Luettelo Suomessa silmälläpidettävistä putkilokasveista
Luettelo Suomessa uhanalaisista kovakuoriaisista
Luettelo Suomessa uhanalaisista myrkkypistiäisistä
Luettelo Suomessa uhanalaisista perhosista
Luettelo Suomessa uhanalaisista putkilokasveista
Luettelo Suomessa uhanalaisista selkärangattomista
Luettelo Suomesta löydetyistä meteoriiteista
Luettelo suoran demokratian puolueista
Luettelo Super Nintendo Entertainment System -peleistä
Luettelo Superpesiksen tuomareista
Luettelo superroistoista
Luettelo supersankareista
Luettelo Surinamen kaupungeista
Luettelo suurimmista kasvisuvuista
Luettelo suurimmista kaupunkialueista väkiluvun mukaan
Luettelo suurimmista lääkeyhtiöistä
Luettelo suurimmista prominensseista
Luettelo suurimmista tähdistä
Luettelo suurimmista vulkaanisista purkauksista
Luettelo suurista kansainvälisistä nykytaiteen näyttelyistä
Luettelo suurista tulivuorenpurkauksista
Luettelo Suvi Teräsniskan kappaleista
Luettelo Sveitsin kaupungeista
Luettelo Sveitsin liittopresidenteistä
Luettelo Sveitsin rautatieyhtiöistä
Luettelo Sveitsin sarjoissa pelanneista suomalaisista jalkapalloilijoista
Luettelo Sverigetopplistan singlelistan ykkösistä 2010
Luettelo Sverigetopplistan singlelistan ykkösistä 2011
Luettelo Sverigetopplistan singlelistan ykkösistä 2012
Luettelo swahilin murteista
Luettelo Swakopmundin aiemmista kadunnimistä
Luettelo Swazimaan kaupungeista
Luettelo Swedish Dance Chartin ykkösistä 2007
Luettelo Swedish Dance Chartin ykkösistä 2008
Luettelo Swedish Dance Chartin ykkösistä 2009
Luettelo Swedish Dance Chartin ykkösistä 2010
Luettelo Swedish Dance Chartin ykkösistä 2011
Luettelo Swedish Dance Chartin ykkösistä 2012
Luettelo SYL:n puheenjohtajista
Luettelo systeemilyhenteistä
Luettelo systematiikassa yleisistä latinan- ja kreikankielisistä sanoista
Luettelo Syyrian kaupungeista
Luettelo syöpätaudeista
Luettelo São Tomé ja Príncipen kaupungeista
Luettelo sähköautomalleista
Luettelo säveltäjistä
Luettelo sääennätyksistä

T


Luettelo T-Bone Walkerin kappaleista
Luettelo Tadžikistanin kaupungeista
Luettelo taikureista
Luettelo taisteluista
Luettelo taistelukoiraroduista
Luettelo Talo 2000:sta
Luettelo talviolympialaisten 2010 tapahtumista
Luettelo talvisodan tykistöyksiköistä
Luettelo Tampere Unitedissa pelanneista jalkapalloilijoista
Luettelo Tampereen kaupunginosista
Luettelo Tampereen Pyrinnössä pelanneista koripalloilijoista
Luettelo Tansanian kaupungeista
Luettelo Tanskan hallitsijoista
Luettelo Tanskan kaupungeista
Luettelo Tanskan kunnista
Luettelo Tanskan puolueista
Luettelo tanssitermeistä
Luettelo Tapparan maalivahdeista
Luettelo Tarn-et-Garonnen kunnista
Luettelo Tarnin kunnista
Luettelo Taru sormusten herrasta -kirjasarjan käsitteistä
Luettelo taruolennoista
Luettelo tasavalloista
Luettelo tavallisimmista suomalaisista luonnonkasveista
Luettelo teattereista
Luettelo teemapäivistä
Luettelo Tekken-pelisarjan hahmoista
Luettelo tekniikan ja liikenteen alan tutkinnoista
Luettelo televisiosarjan 24 jaksoista
Luettelo televisiosarjan Angel jaksoista
Luettelo televisiosarjan Ankronikka jaksoista
Luettelo televisiosarjan Babylon 5 jaksoista
Luettelo televisiosarjan Bakugan jaksoista
Luettelo televisiosarjan Ben 10 jaksoista
Luettelo televisiosarjan Ben 10: Alien Force jaksoista
Luettelo televisiosarjan Blondi tuli taloon jaksoista
Luettelo televisiosarjan Boardwalk Empire jaksoista
Luettelo televisiosarjan Bones jaksoista
Luettelo televisiosarjan Bratz jaksoista
Luettelo televisiosarjan Buffy, vampyyrintappaja jaksoista
Luettelo televisiosarjan Castle jaksoista
Luettelo televisiosarjan Chuck jaksoista
Luettelo televisiosarjan Cow & Chicken jaksoista
Luettelo televisiosarjan Criminal Minds – FBI-tutkijat hahmoista
Luettelo televisiosarjan CSI jaksoista
Luettelo televisiosarjan Danny Phantom jaksoista
Luettelo televisiosarjan Dark Angel jaksoista
Luettelo televisiosarjan Dibleyn kirkkoherra jaksoista
Luettelo televisiosarjan Digimon Zero Two jaksoista
Luettelo televisiosarjan Doctor Who jaksoista
Luettelo televisiosarjan Emmerdale henkilöistä
Luettelo televisiosarjan Entourage jaksoista
Luettelo televisiosarjan Event jaksoista
Luettelo televisiosarjan Family Guy hahmoista
Luettelo televisiosarjan Frasier jaksoista
Luettelo televisiosarjan Frendit hahmoista
Luettelo televisiosarjan Frendit jaksoista
Luettelo televisiosarjan Futurama jaksoista
Luettelo televisiosarjan Futurama jaksoista (1. tuotantokausi)
Luettelo televisiosarjan Game of Thrones jaksoista
Luettelo televisiosarjan Game of Thrones näyttelijöistä
Luettelo televisiosarjan Game of Thrones saamista palkinnoista ja ehdokkuuksista
Luettelo televisiosarjan Glee jaksoista
Luettelo televisiosarjan Glee kappaleista
Luettelo televisiosarjan Glee kappaleista (1. tuotantokausi)
Luettelo televisiosarjan Glee kappaleista (2. tuotantokausi)
Luettelo televisiosarjan Glee kappaleista (3. tuotantokausi)
Luettelo televisiosarjan Good Wife jaksoista
Luettelo televisiosarjan Greyn anatomia henkilöistä
Luettelo televisiosarjan Greyn anatomia jaksoista
Luettelo televisiosarjan H2O jaksoista
Luettelo televisiosarjan Hannah Montana jaksoista
Luettelo televisiosarjan Hercules jaksoista
Luettelo televisiosarjan Heroes hahmoista
Luettelo televisiosarjan Heroes jaksoista
Luettelo televisiosarjan House jaksoista
Luettelo televisiosarjan Huntik jaksoista
Luettelo televisiosarjan Huonosti käyttäytyvät miehet jaksoista
Luettelo televisiosarjan Hämmästyttävä Hämähäkkimies jaksoista
Luettelo televisiosarjan Hämmästyttävä Hämähäkkimies jaksoista (1. tuotantokausi)
Luettelo televisiosarjan Ihmemies MacGyver hahmoista
Luettelo televisiosarjan Ihmemies MacGyver jaksoista
Luettelo televisiosarjan Itse valtiaat jaksoista
Luettelo televisiosarjan Jake Long – amerikkalainen lohikäärme hahmoista
Luettelo televisiosarjan Jake Long – amerikkalainen lohikäärme jaksoista (1. tuotantokausi)
Luettelo televisiosarjan Johnny Bravo jaksoista
Luettelo televisiosarjan Johnny Test jaksoista
Luettelo televisiosarjan Kampus Greek jaksoista
Luettelo televisiosarjan Kasarmin naiset jaksoista
Luettelo televisiosarjan Kim Possible hahmoista
Luettelo televisiosarjan Kim Possible jaksoista
Luettelo televisiosarjan Koira haudattuna jaksoista
Luettelo televisiosarjan Kolmas kivi auringosta jaksoista
Luettelo televisiosarjan Kotikatu henkilöistä
Luettelo televisiosarjan Kotikatu jaksoista
Luettelo televisiosarjan Kovat kaulassa jaksoista
Luettelo televisiosarjan Lilo & Stitch jaksoista
Luettelo televisiosarjan Lilo ja Stitch hahmoista
Luettelo televisiosarjan Lost hahmoista
Luettelo televisiosarjan Lost jaksoista
Luettelo televisiosarjan Lost näyttelijöistä
Luettelo televisiosarjan Lost saamista palkinnoista ja ehdokkuuksista
Luettelo televisiosarjan Maalaiskomedia henkilöistä
Luettelo televisiosarjan Maalaiskomedia tapahtumapaikoista ja yrityksistä
Luettelo televisiosarjan Me hirviöt hahmoista
Luettelo televisiosarjan Megas XLR hahmoista
Luettelo televisiosarjan Metsolat henkilöistä
Luettelo televisiosarjan Mistralin tuulet henkilöistä
Luettelo televisiosarjan Moderni perhe jaksoista
Luettelo televisiosarjan Mooseksen perintö jaksoista
Luettelo televisiosarjan Muumilaakson tarinoita jaksoista
Luettelo televisiosarjan Myytinmurtajat erikoisjaksoista
Luettelo televisiosarjan Naapureina Madridissa jaksoista
Luettelo televisiosarjan Nalle Puhin uudet seikkailut jaksoista
Luettelo televisiosarjan NCIS Rikostutkijat jaksoista
Luettelo televisiosarjan Num3rot hahmoista
Luettelo televisiosarjan Paavo Pesusieni hahmoista
Luettelo televisiosarjan Pako henkilöistä
Luettelo televisiosarjan Pako jaksoista
Luettelo televisiosarjan Pasila hahmoista
Luettelo televisiosarjan Pasila jaksoista
Luettelo televisiosarjan Pieni moskeija preerialla jaksoista
Luettelo televisiosarjan Pirunpelto henkilöistä
Luettelo televisiosarjan Poliisikoira Rex jaksoista
Luettelo televisiosarjan Prätkähiiret pahoista sivuhenkilöistä
Luettelo televisiosarjan Puumanainen jaksoista
Luettelo televisiosarjan Päivien viemää henkilöistä
Luettelo televisiosarjan Päivien viemää näyttelijöistä
Luettelo televisiosarjan Rakkauden anatomia jaksoista
Luettelo televisiosarjan Rillit huurussa jaksoista
Luettelo televisiosarjan Ritari Ässä (vuoden 2008 televisiosarja) jaksoista
Luettelo televisiosarjan Salatut elämät henkilöiden suhteista
Luettelo televisiosarjan Salatut elämät henkilöistä
Luettelo televisiosarjan Salatut elämät jaksoista
Luettelo televisiosarjan Salatut elämät keskeisistä tapahtumapaikoista
Luettelo televisiosarjan Salatut elämät yrityksistä, tuotemerkeistä ja puolueista
Luettelo televisiosarjan Seinfeld jaksoista
Luettelo televisiosarjan Serranon perhe henkilöiden suhteista
Luettelo televisiosarjan Serranon perhe henkilöistä
Luettelo televisiosarjan Serranon perhe jaksoista
Luettelo televisiosarjan Simpsonit DVD-julkaisuista
Luettelo televisiosarjan Simpsonit hahmoista
Luettelo televisiosarjan Simpsonit jaksoista
Luettelo televisiosarjan Simpsonit sivuhahmoista
Luettelo televisiosarjan Simpsonit vakiovitseistä
Luettelo televisiosarjan Simpsonit voittamista palkinnoista
Luettelo televisiosarjan Siskoni on noita hahmoista
Luettelo televisiosarjan Siskoni on noita jaksoista
Luettelo televisiosarjan South Park jaksoista
Luettelo televisiosarjan Star Trek – uusi sukupolvi jaksoista
Luettelo televisiosarjan Supernatural jaksoista
Luettelo televisiosarjan Surface hahmoista
Luettelo televisiosarjan Surface jaksoista
Luettelo televisiosarjan Teini-ikäiset mutanttininjakilpikonnat (vuoden 2003 animaatiosarja) jaksoista
Luettelo televisiosarjan Tengen Toppa Gurren Lagann jaksoista
Luettelo televisiosarjan Teräsmies (animaatiosarja) jaksoista
Luettelo televisiosarjan The Grim Adventures of Billy & Mandy jaksoista
Luettelo televisiosarjan The Walking Dead jaksoista
Luettelo televisiosarjan Tikun ja Takun pelastuspartio jaksoista
Luettelo televisiosarjan Todistettavasti syyllinen jaksoista
Luettelo televisiosarjan Torchwood jaksoista
Luettelo televisiosarjan True Blood jaksoista
Luettelo televisiosarjan Turtles – mutanttikilpikonnat jaksoista
Luettelo televisiosarjan Tähtiportti sivuhahmoista
Luettelo televisiosarjan Täydelliset naiset henkilöistä
Luettelo televisiosarjan Täydelliset naiset jaksoista
Luettelo televisiosarjan Uusi päivä henkilöistä
Luettelo televisiosarjan Uusi päivä jaksoista
Luettelo televisiosarjan Uusi päivä keskeisistä tapahtumapaikoista
Luettelo televisiosarjan Uutishuone henkilöistä
Luettelo televisiosarjan V (vuoden 2009 televisiosarja) jaksoista
Luettelo televisiosarjan Vampyyripäiväkirjat esineistä
Luettelo televisiosarjan Vampyyripäiväkirjat hahmoista
Luettelo televisiosarjan Vampyyripäiväkirjat jaksoista
Luettelo televisiosarjan Vampyyripäiväkirjat tapahtumapaikoista
Luettelo televisiosarjan Ville Vallaton jaksoista
Luettelo televisiosarjan Winx Club jaksoista
Luettelo televisiosarjan Xena jaksoista
Luettelo televisiosarjan Águila roja jaksoista
Luettelo televisiosarjassa Simpsonit vierailleista tähdistä
Luettelo televisiosarjasta Emmerdale poistuneista hahmoista
Luettelo televisiosarjojen Hercules ja Xena hahmoista
Luettelo tenniksen ATP-maailmanlistan ykköspelaajista
Luettelo tenniksen WTA-maailmanlistan ykköspelaajista
Luettelo tenoreista
Luettelo Terapian kappaleista
Luettelo Territoire de Belfortin kunnista
Luettelo terrori-iskuista
Luettelo terroristijärjestöistä
Luettelo Teräsbetonin kappaleista
Luettelo Teräsmiehen vihollisista
Luettelo Thaimaan kaupungeista
Luettelo Thaimaan saarista
Luettelo The Legend of Zelda -julkaisuista
Luettelo The Sims -sarjan peleistä
Luettelo thrash metal -yhtyeistä
Luettelo tiedostopäätteistä
Luettelo tiedustelupalveluista
Luettelo tieteenalan isänä tai äitinä pidetyistä henkilöistä
Luettelo tieteenaloista
Luettelo tieteiselokuvista
Luettelo tieteiskirjailijoista
Luettelo tietokoneohjelmoijista
Luettelo tietotekniikkalehdistä
Luettelo Tiktakin kappaleista
Luettelo Tina Turnerin musiikkivideoista
Luettelo Tina Turnerin saamista palkinnoista
Luettelo Tintti-sarjakuvien sivuhahmoista
Luettelo Titanicin suomalaisista matkustajista
Luettelo TMNT (2003) DVD-julkaisuista
Luettelo Togon kaupungeista
Luettelo Togon prefektuureista
Luettelo toimintaelokuvista
Luettelo toisessa maailmansodassa kuolleiden määristä
Luettelo toisessa maailmansodassa upotetuista suomalaislaivoista
Luettelo Tommi Läntisen kappaleista
Luettelo Tongan kaupungeista
Luettelo tositelevisio-ohjelmista
Luettelo Touchstone Picturesin elokuvista
Luettelo Touhou Projectin hahmoista
Luettelo Toyotan automalleista
Luettelo traktorimerkeistä
Luettelo Transformers-päähenkilöistä
Luettelo Transformersin aluksista
Luettelo Transilvanian ruhtinaista
Luettelo Trinidad ja Tobagon kaupungeista ja kylistä
Luettelo trubaduureista
Luettelo trumpetisteista
Luettelo tuamotun kielen murteista
Luettelo tuhat ottelua pelanneista NHL-pelaajista
Luettelo Tukaanin tähdistön tähdistä
Luettelo Tukholman kaupunginosista
Luettelo Tumppi Varosen ja Problems?in kappaleista
Luettelo Tunisian kaupungeista
Luettelo tunnetuista 100-vuotiaaksi eläneistä
Luettelo tunnetuista aivokuumeeseen kuolleista
Luettelo tunnetuista aivoverenvuotoon kuolleista
Luettelo tunnetuista ALS-tautisista
Luettelo tunnetuista anarkisteista
Luettelo tunnetuista asteroideista
Luettelo tunnetuista ateisteista
Luettelo tunnetuista autismin kirjon henkilöistä
Luettelo tunnetuista diabeetikoista
Luettelo tunnetuista elinsiirron saaneista
Luettelo tunnetuista epileptikoista
Luettelo tunnetuista eurajokelaisista
Luettelo tunnetuista helsinkiläisistä
Luettelo tunnetuista HIV-positiivisista
Luettelo tunnetuista homo- ja biseksuaaleista
Luettelo tunnetuista hukkuneista
Luettelo tunnetuista itsemurhan tehneistä
Luettelo tunnetuista Jehovan todistajista
Luettelo tunnetuista joensuulaisista
Luettelo tunnetuista kadonneista henkilöistä
Luettelo tunnetuista kasvissyöjistä
Luettelo tunnetuista keuhkokuumeeseen kuolleista
Luettelo tunnetuista kuopiolaisista
Luettelo tunnetuista kuuroista
Luettelo tunnetuista liikenneonnettomuudessa kuolleista henkilöistä
Luettelo tunnetuista maksakirroosiin kuolleista
Luettelo tunnetuista mielialahäiriöisistä
Luettelo tunnetuista mikkeliläisistä
Luettelo tunnetuista MS-tautisista
Luettelo tunnetuista munuaistulehdukseen kuolleista
Luettelo tunnetuista oululaisista
Luettelo tunnetuista pakolaisista
Luettelo tunnetuista raumalaisista
Luettelo tunnetuista roskapostittajista
Luettelo tunnetuista rovaniemeläisistä
Luettelo tunnetuista sanfranciscolaisista
Luettelo tunnetuista siviilipalveluksen käyneistä
Luettelo tunnetuista skientologeista
Luettelo tunnetuista skitsofreenikoista
Luettelo tunnetuista sokeista
Luettelo tunnetuista suomalaisista teatteriohjaajista
Luettelo tunnetuista suomenjuutalaisista
Luettelo tunnetuista syömishäiriöisistä
Luettelo tunnetuista tamperelaisista
Luettelo tunnetuista teatteriohjaajista
Luettelo tunnetuista totaalikieltäytyjistä
Luettelo tunnetuista turkulaisista
Luettelo tunnuslauseista
Luettelo Tuomari Nurmion kappaleista
Luettelo Turkin kaupungeista
Luettelo Turkin singlelistan ykkösistä 2009
Luettelo Turkmenistanin kaupungeista
Luettelo Turmion Kätilöiden kappaleista
Luettelo Turo's Hevi Geen kappaleista
Luettelo Turun kaupunginosista väkiluvun mukaan
Luettelo Turun korkeimmista rakennuksista ja rakennelmista
Luettelo Turun Palloseurassa pelanneista jalkapalloilijoista
Luettelo Turun piirustuskoulun oppilaista
Luettelo Turun yliopiston ainejärjestöistä
Luettelo Tuskan esiintyjistä
Luettelo tutkimuslyhenteiden takaliitteistä
Luettelo tutkimusmatkailijoista
Luettelo tutkintonimikkeistä
Luettelo tuubakonsertoista
Luettelo tuuliturbiinien valmistajista
Luettelo Tuvalun kylistä
Luettelo Twilight-elokuvasarjan näyttelijöistä
Luettelo Twilight-elokuvasarjan palkinnoista ja ehdokkuuksista
Luettelo Twin Peaks -televisiosarjan henkilöhahmoista
Luettelo Twin Peaks -televisiosarjan jaksoista
Luettelo typografisista lainausmerkkipareista eri kielissä
Luettelo tyydyttyneistä rasvahapoista
Luettelo tähdistöistä pinta-alan mukaan
Luettelo Tähtien sodan hahmoista
Luettelo Tähtien sodan sivuhahmoista
Luettelo Tähtien sota -aseista
Luettelo Tähtiportti-sarjan roduista
Luettelo Tšadin kaupungeista
Luettelo Tšadin puolueista
Luettelo Tšekin kaupungeista
Luettelo tšekinkielisistä oopperoista

U


Luettelo Ubisoftin peleistä
Luettelo Ugandan kaupungeista
Luettelo uikkulinnuista
Luettelo uinnin olympiavoittajista
Luettelo Ukrainan kaupungeista
Luettelo Ukrainan oblastien lipuista ja vaakunoista
Luettelo ukulelen soittajista
Luettelo ulkomaiden sarjoissa pelanneista suomalaisista jalkapalloilijoista
Luettelo Ultimate Fighting Championship -mestareista
Luettelo Uniklubin kappaleista
Luettelo unkarilaisista arkkitehdeista
Luettelo Unkarin hallitsijoista
Luettelo Unkarin kaupungeista
Luettelo urheilulajeista
Luettelo Urho Kekkosen patsaista ja muistomerkeistä
Luettelo Ursan julkaisemista tietokirjoista
Luettelo Uruguayn kaupungeista
Luettelo uskonnoista
Luettelo uskonnonfilosofeista
Luettelo uskonnottomien järjestöistä
Luettelo uskonnottomista joululauluista
Luettelo Utajärven muistomerkeistä, -laatoista ja veistoksista
Luettelo uudelleen nimetyistä kaupungeista
Luettelo Uuden-Kaledonian kunnista
Luettelo Uuden-Seelannin kaupungeista
Luettelo Uuden-Seelannin maanjäristyksistä
Luettelo Uuden-Seelannin saarista
Luettelo uusiutuvan energian yhdistyksistä
Luettelo Uzbekistanin kaupungeista

V


Luettelo Vaa'an tähdistön tähdistä
Luettelo vaalikauden 1907 kansanedustajista
Luettelo vaalikauden 1908 II kansanedustajista
Luettelo vaalikauden 1939 kansanedustajista
Luettelo vaalikauden 1962 kansanedustajista
Luettelo vaalikauden 1966 kansanedustajista
Luettelo vaalikauden 1970 kansanedustajista
Luettelo vaalikauden 1972 kansanedustajista
Luettelo vaalikauden 1975 kansanedustajista
Luettelo vaalikauden 1979 kansanedustajista
Luettelo vaalikauden 1983 kansanedustajista
Luettelo vaalikauden 1987 kansanedustajista
Luettelo vaalikauden 2003 kansanedustajista
Luettelo vaarantuneista maailmanperintökohteista
Luettelo vaasalaisten jalkapallojoukkueiden mitaleista
Luettelo vaatteista
Luettelo Val-d'Oisen kunnista
Luettelo Val-de-Marnen kunnista
Luettelo valaista
Luettelo Valaskalan tähdistön tähdistä
Luettelo Valko-Venäjän kansallispuistoista
Luettelo Valko-Venäjän kaupungeista
Luettelo Valko-Venäjän rajanylityspaikoista
Luettelo Valko-Venäjän valtateistä
Luettelo valkovenäläisistä yhtyeistä
Luettelo vallassa olevista monarkeista
Luettelo valokuvakirjoista
Luettelo valtioiden historiallisista lipuista
Luettelo valtioiden itsenäistymisvuosista
Luettelo valtioiden maarajojen pituuksista
Luettelo valtioiden tunnuslauseista
Luettelo valtioista asevelvollisuuden mukaan
Luettelo valtioista asukaskohtaisen bruttokansantuotteen mukaan (PPP)
Luettelo valtioista asukaskohtaisen bruttokansantuotteen (reaalimuutoksen) mukaan
Luettelo valtioista asukastiheyden mukaan
Luettelo valtioista bruttokansantuotteen mukaan
Luettelo valtioista bruttokansantuotteen mukaan (PPP)
Luettelo valtioista inhimillisen kehityksen indeksin mukaan
Luettelo valtioista itsemurhien määrän mukaan
Luettelo valtioista, joiden pääkaupunki ei ole valtion suurin kaupunki
Luettelo valtioista, joilla on useampi kuin yksi pääkaupunki
Luettelo valtioista, joilla on vain yksi maarajanaapuri
Luettelo valtioista, joita ei ole tunnustettu
Luettelo valtioista lentoasemien määrän mukaan
Luettelo valtioista liiketoiminnan helppouden mukaan
Luettelo valtioista maanosittain
Luettelo valtioista pinta-alan mukaan
Luettelo valtioista taloudellisen vapauden mukaan
Luettelo valtioista valtionuskonnon mukaan
Luettelo valtioista väkiluvun mukaan
Luettelo Van Halenin kappaleista
Luettelo vanhoista panssarivaunuista
Luettelo Vanuatun kaupungeista
Luettelo vapaaottelun painoluokista
Luettelo vapaus- ja itsenäisyyssodista
Luettelo varakkaimmista kuninkaallisista
Luettelo Varin kunnista
Luettelo vastarintaryhmistä Irakissa
Luettelo vatjalaiskylistä
Luettelo Vauclusen kunnista
Luettelo Veistotaltan tähdistön tähdistä
Luettelo Veltto Virtasen kappaleista
Luettelo Vendéen kunnista
Luettelo Venetsian dogeista
Luettelo Venezuelan kaupungeista
Luettelo Venäjällä poliittisista syistä vangituista suomalaisista kansanedustajista
Luettelo Venäjän diplomaattisista edustustoista
Luettelo Venäjän jääpallon mitalisteista
Luettelo Venäjän kaupungeista
Luettelo Venäjän keisarikunnan hallinnollisista alueista
Luettelo venäjän kielestä suomen kieleen lainatuista sanoista
Luettelo Venäjän liittovaltiosubjektien lipuista
Luettelo vepsäläisten paikannimistä
Luettelo veritaudeista
Luettelo verkkosarjakuvista
Luettelo Verkon tähdistön tähdistä
Luettelo Vesa-Matti Loirin kappaleista
Luettelo Vesikäärmeen tähdistön tähdistä
Luettelo Vesimiehen tähdistön tähdistä
Luettelo vibrafonisteista
Luettelo videopelaajista
Luettelo videopeleistä
Luettelo Viennen kunnista
Luettelo Vietnamin kaupungeista
Luettelo Vietnamin sotaan osallistuneista suomalaisista
Luettelo vihanneksista
Luettelo vihollisista Doom-peleissä
Luettelo Vihreiden Niittyjen esiintyjistä
Luettelo Viipurin kauppiassuvuista
Luettelo Ville Leinosen kappaleista
Luettelo virallisista kielistä
Luettelo virallisista kielistä valtioittain
Luettelo virolaisista punk-yhtyeistä
Luettelo Viron kansallispuistoista
Luettelo Viron kaupungeista
Luettelo Viron kunnista
Luettelo Viron lentoasemista
Luettelo Viron merivoimien aluksista
Luettelo Viron puolueista
Luettelo Viron saarista
Luettelo Viron seututeistä
Luettelo Virosta löydetyistä meteoriiteista
Luettelo virsistä
Luettelo virus-tyypin digimoneista
Luettelo Vosgesin kunnista
Luettelo votkamerkeistä
Luettelo vuoden 1960 miehittämättömistä avaruuslennoista
Luettelo vuoden 1961 miehittämättömistä avaruuslennoista
Luettelo vuoden 1962 miehittämättömistä avaruuslennoista
Luettelo vuoden 1963 miehittämättömistä avaruuslennoista
Luettelo vuoden 1964 miehittämättömistä avaruuslennoista
Luettelo vuoden 1965 miehittämättömistä avaruuslennoista
Luettelo vuoden 1966 miehittämättömistä avaruuslennoista
Luettelo vuoden 1967 miehittämättömistä avaruuslennoista
Luettelo vuoden 1968 miehittämättömistä avaruuslennoista
Luettelo vuoden 1969 miehittämättömistä avaruuslennoista
Luettelo vuoden 1970 miehittämättömistä avaruuslennoista
Luettelo vuoden 1971 miehittämättömistä avaruuslennoista
Luettelo vuoden 1972 miehittämättömistä avaruuslennoista
Luettelo vuoden 1973 miehittämättömistä avaruuslennoista
Luettelo vuoden 1974 miehittämättömistä avaruuslennoista
Luettelo vuoden 1975 miehittämättömistä avaruuslennoista
Luettelo vuoden 1976 miehittämättömistä avaruuslennoista
Luettelo vuoden 1977 miehittämättömistä avaruuslennoista
Luettelo vuoden 1978 miehittämättömistä avaruuslennoista
Luettelo vuoden 1979 miehittämättömistä avaruuslennoista
Luettelo vuoden 1980 miehittämättömistä avaruuslennoista
Luettelo vuoden 1981 miehittämättömistä avaruuslennoista
Luettelo vuoden 1982 miehittämättömistä avaruuslennoista
Luettelo vuoden 1983 miehittämättömistä avaruuslennoista
Luettelo vuoden 1984 miehittämättömistä avaruuslennoista
Luettelo vuoden 1985 miehittämättömistä avaruuslennoista
Luettelo vuoden 1986 miehittämättömistä avaruuslennoista
Luettelo vuoden 1987 miehittämättömistä avaruuslennoista
Luettelo vuoden 1988 miehittämättömistä avaruuslennoista
Luettelo vuoden 1989 miehittämättömistä avaruuslennoista
Luettelo vuoden 1990 miehittämättömistä avaruuslennoista
Luettelo vuoden 1991 miehittämättömistä avaruuslennoista
Luettelo vuoden 1992 miehittämättömistä avaruuslennoista
Luettelo vuoden 1993 miehittämättömistä avaruuslennoista
Luettelo vuoden 1994 miehittämättömistä avaruuslennoista
Luettelo vuoden 1995 miehittämättömistä avaruuslennoista
Luettelo vuoden 1996 miehittämättömistä avaruuslennoista
Luettelo vuoden 1997 miehittämättömistä avaruuslennoista
Luettelo vuoden 1998 miehittämättömistä avaruuslennoista
Luettelo vuoden 1999 miehittämättömistä avaruuslennoista
Luettelo vuoden 2000 miehittämättömistä avaruuslennoista
Luettelo vuoden 2001 miehittämättömistä avaruuslennoista
Luettelo vuoden 2002 miehittämättömistä avaruuslennoista
Luettelo vuoden 2003 miehittämättömistä avaruuslennoista
Luettelo vuoden 2004 miehittämättömistä avaruuslennoista
Luettelo vuoden 2005 miehittämättömistä avaruuslennoista
Luettelo vuoden 2006 miehittämättömistä avaruuslennoista
Luettelo vuoden 2007 Eurovision laulukilpailuun osallistuneista kappaleista
Luettelo vuoden 2007 miehittämättömistä avaruuslennoista
Luettelo vuoden 2008 miehittämättömistä avaruuslennoista
Luettelo vuoden 2010 urheilutapahtumista
Luettelo vuoden 2010 yhdysvaltalaisista elokuvista
Luettelo vuonna 2004 kuolleista henkilöistä
Luettelo vuonna 2005 kuolleista henkilöistä
Luettelo vuonna 2006 kuolleista henkilöistä
Luettelo vuonna 2007 kuolleista henkilöistä
Luettelo vuonna 2008 kuolleista henkilöistä
Luettelo vuonna 2009 kuolleista henkilöistä
Luettelo vuonna 2010 kuolleista henkilöistä
Luettelo vuonna 2011 kuolleista henkilöistä
Luettelo vuonna 2012 kuolleista henkilöistä
Luettelo vuorijonoista
Luettelo vuorityypeistä
Luettelo vuosikymmenistä
Luettelo vuosipäivistä
Luettelo vuosisadoista
Luettelo vuosista
Luettelo vähintään 100 maaottelua pelanneista jalkapalloilijoista
Luettelo vähintään 30 maalia yhdellä NHL-kaudella tehneistä puolustajista
Luettelo vähintään viisi maalia yhdessä NHL-ottelussa tehneistä pelaajista
Luettelo välirauhansopimuksen perusteella lakkautetuista järjestöistä
Luettelo väreistä

W


Luettelo Waffen-SS:n yksiköistä
Luettelo Walesin historiallisista kreivikunnista
Luettelo Walesin ruhtinaista
Luettelo Warcraftin hahmoista
Luettelo Warner Bros. -yhtiön elokuvista
Luettelo Wayne Gretzkyn NHL-ennätyksistä
Luettelo WBA-liiton naismestareista
Luettelo WBC-liiton mestareista
Luettelo WBC-liiton naismestareista
Luettelo WCW World Heavyweight mestareista
Luettelo Wehrmachtin divisioonista
Luettelo Westwood Studiosin peleistä
Luettelo WHA:ssa pelanneista eurooppalaisista
Luettelo Whitesnaken jäsenistä
Luettelo Wigwamin kappaleista
Luettelo Wii-peleistä
Luettelo Wimbledonin miesten kaksinpelin voittajista
Luettelo Wimbledonin naisten kaksinpelin voittajista
Luettelo Wolfgang Amadeus Mozartin sinfonioista
Luettelo Wolfgang Amadeus Mozartin teoksista
Luettelo WRC-kuljettajista
Luettelo WWE Hall of Fameen nimitetyistä painijoista
Luettelo WWE Tag Team -mestareista
Luettelo WWE-mestareista
Luettelo WWE:n pay-per-view-tapahtumista
Luettelo WWE:n raskaansarjan maailmanmestareista
Luettelo WWW-selaimista

X


Luettelo X Window Systemin työpöytä- ja ikkunointiympäristöistä
Luettelo Xbox-peleistä
Luettelo Xbox 360 -peleistä

Y


Luettelo ydinkäyttöisistä siviilialuksista
Luettelo ydinlaitostapahtumista (Ines 1–3)
Luettelo ydinonnettomuuksista
Luettelo ydinvoimaloista
Luettelo yhdistelmäsanoista
Luettelo Yhdistyneen kuningaskunnan hallitsijoista
Luettelo Yhdistyneen kuningaskunnan kaupungeista
Luettelo Yhdistyneessä kuningaskunnassa sijaitsevista maailmanperintökohteista
Luettelo Yhdistyneiden kansakuntien suurlähettiläistä
Luettelo Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston puheenjohtajista
Luettelo Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston vaihtuvista jäsenvaltioista
Luettelo Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksien puheenjohtajista
Luettelo Yhdistyneisiin kansakuntiin liittyvistä lyhenteistä
Luettelo yhdysnimistä, joilla on yli 500 kantajaa
Luettelo yhdysteistä
Luettelo Yhdysvaltain avoimen tennisturnauksen miesten kaksinpelin voittajista
Luettelo Yhdysvaltain avoimen tennisturnauksen naisten kaksinpelin voittajista
Luettelo Yhdysvaltain diplomaattisista edustustoista
Luettelo Yhdysvaltain ensimmäisistä naisista
Luettelo Yhdysvaltain ilmavoimien käytössä olevasta kalustosta
Luettelo Yhdysvaltain ja Kanadan pääsarjoissa jääkiekkoilleista ruotsalaisista
Luettelo Yhdysvaltain ja Kanadan pääsarjoissa jääkiekkoilleista suomalaisista
Luettelo Yhdysvaltain jääpalloliigan mestareista
Luettelo Yhdysvaltain kaupungeista
Luettelo Yhdysvaltain korkeimmista rakennuksista
Luettelo Yhdysvaltain laivaston lentotukialuksista
Luettelo Yhdysvaltain laivaston saattuetukialuksista
Luettelo Yhdysvaltain liittovaltion tunnustamista intiaaniheimojen entiteeteistä
Luettelo Yhdysvaltain maavoimien kalustosta
Luettelo Yhdysvaltain maavoimien yksiköistä
Luettelo Yhdysvaltain myydyimmistä albumeista
Luettelo Yhdysvaltain osavaltioiden lauluista
Luettelo Yhdysvaltain osavaltioiden lipuista
Luettelo Yhdysvaltain osavaltioista pinta-alan mukaan
Luettelo Yhdysvaltain osavaltioista väkiluvun mukaan
Luettelo Yhdysvaltain presidenteistä
Luettelo Yhdysvaltain presidenttien vierailuista Suomessa
Luettelo Yhdysvaltain puolueista
Luettelo Yhdysvaltain sotilaallisista interventioista
Luettelo yhdysvaltalaisista elokuvista
Luettelo YK:n yleissopimusten mukaisista huumeista
Luettelo Yksisarvisen tähdistön tähdistä
Luettelo yleisimmistä etunimistä
Luettelo yleisimmistä haloilmiöistä
Luettelo yleisurheilulajeista
Luettelo yleisurheilun Euroopan-mestaruuskilpailujen ennätyksistä
Luettelo yli 100 000 asukkaan kaupungeista Yhdysvalloissa
Luettelo yli 20 metrin tuloksen saavuttaneista yhdysvaltalaisista kuulantyöntäjistä
Luettelo yliopistoista
Luettelo yliopistotutkintojen lyhenteistä
Luettelo Yonnen kunnista
Luettelo Yrjö Väisälän löytämistä asteroideista
Luettelo yrteistä
Luettelo YUP:n kappaleista
Luettelo Yvelinesin kunnista
Luettelo Yölinnun kappaleista
Luettelo Yön jäsenistä
Luettelo Yön kappaleista
Luettelo Yön singleistä

Z


Luettelo zimbabwelaisista kriketin pelaajista
Luettelo Zimbabwen kaupungeista
Luettelo zombielokuvista
Luettelo zulu-heimon kuninkaista

Ä


Luettelo äänioikeusikärajoista
Luettelo äärimmäisen uhanalaisista selkärankaisista

Wikipedia


Wikipedia:Luettelo (täsmennyssivuista)
Wikipedia:Luettelo (täsmennyssivuista)/Alku
Wikipedia:Luettelo etunimiluetteloista
Wikipedia:Luettelo keskeisistä tietosanakirja-artikkeleista
Wikipedia:Luettelo kuolinsyyn mukaisista henkilöluetteloista
Wikipedia:Luettelo käyttäjistä muokkausmäärän mukaan
Wikipedia:Luettelo luetteloista
Wikipedia:Luettelo lyhenneluetteloista
Wikipedia:Luettelo musiikkikappaleluetteloista
Wikipedia:Luettelo ohjauksista Wikisanakirjaan
Wikipedia:Luettelo suomenkielisistä wikeistä
Wikipedia:Luettelo säveltäjäluetteloista
Wikipedia:Luettelo täsmennyssivuista
Wikipedia:Luettelo täsmennyssivuista/Alku
Wikipedia:Luettelo välityslautakunnan jäsenistä virkakauden pituuden mukaan
Wikipedia:Luettelo Wikipedian kielistä
Wikipedia:Luettelo Wikipedian käyttäjistä muokkausmäärän mukaan
Wikipedia:Luettelo Wikipedian käyttäjistä muokkausmäärän mukaan/begin
Wikipedia:Luettelo Wikipedian käyttäjistä muokkausmäärän mukaan/end
Wikipedia:Luettelo yhtyeluetteloista

Malline


Malline:Luettelo suomenkielisistä wikeistä
Malline:Luettelo tiemallineet
Malline:Luettelo valtioista
Malline:Luettelo Yhdysvaltojen tiemallineet
Malline:Luettelot suomalaisista poliitikoista

Luokka


:Luokka:Luettelot
:Luokka:Luettelot avaruustoiminnasta
:Luokka:Luettelot Billboard Hot 100 -listan ykkösistä vuosittain
:Luokka:Luettelot biologiasta
:Luokka:Luettelot Caymansaarista
:Luokka:Luettelot Cthulhu-mytologiasta
:Luokka:Luettelot Egyptistä
:Luokka:Luettelot elokuvista
:Luokka:Luettelot eläimistä
:Luokka:Luettelot Espanjasta
:Luokka:Luettelot filosofiasta
:Luokka:Luettelot Finnish Dance Chartin ykkösistä vuosittain
:Luokka:Luettelot fysiikasta
:Luokka:Luettelot hallitsijoista
:Luokka:Luettelot henkilöistä
:Luokka:Luettelot henkilöistä eliniän mukaan
:Luokka:Luettelot henkilöistä kaupungin mukaan
:Luokka:Luettelot henkilöistä kuolinsyyn mukaan
:Luokka:Luettelot henkilöistä terveydentilan mukaan
:Luokka:Luettelot henkilöistä varallisuuden mukaan
:Luokka:Luettelot historiasta
:Luokka:Luettelot Intiasta
:Luokka:Luettelot Iranista
:Luokka:Luettelot Italiasta
:Luokka:Luettelot jalkapallosta
:Luokka:Luettelot jääkiekon SM-liigasta
:Luokka:Luettelot jääkiekosta
:Luokka:Luettelot Kanadasta
:Luokka:Luettelot kansanedustajista
:Luokka:Luettelot kappaleista
:Luokka:Luettelot kasveista
:Luokka:Luettelot kaupungeista
:Luokka:Luettelot kemiasta
:Luokka:Luettelot kielistä
:Luokka:Luettelot Kiinasta
:Luokka:Luettelot kirjailijoista
:Luokka:Luettelot kirjallisuudesta
:Luokka:Luettelot kirjoista
:Luokka:Luettelot kirkoista
:Luokka:Luettelot koripallosta
:Luokka:Luettelot Korisliigasta
:Luokka:Luettelot koulutuksesta
:Luokka:Luettelot kristinuskosta
:Luokka:Luettelot kulttuurista
:Luokka:Luettelot kuvitteellisista henkilöistä
:Luokka:Luettelot laivoista
:Luokka:Luettelot lehdistä
:Luokka:Luettelot lentoasemista
:Luokka:Luettelot lentokoneista
:Luokka:Luettelot liikenteestä
:Luokka:Luettelot listaykkösistä
:Luokka:Luettelot lyhenteistä
:Luokka:Luettelot lääketieteestä
:Luokka:Luettelot maantieteestä
:Luokka:Luettelot maittain
:Luokka:Luettelot matematiikasta
:Luokka:Luettelot murteista
:Luokka:Luettelot musiikista
:Luokka:Luettelot muusikoista
:Luokka:Luettelot muusikoista soittimen mukaan
:Luokka:Luettelot NBA:sta
:Luokka:Luettelot Neuvostoliitosta
:Luokka:Luettelot peleistä
:Luokka:Luettelot piispoista
:Luokka:Luettelot poliitikoista
:Luokka:Luettelot politiikasta
:Luokka:Luettelot Portugalista
:Luokka:Luettelot psykologiasta
:Luokka:Luettelot puolueista
:Luokka:Luettelot rakennuksista ja rakennelmista
:Luokka:Luettelot Ranskan kunnista
:Luokka:Luettelot Ranskasta
:Luokka:Luettelot ruoista
:Luokka:Luettelot Ruotsista
:Luokka:Luettelot saarista
:Luokka:Luettelot sarjakuvista
:Luokka:Luettelot shakista
:Luokka:Luettelot sodista
:Luokka:Luettelot sotilaista
:Luokka:Luettelot suomalaisista henkilöistä
:Luokka:Luettelot suomalaisista yrityksistä
:Luokka:Luettelot Suomen albumilistan ykkösistä vuosittain
:Luokka:Luettelot Suomen luonnosta
:Luokka:Luettelot Suomen maantieteestä
:Luokka:Luettelot Suomen politiikasta
:Luokka:Luettelot Suomen presidenteistä
:Luokka:Luettelot Suomen rakennuksista ja rakennelmista
:Luokka:Luettelot Suomen singlelistan ykkösistä vuosittain
:Luokka:Luettelot Suomen virallisen albumilistan ykkösistä vuosittain
:Luokka:Luettelot Suomesta
:Luokka:Luettelot säveltäjistä
:Luokka:Luettelot taloudesta
:Luokka:Luettelot tanssista
:Luokka:Luettelot tekniikasta
:Luokka:Luettelot televisiosarjoista
:Luokka:Luettelot televisiosarjojen jaksoista
:Luokka:Luettelot tenniksestä
:Luokka:Luettelot termeistä
:Luokka:Luettelot tieteestä
:Luokka:Luettelot tieteilijöistä
:Luokka:Luettelot tähdistä
:Luokka:Luettelot tähtitieteestä
:Luokka:Luettelot ulkomaiden sarjoissa pelanneista suomalaisista jalkapalloilijoista
:Luokka:Luettelot ulkomaiden sarjoissa pelanneista suomalaisista koripalloilijoista
:Luokka:Luettelot urheilijoista
:Luokka:Luettelot urheilusta
:Luokka:Luettelot uskonnosta
:Luokka:Luettelot valtioista
:Luokka:Luettelot vapaa-ajasta
:Luokka:Luettelot Virosta
:Luokka:Luettelot Wikipedian artikkeleista
:Luokka:Luettelot Wikipedian luetteloista
:Luokka:Luettelot Yhdysvalloista
:Luokka:Luettelot Yhdysvaltain kaupungeista
:Luokka:Luettelot yhteiskunnasta
:Luokka:Luettelot yleisurheilun Suomen mestareista
:Luokka:Luettelot yleisurheilusta
Luokka:Luettelot Wikipedian luetteloista
en:Portal:Contents/Lists
pt:Portal:Conteúdo/Listas de tópicos
sq:Portal:Përmbajtja/Lista e temave

Luettelo Suomen kunnista


Tämä on aakkostettu luettelo Suomi nykyisistä Suomen kunnat. Kuntaliitosten yhteydessä hävinneet kunnat ovat sivulla Luettelo Suomen entisistä kunnista ja tapahtuneet muutokset sivulla kuntamuutokset. Vuoden 2011 alusta kuntia on 336, joista kaupunkeja 108. Listaan kaupungit on merkitty vahvennetulla tekstillä.
__NOTOC__
#A #B #C #D #E #F #G #H #I #J #K #L #M #N #O #P #Q #R #S #T #U #V #W #X #Y #Z #Å
#Ä #Ö

A


Akaa - Alajärvi - Alavieska - Alavus - Asikkala - Askola - Aura (kunta)

B


Brändö

E


Eckerö - Enonkoski - Enontekiö - Espoo - Eura - Eurajoki - Evijärvi

F


Finström - Forssa - Föglö

G


Geta (kunta)

H


Haapajärvi - Haapavesi - Hailuoto - Halsua - Hamina - Hammarland - Hankasalmi - Hanko - Harjavalta - Hartola - Hattula - Haukipudas - Hausjärvi - Heinola - Heinävesi - Helsinki - Hirvensalmi - Hollola - Honkajoki - Huittinen - Humppila - Hyrynsalmi - Hyvinkää - Hämeenkoski - Hämeenkyrö - Hämeenlinna

I


Ii - Iisalmi - Iitti - Ikaalinen - Ilmajoki - Ilomantsi - Imatra - Inari - Inkoo - Isojoki - Isokyrö

J


Jalasjärvi - Janakkala - Joensuu - Jokioinen - Jomala - Joroinen - Joutsa - Juankoski - Juuka - Juupajoki - Juva - Jyväskylä - Jämijärvi - Jämsä - Järvenpää

K


Kaarina - Kaavi - Kajaani - Kalajoki - Kangasala - Kangasniemi - Kankaanpää - Kannonkoski - Kannus (kaupunki) - Karijoki - Karjalohja - Karkkila - Karstula - Karvia - Kaskinen - Kauhajoki - Kauhava - Kauniainen - Kaustinen - Keitele - Kemi - Kemijärvi - Keminmaa - Kemiönsaari - Kempele - Kerava - Kerimäki - Kesälahti - Keuruu - Kihniö - Kiikoinen - Kiiminki - Kinnula - Kirkkonummi - Kitee - Kittilä - Kiuruvesi - Kivijärvi - Kokemäki - Kokkola - Kolari - Konnevesi - Kontiolahti - Korsnäs - Koski Tl - Kotka (kaupunki) - Kouvola - Kristiinankaupunki - Kruunupyy - Kuhmo - Kuhmoinen - Kumlinge - Kuopio - Kuortane - Kurikka - Kustavi - Kuusamo - Kyyjärvi - Kärkölä - Kärsämäki - Kökar - Köyliö

L


Lahti - Laihia - Laitila - Lapinjärvi - Lapinlahti - Lappajärvi - Lappeenranta - Lapua - Laukaa - Lavia - Lemi - Lemland - Lempäälä - Leppävirta - Lestijärvi - Lieksa - Lieto - Liminka - Liperi (kunta) - Lohja - Loimaa - Loppi - Loviisa - Luhanka - Lumijoki - Lumparland - Luoto - Luumäki - Luvia

M


Maalahti - Maaninka - Maarianhamina - Marttila - Masku - Merijärvi - Merikarvia - Miehikkälä - Mikkeli - Muhos - Multia - Muonio - Mustasaari - Muurame - Mynämäki - Myrskylä - Mäntsälä - Mänttä-Vilppula - Mäntyharju

N


Naantali - Nakkila - Nastola - Nilsiä - Nivala - Nokia (kaupunki) - Nousiainen - Nummi-Pusula - Nurmes - Nurmijärvi - Närpiö

O


Orimattila - Oripää - Orivesi - Oulainen - Oulu - Oulunsalo - Outokumpu

P


Padasjoki - Paimio - Paltamo - Parainen - Parikkala - Parkano - Pedersören kunta - Pelkosenniemi - Pello - Perho (kunta) - Pertunmaa - Petäjävesi - Pieksämäki - Pielavesi - Pietarsaari - Pihtipudas - Pirkkala - Polvijärvi - Pomarkku - Pori - Pornainen - Porvoo - Posio - Pudasjärvi - Pukkila - Punkaharju - Punkalaidun - Puolanka - Puumala - Pyhtää - Pyhäjoki - Pyhäjärvi - Pyhäntä - Pyhäranta - Pälkäne - Pöytyä

R


Raahe - Raasepori - Raisio - Rantasalmi - Ranua - Rauma - Rautalampi - Rautavaara - Rautjärvi - Reisjärvi - Riihimäki - Ristiina - Ristijärvi - Rovaniemi - Ruokolahti - Ruovesi - Rusko - Rääkkylä

S


Saarijärvi - Salla - Salo - Saltvik - Sastamala - Sauvo - Savitaipale - Savonlinna - Savukoski - Seinäjoki - Sievi - Siikainen - Siikajoki - Siikalatva - Siilinjärvi - Simo - Sipoo - Siuntio - Sodankylä - Soini - Somero - Sonkajärvi - Sotkamo - Sottunga - Sulkava - Sund - Suomenniemi - Suomussalmi - Suonenjoki - Sysmä - Säkylä

T


Taipalsaari - Taivalkoski - Taivassalo - Tammela - Tampere - Tarvasjoki - Tervo - Tervola - Teuva - Tohmajärvi - Toholampi - Toivakka - Tornio - Turku - Tuusniemi - Tuusula - Tyrnävä - Töysä

U


Ulvila - Urjala - Utajärvi - Utsjoki - Uurainen - Uusikaarlepyy - Uusikaupunki

V


Vaala - Vaasa - Valkeakoski - Valtimo - Vantaa - Varkaus (kaupunki) - Vehmaa - Vesanto - Vesilahti - Veteli - Vieremä - Vihanti - Vihti - Viitasaari - Vimpeli - Virolahti - Virrat - Vårdö - Vähäkyrö - Vöyri

Y


Yli-Ii - Ylitornio - Ylivieska - Ylöjärvi - Ypäjä

Ä


Ähtäri - Äänekoski

Katso myös


Luettelo Suomen kunnista väkiluvun mukaan
Luettelo Suomen kunnista väestötiheyden mukaan
Luettelo Suomen kunnista pinta-alan mukaan
Luettelo Suomen vanhimmista kaupungeista
Luettelo Suomen kuntien koordinaateista
Kuntaliitos Suomessa
Luettelo Suomen kuntamuutoksista
Luettelo kuntaliitoksista Suomessa kunnittain
Luettelo Suomen entisistä kunnista
Luettelo Suomen entisistä kaupungeista
Luettelo Suomen kirkkopitäjistä
Luettelo Suomen rannikkokunnista
Luettelo Suomen ruotsin- ja kaksikielisistä kunnista
Luettelo Suomen kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2007
Luettelo Suomen suurituloisimpien sijoittumisesta kuntiin
Luettelo Suomen kunnista vuonna 2008
Suomen kuntavaakunat

Aiheesta muualla


http://www.kuntaliitto.fi/ Kuntaliitto
http://www.kunnat.net Kunnat.net
http://suomi.fi/kunnat Suomi.fi – kuntahakemisto
Luokka:Suomen kunnat
Luokka:Luettelot Suomen maantieteestä
bs:Općine i gradovi u Finskoj
cs:Seznam finských obcí
da:Finlands kommuner
de:Liste der Städte und Gemeinden in Finnland
et:Soome valdade loend
en:List of Finnish municipalities
eo:Listo de komunumoj de Finnlando
fr:Liste des municipalités de Finlande
it:Lista dei comuni e delle città finlandesi
hu:Finnországi települések listája
nl:Lijst van Finse gemeenten
no:Finlands kommuner
pl:Gminy Finlandii
pt:Anexo:Lista de municípios da Finlândia
sco:Leet o Finnish municipalities
sv:Lista över Finlands kommuner

Luettelo tähdistöistä

Tähdistö

Luettelo itsenäisistä valtioista


Tämä on luettelo itsenäisistä valtioista.
Luokka:Luettelot valtioista
af:Lys van lande
als:Liste unabhängiger Staaten
am:የአለም አገራት ዝርዝር
ang:Land þǣre worulde
ab:Атәылақәеи атерриториақәеи алфавиттә рыхьӡынҵа
ar:ملحق:قائمة الدول
an:Estatos d'o mundo
arc:ܡܟܬܒܢܘܬܐ ܕܐܬܪܘܬܐ
roa-rup:Vãsãliili di pi Terra (2)
frp:Lista des payis du mondo
as:সাৰ্বভৌম ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ তালিকা
ast:Llista de países
gn:Opaite tetã yvygua
az:Dünya ölkələrinin siyahısı
bjn:Daptar nagara di dunia
id:Daftar negara berdaulat
ms:Senarai negara berdaulat
bn:সার্বভৌম রাষ্ট্রসমূহের তালিকা
zh-min-nan:Kok-ka lia̍t-toaⁿ
map-bms:Daftar negara
jv:Dhaptar negara
su:Daptar nagara
ba:Донъя илдәре һәм территориялары
be:Краіны паводле алфавіту
be-x-old:Сьпіс краінаў і тэрыторыяў па альфабэце
bcl:Lista nin mga nacion
bar:Listn vo de Staatn
bo:རྒྱལ་ཁབ་དག་གི་མིང་།
bs:Države svijeta
br:Roll riezoù ar Bed
bug:Daftar ᨓᨊᨘᨕ ᨓᨊᨘᨕ ᨑᨗ ᨒᨗᨊᨚ
bg:Списък на страните
ca:Llista d'estats independents i territoris dependents
ceb:Talaan sa mga nasod
cs:Seznam států světa
cbk-zam:Anexo:Maga Nacion del Mundo
cy:Gwledydd y byd
da:Verdens lande
pdc:Lischt vun Lenner
de:Liste der Staaten der Erde
nv:Kéyah Daʼnaaznilígíí
dsb:Lisćina krajow
na:Eb
dz:List of countries
et:Maailma riikide loend
el:Κατάλογος χωρών
en:List of sovereign states
es:Anexo:Países
eo:Listo de sendependaj ŝtatoj
eu:Estatu burujabeen eta hiriburuen zerrenda
fa:فهرست کشورهای جهان بر اساس الفبای فارسی
fo:Heimsins lond
fr:Liste des pays du monde
fy:List fan lannen en gebieten
ff:Ngaluuji leydi
fur:Liste di Stâts dal mont
ga:Liosta tíortha
gv:Rolley çheeraghyn y theihill
gag:Devletlär tablițası
gd:Dùthchannan an t-Saoghail
gl:Lista de países
got:𐍂𐌴𐌹𐌺𐌾𐌰/Reikja
xal:Орн Нутгин буулһавр
ko:나라 목록
ha:Ƙasashen Duniya
haw:Papa o nā ʻāina
hy:Լիիշխան պետությունների ցանկ
hi:विश्व के सभी देश
hsb:Lisćina njewotwisnych statow
hr:Popis država
io:Listo di nedependanta stati
ig:Ndetu obodo
ilo:Listaan dagiti naturay nga estado
bpy:দেশর নাঙর তালিকাহান
ia:Lista de statos e entitates soveran
ie:Liste del landes del munde
os:Бæстæты номхыгъд
is:Listi yfir fullvalda ríki
it:Stati del mondo
he:מדינות לפי שם
kl:Silarsuarmi nunat
kn:ಸಾರ್ವಭೌಮ ದೇಶಗಳ ಪಟ್ಟಿ
pam:Paktura da reng Bangsa
ka:ქვეყნების სია
kk:Ел тізімі
kw:Gwlasow
ky:Дүйнө өлкөлөрү
sw:Madola
kg:Nsi
ht:Lis peyi
ku:Lîsteya dewletên cîhanê
lad:Lista de payizes
la:Nationes mundi
ltg:Pasauļa vaļsteibu saroksts
lv:Suverēno valstu uzskaitījums
lb:Lëscht vun de Länner vun der Welt
lt:Sąrašas:Šalių sąrašas
li:Lies van continente en lenj
ln:Molɔngɔ́ ya bisé ya mokili
jbo:gugde liste
hu:Országok és területek listája
mk:Список на држави во светот
mg:Lisitry ny firenena
ml:രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക
mt:Pajjiżi tad-dinja
mr:जगातील देशांची यादी
arz:لستة الدول السايده
mwl:Lhista de países
mn:Улс орнуудын жагсаалт
my:အချုပ်အခြာ အာဏာပိုင် နိုင်ငံများစာရင်း
nah:Tlācatiyān
nl:Lijst van landen in 2012
nds-nl:Lieste van lanen van de wereld
ne:राष्ट्र
ja:国の一覧
nap:Lista d%27%27e Paise d%27%27o munno
ce:Могlам, элпнашца долу мехкаш
frr:Portaal:Lönje
pih:Lyst o' kuntrii
no:Liste over stater
nn:Verdas land
nrm:Liste des pays du monde
oc:Lista dels païses del Mond
or:ସାର୍ବଭୌମ ସ୍ଵାଧୀନ ଦେଶମାନଙ୍କର ତାଲିକା
om:List of countries
uz:Davlatlar ro‘yxati
pa:ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
pag:Listaan na saray bansa
pnb:دیساں دی لسٹ
ps:نور هېوادونه
km:បញ្ជីរាយនាម ប្រទេស
nds:Land#Länner
pl:Państwa świata
pt:Anexo:Lista de Estados soberanos
kaa:Ma'mleketler dizimi
crh:Memleketler cedveli
ty:List of countries
ro:Lista statelor lumii
rmy:Patrinipen le themengo
rm:Glista dals stadis independents
qu:Wikipidiya:Unanchakunap Plantillankuna
ru:Алфавитный список стран и территорий
rue:Список країн світа
sah:Дойдулар тиһиктэрэ
sa:देशाः
sc:Istados de su mundu
sco:Leet o kintras
stq:Lounde
scn:Lista dî Paisi dû Munnu
si:ස්වෛරී රාජ්‍ය ලැයිස්තුව
simple:List of countries
ss:Emave emhlaba
sk:Zoznam štátov
sl:Seznam suverenih držav
so:Dalalka
ckb:لیستی دەوڵەتانی جیھان
srn:Rei fu kondre
sr:Списак држава
sh:Spisak država
sv:Världsgeografi#Lista över länder
tl:Talaan ng mga bansa
ta:உலக நாடுகளின் பட்டியல்
kab:Umuɣ n timura n amaḍal
te:దేశాల జాబితా
tet:Nasaun sira-nia Naran no Kapitál sira
th:รายชื่อประเทศ ดินแดน และเมืองหลวง
vi:Danh sách quốc gia
tg:Номгӯи давлатҳо
tpi:Ol kantri
chr:ᎠᏰᎵ ᏚᎾᏙᏢᏩᏗᏒ ᏙᎪᏪᎸ
tr:Ülkeler listesi
tk:Döwlet
udm:Дуннеысь кунъёс
uk:Список країн світу
ur:فہرست ممالک
ug:Hazirkhi Wakhalar
vec:Stati del mondo
vep:Mail'man valdkundad
fiu-vro:Maailma maaq
wo:Limu réewi àdduna bi
wuu:世界地理索引
yi:רשימה:לענדער פון דער וועלט
yo:Àkójọ àwọn orílẹ̀-èdè
zh-yue:國家同地區一覽
diq:Dewleti
bat-smg:Šaliū sārašos
zh:世界地理索引

Luettelo pääkaupungeista

Tämä on lista kansallisista pääkaupunki Luettelo valtioista nimien aakkosjärjestyksen mukaan.

Katso myös


Luettelo läänien pääkaupungeista
Luettelo kaupungeista
Luokka:Luettelot kaupungeista
Luokka:Pääkaupungit
af:Lys van hoofstede
am:የዋና ከተሞች ዝርዝር
ab:Адунеи аҳҭнықалақьқәа рыхьӡынҵа
ar:ملحق:قائمة العواصم الوطنية
an:Lista de capitals d'estatos independients
frp:Lista des veles capitâles du mondo
az:Ölkə paytaxtlarının siyahısı
ms:Senarai ibu negara
bm:Diyɛn ka jàmànaw
bn:জাতীয় রাজধানীসমূহের তালিকা
zh-min-nan:Siú-to͘ lia̍t-toaⁿ
bs:Spisak glavnih gradova
bg:Списък на столиците
ca:Llista de capitals d'estats independents
cv:Тĕнчен тĕп хулисен шучĕсем
cs:Seznam hlavních měst států světa
cy:Rhestr prifddinasoedd cenedlaethol
da:Verdens hovedstæder
de:Liste der Hauptstädte der Erde
et:Riikide pealinnade loend
el:Κατάλογος εθνικών πρωτευουσών
en:List of national capitals
es:Anexo:Capitales de Estado
eo:Listo de ĉefurboj
fa:فهرست پایتخت‌ها
fr:Liste des capitales du monde
fy:Haadstêden
gv:Rolley preeu-valjyn
gd:Prìomh-bhailtean
gl:Lista de capitais nacionais
ko:수도 목록
hy:Աշխարհի մայրաքաղաքների ցանկ
hi:राष्ट्रीय राजधानियों की सूची
hr:Dodatak:Popis glavnih gradova
io:Chef-urbi
ia:Lista de capitales de paises
it:Elenco delle capitali di Stato
he:ערי בירה בעולם
kn:ರಾಜಧಾನಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ
pam:Tala da reng bangsang pun lakanbalen
ka:მსოფლიოს ქვეყნების დედაქალაქების სია
ht:Lis kapital
la:Capita mundi
ltg:Pasauļa golvysmīstu saroksts
lv:Galvaspilsētu uzskaitījums
lb:Lëscht vun den Haaptstied vun der Welt
lt:Sąrašas:Valstybių sostinės
hu:A világ fővárosai
mk:Список на главни градови во светот
mt:Lista ta' bliet kapitali
mr:जगातील देशांच्या राजधानींची यादी
xmf:საგებიოშ ქიანეფიშ დო ნანანოღეფიშ ერკებული
mzn:نیشتنگاه‌ئون فهرست
mn:Улсын нийслэлүүдийн жагсаалт
nl:Lijst van hoofdsteden
new:देय्‌तेगु राजधानीया धलः
ja:首都の一覧
no:Liste over hovedsteder etter land
nrm:Liste des capitales
uz:Davlat poytaxtlari roʻyxati
pnb:راجگڑھاں دی فہرست
pl:Stolice państw świata
pt:Anexo:Lista de capitais nacionais
ro:Lista capitalelor și orașelor principale după țară
rmy:Patrinipen le sherutne forurengo
ru:Список столиц мира
stq:Lieste fon Haudstääde
sq:Lista e kryeqyteteve
simple:List of national capitals
sk:Zoznam hlavných miest
ckb:پایتەختی وڵاتانی جیھان
sr:Списак главних градова по државама
sv:Lista över huvudstäder
tl:Tala ng mga pambansang kabisera
ta:பன்னாட்டுத் தலைநகரங்களின் பட்டியல்
kab:Umuɣ n timunaɣ n amaḍal
tt:Дәүләтләр башкалалары исемлеге
vi:Danh sách các thủ đô quốc gia
tg:Номгӯи пойтахтҳои ҷаҳон
tr:Başkentler listesi
uk:Список столиць країн світу
ur:دارالحکومتوں کی فہرست
fiu-vro:Riike pääliino nimekiri
wuu:各国首都列表
yi:רשימה:הויפטשטעט
zh:各国首都列表

Lautta


Kuva:Road_ferry_Falco.jpg
Lautta on vene tai laiva, joka kuljettaa matkustajia ja mahdollisesti heidän kulkuneuvojaan suhteellisen lyhyillä reiteillä, säännöllisellä aikataululla. Ohjausvaijerilla varustettuja lauttoja kutsutaan lossi.
Lautat muodostavat tärkeän osan julkinen liikenne järjestelmästä monissa rannikkokaupungeissa, koska ne mahdollistat suorat yhteydet pisteiden välillä paljon halvemmalla kuin silta tai tunnelit.
Pientä matkustaja-alusta joka pysähtyy usein, kuten Venetsia, kutsutaan vesibussiksi.
Pitemmän matkan laivat yhdistävät monia saaria toisiinsa, sisä- tai mannermaahan. Ehkäpä vilkkain näistä on lauttareitti Englannin kanaalissa, joka yhdistää Iso-Britannia (saari) muuhun Eurooppaan, mutta on myös monia muita.
Vesikulkuneuvoja on suunniteltu hyvin erilaisiksi, riippuen reitin pituudesta, vaaditusta matkustaja- tai kulkuneuvokapasiteestista, nopeusvaatimuksista ja laivan kohtaamista sääolosuhteista. Kantosiipialus on käytetty suosituilla reiteillä kuten Helsinki-Tallinna, koska ne tarjoavat suuria nopeuksia. Katamaraanit liikennöivät myös yllä mainitulla reitillä ja ne kilpailevat perinteisiä autolauttoja vastaan.
Ilmaisia lauttoja kulkee eräissä maailman kolkissa, kuten Lontoossa Thames-joella, Amsterdamissa IJ-lahti ja myös Suomessa yleiseen tieverkkoon kuuluvilla lautta- ja lossiosuuksilla, joista huolehtii Destia.

Suomalaisia lautta-aluksia


M/S Antonia, Houtskär, Mossala–Iniö, Dalen
M/S Aura, Hiittinen–Kasnäs
M/S Aurora (yhteysalus), Iniö, Kannvik–Kustavi, Heponiemi
L/A Ehrensvärd, Helsinki, Katajanokka – Suomenlinna
M/S Eivor Nauvo, Pärnäinen–Berghamn–Nötö–Aspö–Jurmo–Utö
L/A Falco, Parainen–Nauvo
L/A Mergus, Korppoo–Houtskari
L/A Meriluoto, Oulunsalo–Hailuoto
L/A Merisilta, Oulunsalo–Hailuoto
L/A Merituuli, Korppoo–Norrskata (aiemmin Oulunsalo–Hailuoto)
L/A Nagu 2, Nauvo – Korppoo
L/A Odil, Parainen–Nauvo
L/A Prostvik 1, Nauvo–Korppoo
L/A Replot 2, Korppoo–Norrskata (varalautta)
L/A Sterna, Parainen–Nauvo
L/A Suokki, Suomenlinnan lautta
L/A Suomenlinna II, Suomenlinnan lautta
M/S Tor, Suomenlinnan henkilölautta

Katso myös


Liikenne
Luokka:Vesikulkuneuvot
ar:طوف
gn:Ygape
bjn:Lanting
id:Rakit
bn:ভেলা
jv:Gèthèk
be:Плыт
br:Radell
bg:Сал
cv:Сулă
cs:Vor
de:Floß
et:Parv
en:Raft
es:Balsa (embarcación)
eo:Floso
eu:Baltsa (ontzia)
fa:کلک
fr:Radeau
gl:Balsa
ko:뗏목
hr:Splav
io:Rafto
it:Zattera
he:רפסודה
mrj:Шал
lv:Plostnieki
lt:Plaustas
hu:Tutaj
mk:Сплав
nl:Vlot
ja:ラフト
no:Flåte
nn:Flåte
pam:Lamu
pl:Tratwa
ru:Плот
sk:Plť
sv:Flotte
te:బల్లకట్టు
vi:Bè
uk:Пліт (плавзасіб)
zh:筏

Laskutoimitus


Laskutoimitukseksi kutsutaan matematiikassa tiettyjä vakiintuneita tapoja liittää yhteen tai kahteen alkioon yksi alkio. aritmetiikka laskutoimitukset ovat toimintoja, joissa yhden tai kahden luvun avulla muodostetaan uusi luku, jota kutsutaan laskutoimituksen arvoksi. Yhteenlasku <math>1+2=3</math> on esimerkki laskutoimituksesta, jossa otetaan kaksi lukua (<math>1</math> ja <math>2</math>) ja niiden pari muodostaa uuden luvun <math>3</math>.
Neljä peruslaskutoimitukset ovat:
yhteenlasku
vähennyslasku
kertolasku
jakolasku
Yleisesti alkeislaskutoimituksiksi käsitetään mm.:
potenssi
juuri (laskutoimitus)

Formaalista määritelmästä


Matematiikassa laskutoimitukselle ei aina anneta formaalia määritelmää, ja annetut määritelmät voivat vaihdella kirjallisuudesta ja asiayhteydestä riippuen. Yleensä magma (matematiikka) ja niiden erikoistapauksia käsiteltäessä joukon <math>E \, </math> laskutoimitus määritellään funktio <math>E\times E\to E</math> eli näissä yhteyksissä laskutoimitus on synonyymi Binäärioperaatio (esimerkiksi (http://www.math.helsinki.fi/kurssit/algII/moniste/Osa1.pdf Kalevi Suominen: Algebra II). Laskutoimituksen ei välttämättä tarvitse operoida lukuja. Esimerkiksi edellisen määritelmän mukaan joukko-oppi leikkaus ja unioni ovat laskutoimituksia mielivaltaisen joukon <math>E \, </math> potenssijoukko <math>\mathcal{P}(E). \, </math> Näin määriteltynä rationaaliluku yhteenlasku on laskutoimitus, mutta rationaalilukujen jakolasku määriteltynä funktiona <math> \mathbb{Q} \times \mathbb{Q} - \{ 0 \} \rightarrow \mathbb{Q} </math> ei ole. Tämä ei kuitenkaan estä kutsumasta jakolaskua laskutoimitukseksi muissa yhteyksissä, kuten esimerkiksi aritmetiikassa .
Vektoriavaruus vektori kertominen skalaari, joka on kuvaus <math>K\times V\to V</math>, saatetaan katsoa laskutoimitukseksi koulukunnasta riippuen. Toisinaan myös vektorien sisätulo voidaan kutsua laskutoimitukseksi.
Joskus täsmällistä määritelmää ei anneta lainkaan, vaan laskutoimituksiksi kutsutaan niitä kuvauksia, joiden on rakenteellinen merkitys vastaa yhteen- ja kertolaskun roolia eri lukujoukoissa.

Lähteet


Luokka:Matematiikan käsitteet
Luokka:Ongelmanratkaisu
ar:حساب
id:Penghitungan
ca:Compte (càlcul)
cs:Výpočet
de:Rechnen
en:Calculation
es:Cuenta (matemáticas)
fr:Calcul (mathématiques)
gl:Cálculo
ko:계산
ia:Calculo (mathematica)
it:Calcolo (matematica)
he:חישוב
ht:Kalkilasyon
jbo:kanji
mg:Kajy
ja:計算
no:Kalkulasjon
pl:Obliczenia
ru:Вычисление
sr:Kalkulacija
sv:Beräkning
vo:Kalkulam
zh-yue:計算
zh:计算

Luettelo Yhdysvaltain osavaltioista

Yhdysvaltain osavaltiot

Luettelo korttipeleistä

Tämä on luettelo korttipeli.

Perinteisellä pakalla pelattavat korttipelit


Aasi (korttipeli)
Alimenokasino
Baccarat
Belote
Bezique
Bismarck (korttipeli)
Black Jack
Boston
Brag
Bridge
Cachons
Canasta
Cayenne
China Hand
Cribbage
Davosin jazz
Durak (korttipeli)
Eläintarha
Fan tan
Ginirommi
Hampurin pörssi
Hei, sotamies
Hertta (korttipeli)
Herttamisääri
Huutopussi
Hämäysseis
Jaakko
Japanilainen visti
Kahdenhengen visti
Kaksikymmentäyhdeksän
Kasino (korttipeli)
Katko (korttipeli)
Kello-pasianssi
Keräys
Ristiseiska
KKK (korttipeli) (Kaks Kahjoo-kortti)
Koira (korttipeli)
Koodinmurtaja (korttipeli)
Kortinpoiminta
Kullankaivaja
Kurkha
Kurkku
Kuusitoista
Kääntökahdeksikko
Laiva lähtee
Lupaus (korttipeli)
Läpsy
Maalaismarjapussi
Marjapussi
Mas
Merkki (peli)
Moska (korttipeli)
Musta Maija
Pekka-pelikortit
Napoleon
Nälkä (korttipeli)
Paskahousu
Patarouva
Peitä
Peli!
Piquet
Pidro
Pokeri
Polignac
Possu
Preferenssi
Punaparta
Puolalainen pankki
Putkimiehet
Pyrstötähti
Rakennuskasino
Ramina
Ristiseiska
Rommi
Ruotsalainen visti
Räsypokka
Samba (korttipeli)
Seiska (korttipeli)
Sika (korttipeli)
Sitoumussamba
Sitoutumisrommi
Sitoutumisvisti
Skat
Skruuvi
Stressi
Taistelu
Tanskalainen viisikorttia
Tikkipeli
Tuppi
Vanhapiika
Varas
Ventti
Viimeinen mies korkeasaaressa
Viimeinen mies laivassa
Viisikorttia
Viisikymmentä
Viisisataa
----
Tikkipeli
Bezique
Bridge
Calabrasella
Euchre
Knorri
Marjapussi
Norri
Pidro
Piquet
Ramina
Ristikontra
Tikki
Tuppi
Visti
Misääripelit
Bismarck (korttipeli)
Hertta
Rahapelit
Baccarat
Black jack ja ventti
Pokeri (sen eräät muodot)
Muut korttipelit
Juomapeli
Kiusa
Paskahousu
Ristiseiska
Rommipelit
Canasta
Viisisataa
Yhteisrommi
Lasten korttipelit
Aasi (korttipeli)
Enää yksi
Hullunkuriset perheet
Muistipeli
Musta Pekka (korttipeli)
Musta Maija
Samat
Sika (peli)
Suurin ja mahtavin
Utelias
Ympäri mennään
Dominopelit
Mah jong

Erikoiskorttipakan vaativat pelit


7 Signum
Anathema
Areena - Titaanien taisto
Avista
Balloon Cup
Bang!
Battle Line
Blink (korttipeli)
Blue Moon (korttipeli)
Bohnanza
Charly (korttipeli)
Chez Geek
Chrononauts
Citadels
Coloretto
Cuccu (korttipeli)
Dominion
Donki
Doomtrooper
Duel Masters
Flaschenteufel
Fluxx
Guillotine
Hanafuda
House of Horrors
Jericho (korttipeli)
Karuta
Keskimaan velhot
Ligretto
Lunch Money
Magic: The Gathering
Munchkin (peli)
Mustapekka
Once Upon a Time
Ota 6!
Pekka-pelikortit
Pokémon (keräilykorttipeli)
Politix
Race for the Galaxy
San Juan (peli)
Skip-Bo
Soul Hunters
Space Hulk Death Angel - Korttipeli
Sticheln
Tichu
Uno (korttipeli)
Vampire: The Eternal Struggle
Wizard (korttipeli)
World of Warcraft The Card Game
Yu-Gi-Oh! Trading Card Game
Zooloretto

Aiheesta muualla


http://www.korttipelit.net/Korttipelit.htm Korttipelien sääntöjä
http://pagat.com/ Many Playing Card Rules
http://trionfi.com/0/s/ Online Tarot and Playing Card Museum
Luokka:Luettelot peleistä
Luokka:Korttipelit
sl:Seznam iger s kartami
sv:Lista över kortspel

Lidl


Kuva:Lidl in Lomma, exterior.jpgssa, Ruotsissa.]]
Lidl on saksalainen, kansainvälisesti toimiva päivittäistavarakauppaketju ja se on Saksan toiseksi suurin myymäläketju. Lidl toimii 25 maassa Eurooppa ja sillä on kaikkiaan 9&nbsp;902 myymälää, joiden vuosittainen myynti on noin 61 miljardia euroa. Suomessa myymälöitä on 140. Se onkin kattavin alennusmyymälöiden verkosto Euroopassa.
Lidlin omistaa Schwarz Holding Group, joka omistaa myös saksalaiset Handelshof- ja Kaufland-myymäläketjut. Lidlin pääomistaja on saksalainen Dieter Schwarz ja omistusta hallinnoi säätiö.

Toimintamalli


Lidlin kilpailukeinona on edullinen hinta, joka näkyy myös yrityksen entisessä sloganissa ''Lidl on halpa!'' Nykyinen slogani on ''taattua laatua, vain Lidlistä!'' Lidlin perusarvoja ovat selkeys ja yksinkertaisuus, jotka näkyvät kaikessa toiminnassa. Niinpä muun muassa yksinkertainen linja tuotteiden esillepanossa ja myymälöiden sisustuksessa on tietoinen valinta. Yrityksen toiminta-ajatuksena on tarjota asiakkaille korkealaatuisia tuotteita halpaan hintaan. Halvan hinnoittelun mahdollistavat suuret sisäänostomäärät, logistiikkaratkaisut, tiukka hinnoittelu ja litteä organisaatio. Lidlissä ei ole käytössä kanta-asiakaskortti.
Tuotteet ovat valmiiksi pakattuja, eikä lihan tai kalan palvelutiskejä ole. Pääosa Lidlin tuotteista on niin sanottuja ''private label'' -tuotteita, joista ei aina käy selville tuotteen valmistajaa tai valmistusmaata. Poikkeuksen muodostavat Suomi hankitut elintarvikkeet, jotka osin myydään suomalaisina merkkituote. Päivittäistavaroiden lisäksi Lidlin valikoimaan kuuluu valikoima erilaisia käyttötavaroita, kuten vaate, leluja ja elektroniikkaa, joita käytetään sisäänheittotuote.

Historiaa


Kuva:Lidl locations.png
Yrityksen juuret johtavat 1930-luvun Lounais-Saksaan, jolloin ''Lidl & Schwarz'' aloitti toimintansa elintarvikkeiden tukkuliikkeenä. Sittemmin yrityksen toiminnot ovat eriytyneet Lidl-myymäläketjuun sekä Kaufland- ja Handelshof-hypermarketketjuihin. Ensimmäiset Lidl-myymälät avattiin 1970-luvulla Ludwigshafenin ympäristössä, jonka jälkeen myymäläketju laajeni Saksassa aina 1980-luvun lopulle asti. Kansainvälinen laajentuminen alkoi 1990-luvun alussa ja se on ollut varsin nopeaa. Nykyään Lidl-myymälöitä on kaikissa Euroopan Unionin jäsenmaissa lukuun ottamatta Baltian maita eli Viroa, Latviaa ja Liettuaa ja mukaan lukien Sveitsissä ja Kroatiassa.

Lidl Suomi Ky


Kuva:Lidl Helsingin Malmilla.jpglla, Helsinki.]]

Perustietoa


Lidl toimii Suomi itsenäisenä tytäryhtiönä, Lidl Suomi Ky:nä. Kommandiittiyhtiöllä on pääkonttori Vantaan Kaivokselassa ja jakelukeskukset Laukaassa Keski-Suomi ja Janakkalassa Etelä-Suomessa. Lidl-myymälöitä oli Suomessa elokuussa 2012 yhteensä 140 kappaletta ja palveluksessa on 3500 henkilöä.
Lidl Suomi Ky:n toimitusjohtajana toimi alussa Antti Tiitola. Tiitola oli vuoden 2008 alkupuoliskon sapattivapaalla, jonka aikana vt. toimitusjohtajana toimi Peter Ahlström. Vuonna 2010 Lidlin toimitusjohtaja Antti Tiitola jätti Lidlin ja aikaisemmin Lidl-ketjua rakentamassa ollut Lauri Sipposesta tuli uusi Lidl Suomen toimitusjohtaja.

Suomen liikevaihto ja markkinaosuus


Yrityksen liikevaihto oli 2010–2011 tilikaudella noin 0,68 miljardia. Lidl on Suomessa tehnyt voittoa vuosina 2007, 2009 ja 2011. Lidlin markkinaosuus Suomessa on ollut kasvussa. Kahden ensimmäisen toimintakuukautensa aikana Lidl saavutti 1,7 prosentin osuuden Suomen päivittäistavarakauppa. ACNielsenin arvion mukaan Lidlin markkinaosuus oli vuonna 2004 2,8 prosenttia, vuonna 2005 3,7 prosenttia, vuonna 2006 4,1 prosenttia ja vuonna 2010 5,1 prosenttia. Lidlin omat arviot ovat samansuuntaisia, esimerkiksi vuonna 2005 Lidl arvioi markkinaosuudekseen reilu neljä prosenttia.

Myymäläverkoston voimakas kasvu


Kuva:Innenansicht.jpg
Suomen ensimmäiset kymmenen Lidl-myymälää avattiin 29. elokuuta 2002. Ensimmäisten joukossa olivat Forssan, Iisalmi, Jyväskylän, Kaarinan, Kemin, Kempeleen, Kouvolan, Lappeenranta, Pirkkalan ja Äänekoski myymälät. Myymäläverkosto kasvoi ripeästi seuraavan parin vuoden ajan, jonka jälkeen ketjua on kasvatettu maltillisemmin. Sadas myymälä avattiin 16. kesäkuuta 2006 Oulun Haapalehtoon. Tammikuussa 2006 myymälöitä oli 95 kappaletta, elokuussa 2007 115 kappaletta. ja tammikuussa 2008 121 kappaletta. Vuonna 2009 Lidl-myymälöitä oli 132 kappaletta. 132. myymälä avattiin Keuruulle 19. marraskuuta 2009. 135. myymälä avattiin 22. huhtikuuta 2010 Imatralle Mansikkalan kaupunginosaan. Suomen pohjoisin Lidl-myymälä sijaitsee Sodankylässä. Nykyisin Lidl avaa keskimäärin kymmenen uutta myymälää vuosittain, mutta tahti on hidastumassa ja lopullinen tavoite on noin 150 myymälää. Voimakkaan kasvun jälkeen yritys keskittyy kehittämään valikoimaa ja markkinointia.

Suomalaistuva Lidl


Elintarvikelajitelma


Lidlin valikoima ei ollut Suomessa aluksi kovin laaja ja kotimaisten elintarvikkeiden suhteellinen osuus oli alussa pieni. Alussa kotimaisia tuotteita olivat lähinnä leipä, maito, lihat, kananmunat ja vihannekset. Lidlin omilla tuotemerkeillä varustetut kotimaiset tuotteet tunnistaa omasta siniristilippulogosta. Lidlin Milbona-tuotemerkillä myytävän maidon valmistaja vaihtelee, mutta alkuperämaa on yleensä Suomi. Karlens-juomat tulevat Laitilan Wirvoitusjuomatehdas. Myöhemmin Lidlin tuotevalikoima on täydentynyt suomalaisilla elintarvikkeilla ja myyntiin on tullut myös reilunkaupan tuotteita. Vuonna 2009 Lidl on ottanut myyntiin myös luomutuotteita, joita myydään tuotemerkillä Biotrend ja ekologisia pesuaineita tuotemerkillä W5. Suomalaistuotteita myös menee Lidlin myymäläverkon kautta ainakin Ruotsiin, Norjaan, Unkariin, Hollantiin ja Tanskaan. Myös Saksaan on mennyt koe-eriä.

Mainonta ja bensiininjakelu


Lidl on myös ryhtynyt tavanomaiseen päivittäistavarakaupan mainontaan. Kotiin jaettavien mainoslehtisten lisäksi Lidl on alkanut mainostaa sanomalehdissä ja televisiossa. Maaliskuussa 2009 uutisoitiin Lidlin tehneen kaksivuotisen sopimuksen Itellan kanssa koska, ”''--(Itellan) jakajat ovat täysi-ikäisiä ja saavat alan työehtosopimusten tason mukaista palkkaa''”. Lidl korosti, että mikäli mainospostin jakelijana olisi esimerkiksi urheiluseura, mainosten liikkeellelaskija ei voi valvoa jakelijoiden ikää. Lisäksi urheiluseura voisi kaapaista itselleen merkittävän osan palkkasummasta.
Huhtikuussa 2007 otettiin käyttöön 14 matkustajan Lidl-kuumailmapallo. Myös yhteistoimintaa muiden yritysten kanssa on aloitettu ja niinpä joillakin Lidlin tonteilta löytyy jo bensatankit. Kumppaneina ovat Conoco JET, Nesteen halpaketju Neste Oil Express ja Shell Express.
Euroviisumenestyjä Saara Aalto teki Lidlille kappaleen ''Toiveeni Tää'' 10-vuotispäivän kunniaksi. Cd-singleä voi ostaa Lidleistä kautta maan tai sen voi kuunnella maksutta 10-vuotisnettisivulla.

Pullonpalautus


Vuosina 2002–2003 Suomen Lidl kiisteli kierrätyspullojen kuluista mutta liittyi 2003 mukaan suomalaiseen pullonpalautusjärjestelmään. Vuoden 2012 helmikuusta lähtien Lidliin on voinut palauttaa myös Alkon pulloja. Tosin Lidl itse myy edelleen suurimman osan virvoitusjuomistaan omaan panttijärjestelmäänsä kuuluvissa pulloissa.

Kassat


Lidl toi mukanaan Suomeen eurooppalaisen kassapöydän. Kassat oli suunniteltu toimimaan yhdessä ostoskärryjen kanssa, minkä vuoksi myymälöissä ei aluksi ollut ostoskoreja. Keväällä 2007 ostoskorit tulivat kaikkiin myymälöihin ja tätä ennen ostoskoreja oli jo ollut muun muassa joissakin keskusta-alueiden myymälöissä. Viiden toimintavuoden jälkeen Lidl luopui eurooppalaisesta kassapöydästä ja on korvaamassa sen muista suomalaiskaupoista tutulla kassapöydällä. Suomalaiset kassapöydät tulivat ensimmäisenä muun muassa Lohjan ja Helsinki Kamppi myymälöihin.

Kauppakeskukset


Kesäkuussa 2009 Lidl kertoi aikomuksistaan rakentaa yhdessä rakennusyhtiö YIT kanssa 20 pientä liikekeskusta Suomen myymälöidensä yhteyteen 2012 mennessä. Liikekeskusten laajuus vaihtelee 600–1&nbsp;300 neliömetrin välillä. Ensimmäinen liikekeskus avattiin 10. joulukuuta 2009 Vantaan Tammistoon.

Paistopisteet


Useissa myymälöissä on paistopisteitä, joista saa joka päivä tuoreita lämpimäisiä kuten leipiä, korvapuusteja, sämpylöitä ja patonkeja.

Koulutus


Tammikuun alussa 2009 uutisoitiin Lidlin aloittavan oman merkonomiohjelman Tampereella, Jyväskylässä, Oulussa ja Helsingissä yhdessä Amiedun kanssa.

Arvostelua


Suomessa


Lidl liittyi Kaupan työnantajaliittoon vuonna 2001 ja vuonna 2003 Lidl kiisteli työehdoista Palvelualojen ammattiliitto Pam kanssa. Lidl Suomi sai ensimmäisen pääluottamusmiehen maaliskuussa 2003. Lidlin huono maine Suomessa johtuu suurilta osin alkuvuosilta, kun kauppaketju saapui Suomeen. Nykyisin Lidlin ja Palvelualojen ammattiliiton PAMin suhteet ovat kuitenkin kunnossa, eikä Lidl PAMin mukaan eroa muista, ei pahassa eikä hyvässä.
Vuonna 2004 kuluttaja-asiamies huomautti Lidliä mainonnasta. Huomautuksesta Lidl sitoutui olemaan käyttämättä vertailuhintoja hedelmien ja vihannesten yhteydessä.

Ulkomailla


Syksyllä 2008 Lidlin myymälä Ruotsissa myrkytti poisheitettyjä ruokia, jotta kodittomat eivät kävisi syömässä niitä. Myrkkynä käytettiin syövyttävää puhdistusainetta. Tukholman alueen myyntijohtaja piti tapausta valitettavana. Tukholman kodittomien yhdistys tuomitsi tapauksen.
Lidl sai Saksassa 1/2009 1,5 miljoonan euron sakot 12:sta osavaltiosta työntekijöiden urkinnasta. Lidl keräsi päätöksen mukaan tietoja kohtuuttoman laajalti: työntekijöiden henkilökohtaisista ongelmista, taloudesta ja terveydestä. Valvontakameroita oli henkilökunnan pukuhuoneissa ja vessoissa. Lidilin liikevaihto Saksassa on yli 13 miljardia euroa, johon verrattuna sakko on vähäinen. Spiegelin mukaan Lidlin, Deutsche Bahnin ja Deutsche Telekomin vakoilu johtaa uuteen työnantajan vakoilun estävään lakiin Saksassa syksyllä 2009.
Operaatio Valettu lyijy aikana tammikuussa 2009 Lidl myi Malmössä ja Göteborgissa israelilaisia hedelmiä espanjalaisina.
Joulukuussa 2010 pääsi Mannheimissa, Saksassa myyntiin erä thorium pohjaisella radioaktiivisella maalilla maalattuja joulukuusenkoristeita. Jälkivalvonta kuitenkin toimi ja saastuneet tuotteet voitiin korvata uusilla ilman vahinkoja.

Kehuja


Kovasta maineestaan tunnettu Lidl oli Saksassa tehnyt täyskäännöksen vuonna 2011 ja selviytynyt puhtain paperein. Brändiarvo onkin noussut huomattavasti Saksan kolmanneksi. Viime aikoina Lidl on muun muassa vaatinut koko alalle minimipalkkoja, lopettanut hummerien myynnin eläinsuojelijoiden toivomuksesta ja ollut edelläkävijä reilun kaupan tuotteissa.
Lidl on toiminnassaan huomioinut ympäristöasioita. Etenkin Lidlin tullessa Suomeen, Lidl toi saksalaisen tyylin myymälöihin joissa pakastealtaissa on kannet, jolloin säästetään energiankulutuksessa. Lidlissä myytävä uusiomuovikassi on valmistettu 100-prosenttisesti kierrätysmuovista ja sille on myönnetty saksalainen Der blaue Engel -ympäristömerkki.

Lähteet

Aiheesta muualla


http://www.lidl.fi/ Suomen Lidlin virallinen sivusto
http://biz.yahoo.com/ic/55/55154.html Lidlin yritysprofiili Yahoossa
Luokka:Elintarvikekaupat
Luokka:Tukkukauppa
Luokka:Lidl
Luokka:Saksalaiset yritykset
ar:ليدل
cs:Lidl
da:Lidl
de:Lidl
el:Lidl
en:Lidl
es:Lidl
eo:Lidl
eu:Lidl
fa:لیدل
fr:Lidl
ga:Lidl
gl:Lidl
hr:Lidl
it:Lidl
ka:Lidl
lt:Lidl
hu:Lidl
nl:Lidl
ja:リドル
no:Lidl
nn:Lidl
pms:Lidl
pl:Lidl
pt:Lidl
ksh:Lidl
ro:Lidl
ru:Lidl
simple:Lidl
sk:Lidl
sv:Lidl
tr:Lidl
uk:Lidl
zh:Lidl

Luettelo valtioista pinta-alan mukaan


Image:Area by country.PNG
Tämä on luettelo maailman luettelo valtioista pinta-alan mukaisessa suuruusjärjestyksessä. Pinta-alat on annettu neliökilometri.
|valign="top" align="right"|9&nbsp;598&nbsp;077
|-
|valign="top"|4
|valign="top"|
|valign="top" align="right"|
|valign="top" align="right"|9&nbsp;372&nbsp;610
|-
|valign="top"|5
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|8&nbsp;547&nbsp;404
|-
|valign="top"|6
|valign="top"|
|valign="top" align="right"|
|valign="top" align="right"|7&nbsp;692&nbsp;024
|-
|valign="top"|-
|valign="top" colspan="2"| Euroopan unioni
|valign="top" align="right"|4&nbsp;287&nbsp;590
|-
|valign="top"|7
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|3&nbsp;344&nbsp;782
|-
|valign="top"|8
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|2&nbsp;766&nbsp;890
|-
|valign="top"|9
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|2&nbsp;727&nbsp;300
|-
|valign="top"|10
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|2&nbsp;381&nbsp;740
|-
|valign="top"|11
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|2&nbsp;345&nbsp;410
|-
|valign="top"|12
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|1&nbsp;972&nbsp;550
|-
|valign="top"|13
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|1&nbsp;960&nbsp;582
|-
|valign="top"|14
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|1&nbsp;904&nbsp;556
|-
|valign="top"|15
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|1&nbsp;881&nbsp;000
|-
|valign="top"|16
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|1&nbsp;759&nbsp;540
|-
|valign="top"|17
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|1&nbsp;648&nbsp;195
|-
|valign="top"|18
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|1&nbsp;565&nbsp;000
|-
|valign="top"|19
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|1&nbsp;285&nbsp;220
|-
|valign="top"|20
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|1&nbsp;284&nbsp;000
|-
|valign="top"|21
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|1&nbsp;267&nbsp;000
|-
|valign="top"|22
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|1&nbsp;246&nbsp;700
|-
|valign="top"|23
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|1&nbsp;240&nbsp;192
|-
|valign="top"|24
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|1&nbsp;219&nbsp;912
|-
|valign="top"|25
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|1&nbsp;138&nbsp;910
|-
|valign="top"|26
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|1&nbsp;127&nbsp;127
|-
|valign="top"|27
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|1&nbsp;098&nbsp;580
|-
|valign="top"|28
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|1&nbsp;030&nbsp;700
|-
|valign="top"|29
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|1&nbsp;001&nbsp;450
|-
|valign="top"|30
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|948&nbsp;087
|-
|valign="top"|31
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|923&nbsp;768
|-
|valign="top"|32
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|912&nbsp;050
|-
|valign="top"|33
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|825&nbsp;418
|-
|valign="top"|34
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|803&nbsp;940
|-
|valign="top"|35
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|801&nbsp;590
|-
|valign="top"|36
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|780&nbsp;580
|-
|valign="top"|37
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|756&nbsp;950
|-
|valign="top"|38
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|752&nbsp;614
|-
|valign="top"|39
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|678&nbsp;500
|-
|valign="top"|40
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|647&nbsp;500
|-
|valign="top"|41
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|637&nbsp;657
|-
|valign="top"|42
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|622&nbsp;984
|-
|valign="top"|43
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|618&nbsp;745
|-
|valign="top"|44
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|603&nbsp;700
|-
|valign="top"|45
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|600&nbsp;370
|-
|valign="top"|46
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|587&nbsp;040
|-
|valign="top"|47
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|582&nbsp;650
|-
|valign="top"|48
|valign="top"|
|valign="top" align="right"|
|valign="top" align="right"|675&nbsp;417
|-
|valign="top"|49
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|527&nbsp;970
|-
|valign="top"|50
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|514&nbsp;000
|-
|valign="top"|51
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|504&nbsp;782
|-
|valign="top"|52
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|488&nbsp;100
|-
|valign="top"|53
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|475&nbsp;440
|-
|valign="top"|54
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|462&nbsp;840
|-
|valign="top"|55
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|449&nbsp;964
|-
|valign="top"|56
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|447&nbsp;400
|-
|valign="top"|57
|valign="top"|
|valign="top" align="right"|
|valign="top" align="right"|712&nbsp;550
|-
|valign="top"|58
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|437&nbsp;072
|-
|valign="top"|59
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|406&nbsp;750
|-
|valign="top"|60
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|390&nbsp;580
|-
|valign="top"|61
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|377&nbsp;835
|-
|valign="top"|62
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|357&nbsp;021
|-
|valign="top"|63
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|342&nbsp;000
|-
|valign="top"|64
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|338&nbsp;432,07
|-
|valign="top"|65
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|329&nbsp;750
|-
|valign="top"|66
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|329&nbsp;560
|-
|valign="top"|67
|valign="top"|
|valign="top" align="right"|
|valign="top" align="right"|386&nbsp;700
|-
|valign="top"|68
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|322&nbsp;460
|-
|valign="top"|69
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|312&nbsp;685
|-
|valign="top"|70
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|301&nbsp;230
|-
|valign="top"|71
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|299&nbsp;764
|-
|valign="top"|72
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|283&nbsp;560
|-
|valign="top"|73
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|274&nbsp;200
|-
|valign="top"|74
|valign="top"|
|valign="top" align="right"|
|valign="top" align="right"|268&nbsp;930
|-
|valign="top"|75
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|267&nbsp;667
|-
|valign="top"|76
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|245&nbsp;857
|-
|valign="top"|77
|valign="top"|
|valign="top" align="right"|
|valign="top" align="right"|263&nbsp;287
|-
|valign="top"|78
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|238&nbsp;540
|-
|valign="top"|79
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|237&nbsp;500
|-
|valign="top"|80
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|236&nbsp;800
|-
|valign="top"|81
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|236&nbsp;040
|-
|valign="top"|82
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|214&nbsp;970
|-
|valign="top"|83
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|212&nbsp;460
|-
|valign="top"|84
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|207&nbsp;600
|-
|valign="top"|85
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|198&nbsp;500
|-
|valign="top"|86
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|196&nbsp;190
|-
|valign="top"|87
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|185&nbsp;180
|-
|valign="top"|88
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|181&nbsp;040
|-
|valign="top"|89
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|176&nbsp;220
|-
|valign="top"|90
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|163&nbsp;610
|-
|valign="top"|91
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|163&nbsp;270
|-
|valign="top"|92
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|144&nbsp;000
|-
|valign="top"|93
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|143&nbsp;100
|-
|valign="top"|94
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|140&nbsp;800
|-
|valign="top"|95
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|131&nbsp;940
|-
|valign="top"|96
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|129&nbsp;494
|-
|valign="top"|97
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|121&nbsp;320
|-
|valign="top"|98
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|120&nbsp;540
|-
|valign="top"|99
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|118&nbsp;480
|-
|valign="top"|100
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|112&nbsp;620
|-
|valign="top"|101
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|112&nbsp;090
|-
|valign="top"|102
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|111&nbsp;370
|-
|valign="top"|103
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|110&nbsp;910
|-
|valign="top"|104
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|108&nbsp;890
|-
|valign="top"|105
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|103&nbsp;000
|-
|valign="top"|106
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|100&nbsp;860
|-
|valign="top"|107
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|98&nbsp;480
|-
|valign="top"|108
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|93&nbsp;030
|-
|valign="top"|109
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|92&nbsp;391
|-
|valign="top"|110
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|92&nbsp;300
|-
|valign="top"|111
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|88&nbsp;361
|-
|valign="top"|112
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|86&nbsp;600
|-
|valign="top"|113
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|83&nbsp;858
|-
|valign="top"|114
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|82&nbsp;880
|-
|valign="top"|115
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|78&nbsp;866
|-
|valign="top"|116
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|78&nbsp;200
|-
|valign="top"|117
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|71&nbsp;740
|-
|valign="top"|118
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|70&nbsp;280
|-
|valign="top"|119
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|69&nbsp;700
|-
|valign="top"|120
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|65&nbsp;610
|-
|valign="top"|121
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|65&nbsp;200
|-
|valign="top"|122
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|64&nbsp;589
|-
|valign="top"|123
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|56&nbsp;785
|-
|valign="top"|124
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|56&nbsp;542
|-
|valign="top"|125
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|51&nbsp;129
|-
|valign="top"|126
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|51&nbsp;100
|-
|valign="top"|127
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|48&nbsp;845
|-
|valign="top"|128
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|48&nbsp;730
|-
|valign="top"|129
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|47&nbsp;000
|-
|valign="top"|130
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|45&nbsp;226
|-
|valign="top"|131
|valign="top"|
|valign="top" align="right"|
|valign="top" align="right"|2&nbsp;210&nbsp;579
|-
|valign="top"|132
|valign="top"|
|valign="top" align="right"|
|valign="top" align="right"|42&nbsp;679
|-
|valign="top"|133
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|41&nbsp;290
|-
|valign="top"|134
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|36&nbsp;120
|-
|valign="top"|135
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|35&nbsp;980
|-
|valign="top"|136
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|33&nbsp;843
|-
|valign="top"|137
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|32&nbsp;545
|-
|valign="top"|138
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|30&nbsp;355
|-
|valign="top"|139
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|29&nbsp;800
|-
|valign="top"|140
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|28&nbsp;748
|-
|valign="top"|141
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|28&nbsp;450
|-
|valign="top"|142
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|28&nbsp;051
|-
|valign="top"|143
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|27&nbsp;830
|-
|valign="top"|144
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|27&nbsp;750
|-
|valign="top"|145
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|26&nbsp;338
|-
|valign="top"|146
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top&quot; align="right"|25&nbsp;333
|-
|valign="top"|147
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|23&nbsp;200
|-
|valign=";top"|148
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|22&nbsp;966
|-
|valign="top"|149
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|21&nbsp;040
|-
|valign="top"|150
|valign="top"|
|valign="top" align="right"|
|valign="top" align="right"|26&nbsp;990
|-
|valign="top"|151
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|20&nbsp;253
|-
|valign="top"|152
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|18&nbsp;270
|-
|valign="top"|153
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|17&nbsp;820
|-
|valign="top"|154
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|17&nbsp;363
|-
|valign="top"|155
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|14&nbsp;874
|-
|valign="top"|156
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|13&nbsp;940
|-
|valign="top"|157
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|13&nbsp;812
|-
|valign="top"|158
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|12&nbsp;200
|-
|valign="top"|159
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|11&nbsp;437
|-
|valign="top"|160
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|11&nbsp;300
|-
|valign="top"|161
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|10&nbsp;990
|-
|valign="top"|162
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|10&nbsp;400
|-
|valign="top"|163
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|9&nbsp;250
|-
|valign="top"|164
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|5&nbsp;770
|-
|valign="top"|165
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|5&nbsp;128
|-
|valign="top"|166
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|4&nbsp;033
|-
|valign="top"|167
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|2&nbsp;860
|-
|valign="top"|168
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|2&nbsp;586
|-
|valign="top"|169
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|2&nbsp;170
|-
|valign="top"|170
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|1&nbsp;860
|-
|valign="top"|171
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|1&nbsp;001
|-
|valign="top"|172
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|754
|-
|valign="top"|173
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|748
|-
|valign="top"|174
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|717
|-
|valign="top"|175
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|702
|-
|valign="top"|176
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|694
|-
|valign="top"|177
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|683
|-
|valign="top"|178
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|616,3
|-
|valign="top"|179
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|468
|-
|valign="top"|180
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|455
|-
|valign="top"|181
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|442
|-
|valign="top"|182
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|430
|-
|valign="top"|183
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|389
|-
|valign="top"|184
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|340
|-
|valign="top"|185
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|316
|-
|valign="top"|186
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|300
|-
|valign="top"|187
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|261
|-
|valign="top"|188
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|260
|-
|valign="top"|189
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|181
|-
|valign="top"|190
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|160
|-
|valign="top"|191
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|61,2
|-
|valign="top"|192
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|26
|-
|valign="top"|193
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|21
|-
|valign="top"|194
|valign="top" colspan="2"|
|valign="top" align="right"|1,95
|-
|valign="top"|195
|valign="top" colspan="2"| Vatikaani
|valign="top" align="right"|0,44
|}

Viitteet


Luokka:Luettelot valtioista
af:Lys van lande volgens oppervlak
als:Liste unabhängiger Staaten nach Fläche
ar:ملحق:قائمة الدول حسب المساحة
an:Lista de países por superficie
ast:Llista de países por superficie
gn:Tetãnguéra Rysýi Tuichakue rehe
az:Ölkələrin və ərazilərin sahələrinə görə siyahısı
id:Daftar negara menurut luas wilayah
bn:ভৌগোলিক আয়তন অনুসারে রাষ্ট্রসমূহের তালিকা
be:Спіс краін паводле плошчы
be-x-old:Сьпіс краінаў паводле плошчы
bar:Listn vo ålle Länder nåch da Flächn
bs:Spisak država po površini
bg:Списък на страните по площ
ca:Llista d'estats per superfície
cv:Лаптăк тăрăх йĕркеленĕ патшалăхсен ят-йышĕ
cs:Seznam států světa podle rozlohy
cy:Rhestr gwledydd a thiriogaethau pellennig yn nhrefn eu harwynebedd
da:Verdens landes arealer
dv:ޖުމުލަ އަކަމިނަށް ބަލައިގެން ތަރުތީބުކުރެވިފައިވާ ޤައުމުތަކުގެ ލިސްޓު
et:Riikide loend pindala järgi
el:Κατάλογος χωρών ανά έκταση
en:List of countries and dependencies by area
es:Anexo:Países por superficie
eo:Listo de landoj laŭ areo
eu:Estatuen zerrenda eremuaren arabera
fa:فهرست کشورها و مناطق بر پایه پهناوری
fr:Liste des pays et territoires par superficie
ga:Liosta tíortha de réir achair
gv:Rolley çheeraghyn as thallooyn foddey ersooyl rere eaghtyr
gl:Lista de países por superficie
gu:ક્ષેત્રફળ પ્રમાણે વિશ્વના દેશોની યાદી
ko:면적순 나라 목록
hy:Աշխարհի երկրներն ըստ տարածքի
hi:क्षेत्र द्वारा देशों की सूची
hr:Dodatak:Popis država po površini
ilo:Listaan dagiti pagilian ken territorio babaen ti dagup a kadakkel
ia:Lista de paises per superficie
is:Listi yfir lönd og útliggjandi yfirráðasvæði eftir stærð
it:Lista di stati per superficie
ka:მსოფლიოს ქვეყნები ფართობის მიხედვით
kk:Ел тізімі (жер аумағымен сұрыпталған)
lo:ລາຍຊື່ປະເທດລຽງຕາມພື້ນທີ່
lv:Valstu uzskaitījums pēc platības
lb:Lëscht vun de Länner no Fläch
lt:Sąrašas:Šalys pagal dydį
li:Lies van ónaafhenkelike sjtaote nao opperflaakde
hu:Országok terület szerinti listája
mk:Список на држави и територии по површина
krc:Къралланы территорияларына кёре список
mr:जगातील देशांची यादी (क्षेत्रफळानुसार)
mn:Улс орнуудын газар нутгийн хэмжээ
nl:Lijst van landen naar oppervlakte
ja:国の面積順リスト
no:Liste over verdens stater etter areal
nn:Verdas land etter flatevidd
uz:Davlatlar statistikasi - Maydon
pnb:دیساں دی فہرست بلحاظ تھاں
pl:Lista państw świata według powierzchni
pt:Anexo:Lista de países e territórios por área
crh:Meydanlığına köre memleketlerniñ cedveli
ro:Lista țărilor după suprafață
rmy:Patrinipen le themengo thai le durutne umalengo palal lengo baripen
ru:Список стран и зависимых территорий по площади
sq:Lista e vendeve sipas sipërfaqes
si:භූමිප්‍රමාණය අනුව රටවල් හා ප්‍රාදේශීය භූමිප්‍රදේශ නාමාවලිය
simple:List of countries by area
sk:Zoznam štátov podľa rozlohy
sl:Seznam držav in zunanjih ozemelj po površini
sr:Списак држава по површини
sh:Spisak država po površini
sv:Lista över länder efter yta
tl:Tala ng mga bansa at teritoryo ayon sa lawak
ta:பரப்பளவு அடிப்படையில் நாடுகளின் பட்டியல்
roa-tara:Liste de pajèsere pe' grannèzze
te:దేశాల జాబితా – వైశాల్యం క్రమంలో
th:รายชื่อประเทศและเขตการปกครองเรียงตามขนาดพื้นที่ทั้งหมด
vi:Danh sách quốc gia theo diện tích
tg:Рӯйхати кишварҳо аз рӯи масоҳат
tr:Yüzölçümlerine göre ülkeler listesi
uk:Список країн за площею
ur:فہرست ممالک بلحاظ رقبہ
wa:Djivêye des payis, d' après leu stindêye
yo:Àkójọ àwọn orílẹ̀-èdè àti àwọn agbègbè lóde wọn gẹ́gẹ́ bíi ìpapọ̀ ìtóbi
zh-yue:國家面積一覽
zh:国家面积列表

Logiikkapohjainen ohjelmointikieli


Logiikkapohjainen ohjelmointikieli kuvaa maailman faktoina ja faktojen välisinä suhteina. Esimerkiksi "Ville on Kallen isä, Matti on Villen isä, X on Y:n poika, jos Y on X:n isä ja jälkeläinen on poika tai pojan jälkeläinen" kuvataan prolog-kielellä näin:
isa (ville, kalle).<br />
isa (matti, ville).<br />
poika (X, Y) :- isa (Y, X).<br />
jalkelainen (X, Y) :- poika (X, Y).<br />
jalkelainen (X, Y) :- poika (X, Z), jalkelainen (Z, Y).
Nyt kyselyssä "kuka on Matin jälkeläinen" todetaan ensin, että säännön 4 mukaan X on Matin jälkeläinen, jos X on Matin poika, ja säännön 3 mukaan X on Matin poika, jos Matti on X:n isä, ja säännön 2 mukaan Matti on Villen isä. Samalla tavoin Kalle todetaan Matin jälkeläiseksi käyttäen kaikkia viittä sääntöä.
Ehdottomasti tunnetuin logiikkapohjainen ohjelmointikieli on edellä kuvattu prolog.

Katso myös


Ohjelmointikieli
Luokka:Logiikka
Luokka:Ohjelmointiparadigmat
ar:برمجة منطقية
ms:Pengaturcaraan logik
bn:যুক্তিভিত্তিক প্রোগ্রামিং
bs:Logičko programiranje
cs:Logické programování
de:Logische Programmierung
et:Loogiline programmeerimine
en:Logic programming
es:Programación lógica
fa:برنامه‌نویسی منطقی
fr:Programmation logique
gl:Programación lóxica
hr:Logičko programiranje
io:Logika programeso
it:Programmazione logica
he:תכנות לוגי
nl:Logisch programmeren
ja:論理プログラミング
pl:Programowanie logiczne
pt:Programação lógica
ru:Логическое программирование
rue:Лоґічне проґрамованя
sq:Programimi logjik
sv:Logikprogrammering
th:การเขียนโปรแกรมเชิงตรรกะ
tr:Mantık programlama
uk:Логічне програмування
zh:邏輯編程

Lukas Moodysson

Tiedosto:Lukas Moodysson.jpg
Karl Frederik Lukas Moodysson (s. 17. tammikuuta 1969 Malmö, Ruotsi) on ruotsalainen elokuvaohjaaja, käsikirjoittaja ja kirjailija. Hänen tunnetuimmat elokuvansa ovat ''Fucking Åmål'' ja ''Lilja 4-ever''. Ohjaajana Moodyssonilla on ollut merkittävä osuus ruotsalaisen elokuvan nostamisessa uuteen loistoon. Kirjailijana Moodysson on julkaissut runoja ja proosaa. Ruotsissa hän tuli alkujaan tunnetuksi juuri kirjailijana.

Ura


Lukas Moodysson julkaisi ensimmäisen runokokoelmansa 17-vuotiaana. Vuonna 1989 ilmestyi romaani ''Vitt Blod''. Moodysson opiskeli elokuvaohjausta Dramatiska Institutetissa Tukholmassa, jossa teki useita lyhytelokuvia.

Elokuvat


Kahden teinitytön suhteesta kertova ''Fucking Åmål'' oli Ruotsissa vuonna 1998 valtava menestys. Pari vuotta myöhemmin ''Kimpassa'' (''Tillsammans'') kertoi hippikommuunin yhteiselosta 1970-luvulla. Samasta tarinasta on tehty myös näytelmä. Molemmat elokuvat voidaan katsoa moraliteetti, joissa on onnellinen loppu.
Myös Moodysonin seuraava elokuva ''Lilja 4-ever'' sisältää sanoman, mutta sanoma on aiempaa moniselitteisempi. Samoin uskonnolliset teemat tulevat esille. Elokuva kertoo ”entisen Neuvostoliiton alueella” asuvasta Liljasta, joka jää yksin äidin muutettua Yhdysvaltoihin. Hänet huijataan prostituoiduksi Ruotsiin, mutta hän onnistuu pakenemaan huoneestaan ja hyppää sillalta.
Neljäs pitkä elokuva ''Ett hål i mitt hjärta'' (''Reikä sydämessäni'') on kuva- ja ääni-ilmaisultaan fragmentaarinen ”elokuvaessee”, jonka aiheita ovat muun muassa tosi-tv, pornografia, yksinäisyys ja ystävyys sekä isä-poikasuhteet. Moodyssonin omin sanoin elokuva käsittelee ”julkisen tilan seksualisoitumista”, mutta ei analyyttisesti vaan oireillen siitä itsekin. Myös vuonna 2006 valmistunut ''Container'' edustaa käsitteellisesti ja kuvallisesti kokeilevaa ilmaisua.
Moodyssonin 2009 valmistunut ''Mammutti (vuoden 2009 elokuva)'' on luonteeltaan enemmän surullinen kuin edellisten elokuvien tapaan vihainen. Kyseessä on globaali kertomus vanhemmista, jotka eivät ole läsnä lastensa elämässä.

Kirjalliset teokset


''Isän aika'' (Döden & Co) kertoo isänsä kuoleman jälkeen surutyötä tekevästä miehestä Lucasista, jonka elämässä on yhteneväisyyksiä Moodyssonin kanssa mutta joka ei ole omakuva. Kirja syntyi, kun Moodysson yritti tehdä elokuvakäsikirjoitusta. Käsikirjoituksen teko ajatui karille, ja tuloksena oli kirja, jonka pohjana on sama aineisto.

Yksityiselämä


Moodysson asuu vaimonsa ja lastensa kanssa Malmössä. Moodysson on kasvissyöjä, kristitty, sosialisti ja ihailee Morrisseyta.

Teokset


Filmografia


''Det var en mörk och stormig natt'' (1995)
''En uppgörelse i den undre världen'' (1996)
''Bara prata lite'' (1997)
''Fucking Åmål'' (1998)
''Kimpassa'' (''Tillsammans'', 2000)
''Lilja 4-ever'' (2002)
''Terrorister – en film om dömda'' (2003)
''Reikä sydämessäni'' (Ett hål i mitt hjärta, 2004)
''Container'' (2006)
''Mammutti (vuoden 2009 elokuva)'' (2009)

Kirjalliset teokset


''Det spelar ingen roll var blixtarna slår ner'' (runokokoelma, 1987)
''Och andra dikter'' (runokokoelma, 1988)
''Evangelium enligt Lukas Moodysson'' (runokokoelma, 1989)
''Vitt blod'' (romaani, 1990)
''Kött'' (runokokoelma, 1991)
''Souvenir'' (runokokoelma, 1996)
''Mitä minä teen täällä?'' (''Vad gör jag här'', 2003), runoelma, suom. Mervi Sainio, Like, 2003 ISBN 952-471-170-2
''Isän aika'' (''Döden & Co'') suom. Jonna Joskitt. Like, 2011 ISBN 978-952-01-0630-0

Lähteet

Aiheesta muualla


http://yle.fi/elavaarkisto/artikkelit/elokuvaohjaaja_lukas_moodysson_38597.html Lukas Moodysson Ylen Elävässä arkistossa
http://www.kava.fi/lukas-moodysson Lukas Moodysson Kansallisen audiovisuaalisen arkiston sivulla
http://www.image.fi/artikkelit/lukasin-evankeliumi-lukas-moodysson Lukasin evankeliumi, Image 2/2005
Luokka:Ruotsalaiset elokuvaohjaajat
Luokka:Ruotsalaiset kirjailijat
Luokka:Ruotsalaiset runoilijat
Luokka:Vuonna 1969 syntyneet
Luokka:Elävät henkilöt
bs:Lukas Moodysson
bg:Лукас Мудисон
ca:Lukas Moodysson
da:Lukas Moodysson
de:Lukas Moodysson
en:Lukas Moodysson
es:Lukas Moodysson
fr:Lukas Moodysson
it:Lukas Moodysson
lv:Lukass Modisons
nl:Lukas Moodysson
ja:ルーカス・ムーディソン
no:Lukas Moodysson
pl:Lukas Moodysson
pt:Lukas Moodysson
ru:Мудиссон, Лукас
sk:Lukas Moodysson
sv:Lukas Moodysson
tg:Лукас Моодийссон
tr:Lukas Moodysson
uk:Лукас Мудіссон
zh:卢卡斯·穆迪森

Lääketiede


Image:Asklepios.3.jpg sauvoineen, joka on toiminut lääketieteen symbolina antiikin ajoista saakka.]]
Lääketiede tarkoittaa suppeassa merkityksessä terveyden ylläpitämiseen ja palauttamiseen sekä sairauksien ehkäisemiseen ja hoitoon kohdistuvaa tiede. Laajassa merkityksessä lääketiede sisältää myös näihin päämääriin tähtäävät käytännön toimet eli lääkinnän. Lääketieteessä pyritään ymmärtämään, kehittämään ja soveltamaan tapoja, joilla ihmisen tai eläimen terveyttä voidaan vaalia ja parantaa. Lääketiede on soveltava tiede, jossa sovelletaan useita luonnontiede, kuten biologiaa, kemiaa ja fysiikkaa. Erityisesti lääketieteessä keskitytään ihmisen anatomiaan, fysiologiaan ja biokemiaan sekä patologiaan ja mikrobiologiaan.
Suomessa on käytössä lääketieteellinen malli.

Historia


Lääketieteen historia on pitkä ja siksi osin myös hämärä. Aina on ollut ihmisiä, jotka ovat joutuneet erikoistumaan sairaiden ja heidän kipujensa kohtaamiseen. Länsimaisen lääketieteen myyttinen perustaja on kreikkalainen jumala Asklepios, joka oli tarun mukaan Apollonin poika. Käytännössä rationaalisesti tauteihin suhtautuneen lääketieteen perusti länsimaissa Hippokrates Kosilainen, joka vaikutti 400- ja 300-luvuilla eaa. Antiikin lääketieteellisen tiedon kodifioi puolestaan Klaudios Galenos 100-luvun jälkipuoliskolla. Hänen auktoriteettinsa ohjasi länsimaista lääketiedettä aina 1700-luvun alkupuolelle saakka. Galenoksen ajattelu perustui oppiin neljästä oletetusta ruumiinnesteestä, joita olivat keltainen sappi, musta sappi, veri ja lima. Lääkärit pyrkivät rohdoin ja ruokavaliolla palauttamaan näiden tasapainon.
Renessanssin aikana lääketieteen edustajat alkoivat hiljalleen tutkia ihmisruumista ruumiinavaus. Anatomian kehitys avasi tien ihmisruumiin tarkempaan tuntemukseen. 1600-luvulla mikroskooppi keksiminen mahdollisti solujen ja verenkierto löytämisen.
1700-luvulla kirurgian ja lääketieteen oppialat alkoivat yhdistyä, kun kirurgian harjoittaminen siirtyi välskäri lääkäreiden hoitoon. Tällöin keksittiin myös ensimmäinen rokotus, kun isorokkoa vastaan alettiin rokottaa lehmänrokkovirusta sisältäneellä uutteella.
Vaikka lääketieteellä on pitkät perinteet, se saavutti vasta 1800-luvun loppupuolella erityisaseman ihmisen sairauksien hoidossa. Ruumiinavaukset, mikroskopian kehittyminen, bakteerien löytäminen ja kemian kehittyminen mahdollistivat lääketieteen nopean kehityksen. Rokotusohjelmat ja antibioottien keksiminen 1940-luvulla vähensivät lopulta monien kulkutautien valtaa kehittyneissä teollisuusmaissa, mutta yhä 2000-luvulla kehitysmaissa WHO:n mukaan 74 prosenttia AIDS-lääkkeistä on edelleen monopolin alaisia ja 77 prosenttia afrikkalaisista jää edelleen vaille AIDS-hoitoa ja 30 prosenttia maailman väestöstä on edelleen vailla mahdollisuutta saada säännöllisesti elintärkeitä lääkkeitä.
Kuva:Flag_of_WHO.svg WHO:n lippu]]
Suomessa on 1980-luvun puolivälistä alkaen esitetty kritiikkiä, että lääketiede on saavuttanut liian hallitsevan aseman. On puhuttu medikalisaatio, länsimaissa vallitsevasta kehityssuunnasta, joka lisää lääkinnän ja lääketieteen toiminta-alaa yhteiskunnassa ja tekee terveyden edistämisestä ja lääketieteellisistä toimenpiteistä hyvin keskeisen asian ihmisen elämässä.
Lääketiede on kehittynyt kansanparannus (jota kutsutaan myös ''kansanlääkinnäksi''), joka on käytännössä sama kuin luontaislääkintä (jota kutsutaan myös ''luontaislääketieteeksi'' tai ''luonnonlääketieteeksi''). Lääketiede kuitenkin vastustaa usein ankarasti kansanparannuksen hoitokeinoja ennen kuin löydetään tieteellinen selitys miksi tietty perinteinen hoitokeino toimii. Näin on käynyt usein, hiljattain esimerkiksi pihkavoiteen kanssa, joka on vanha kansanlääkinnän keino haavojen ja ihon infektioiden hoidossa.

Lääketieteen osa-alueet

Kliinisen lääketieteen osa-alueita


Sisätaudit on erikoisala, joka käsittelee aikuisten systeemisten eli koko kehon käsittävien sairauksien tutkimusta ja hoitoa. Perinteisessä merkityksessä sisätaudeilla on tarkoitettu kaikkia ei-kirurgisia elimellisiä sairauksia. Sisätauteihin luetaan yleensä kuuluviksi seuraavat alat:
Endokrinologia eli umpieritysoppi tutkii ja hoitaa umpirauhanen sairauksia.
Gastroenterologia on ala, joka käsittelee vatsan alueen elinten sairauksia.
Hematologia on veren ja sitä muodostavien elinten tutkimiseen ja hoitamiseen erikoistunut ala.
Infektiotaudit on tartuntatautien erikoisala.
Kardiologia tutkii ja hoitaa sydämen sairauksia.
Keuhkotaudit eli pulmonologia on hengityselinten sairauksia käsittelevä erikoisala.
Nefrologia tarkoittaa munuaisten sairauksia koskevaa lääketieteen alaa.
Reumatologia tarkoittaa reumatautioppia.
Kirurgia on lääketieteen osa-alue, jossa sairauksia hoidetaan leikkaamalla. Kirurgia jaotellaan tavallisesti seuraaviin aloihin:
Gastrokirurgia on kirurgian ala, joka tutkii ja hoitaa vatsaelinten sairauksia.
Lastenkirurgia
Neurokirurgia tarkoittaa keskushermoston eli aivojen ja selkäytimen sairauksia käsittelevää kirurgian alaa.
Ortopedia on tuki- ja liikuntaelinten sairauksiin keskittynyt erikoisala.
Plastiikkakirurgia
Suu- ja leukakirurgia
Sydän- ja rintaelinkirurgia
Urologia
Traumatologia on ala, joka tutkii ja hoitaa tapaturmien seurauksena syntyneitä vammoja.
Verisuonikirurgia
Anestesiologia ja tehohoito
Dermatologia eli ihotaudit
Fysiatria
Geriatria tarkoittaa vanhusten sairauksiin ja niiden hoitoon keskittynyttä lääketieteen erikoisalaa.
Gynekologia ja obstetriikka eli naistentaudit ja synnytykset
Korva-, nenä- ja kurkkutaudit
Neurologia eli hermoston taudit
Onkologia eli syöpätaudit
Oftalmologia eli silmätaudit
Pediatria eli lastentaudit on ala, joka tutkii ja hoitaa lasten ja nuorten sairauksia. Useilla lääketieteen aloilla on pediatrinen vastineensa, kuten lastenpsykiatria, lastenneurologia, lastenendokrinologia ja neonatologia.
Psykiatria, joka jakautuu mm. aikuis-, vanhus-, lasten- ja nuorisopsykiatriaan.
Yleislääketiede

Diagnostisia ja muita erikoisaloja


Kliininen farmakologia
Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede
Kliininen kemia
Kliininen mikrobiologia
Kliininen neurofysiologia
Oikeuslääketiede
Patologia
Perinnöllisyyslääketiede
Päihdelääketiede
Radiologia
Työterveyshuolto

Lääketieteeseen liittyviä tieteen osa-alueita


Anatomia
Biokemia
Bioetiikka
Farmakologia
Fysiologia
Genetiikka
Immunologia
Mikrobiologia
Patologia
Ravitsemustiede
Skatologia
Toksikologia

Lääketieteeseen liittyvät ammatit


bioanalyytikko
ensihoitaja
farmaseutti
fysioterapeutti
hammaslääkäri
lääkäri
naprapaatti
osteopaatti
kiropraktikko
lähihoitaja
proviisori
puheterapeutti
ravitsemusterapeutti
röntgenhoitaja
sairaanhoitaja
sairaalafyysikko
sairaalageneetikko
sairaalakemisti
sairaalamikrobiologi
sairaalasolubiologi
terveydenhoitaja
toimintaterapeutti
lähihoitaja
lääkintävahtimestari

Lääketieteen kuvitus


Lääketieteen alan kuvitus on Yhdysvalloissa oppiaine, jossa on maisteriohjelma. Sen perusti Gerald Parker Hodge, joka toimi professorina Michiganin yliopistossa.

Lähteet

Katso myös


Luettelo sairauksista
Kansanparannus
Luontaislääkintä
Uskomuslääkintä

Kirjallisuutta


Aiheesta muualla


http://www.saunalahti.fi/arnoldus/haklaaih.html Arno Forsius: Ihmisiä lääketieteen historiassa
http://www.med.helsinki.fi/ Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta
http://www.uta.fi/tiedekunnat/laak/ Tampereen yliopiston lääketieteellinen tiedekunta
http://www.med.utu.fi/ Turun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta
http://www.medicine.oulu.fi/opiskelijavalinta/ Oulun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta
http://www.uku.fi/laake/ Kuopion yliopiston lääketieteellinen tiedekunta
http://www.terkko.helsinki.fi Terveystieteiden keskuskirjasto (Terkko) - L&auml;&auml;ketieteellinen kirjasto
http://laaketiede.netrainer.org Itseopiskelusivusto lääketieteelliseen tiedekuntaan pyrkiville
Luokka:Lääketiede
af:Geneeskunde
als:Medizin
ar:طب
an:Medecina
arc:ܐܣܝܘܬܐ
frp:Mèdecina
as:চিকিৎসা বিজ্ঞান
ast:Medicina
ay:Qulla
az:Tibb
id:Kedokteran
ms:Perubatan
bm:Dɔkɔtɔrɔya
bn:চিকিৎসা বিজ্ঞান
zh-min-nan:I-ha̍k
jv:Kedhokteran
su:Tatamba
ba:Медицина
be:Медыцына
be-x-old:Мэдыцына
bo:སྨན།
bs:Medicina
br:Mezegiezh
bg:Медицина
ca:Medicina
ceb:Medisina
cv:Медицина
cs:Lékařství
co:Medicina
cy:Meddygaeth
da:Lægevidenskab
de:Medizin
et:Meditsiin
el:Ιατρική
en:Medicine
es:Medicina
eo:Medicino
ext:Medecina
eu:Medikuntza
fa:پزشکی
hif:Dawai
fo:Læknafrøði
fr:Médecine
fy:Genêskunde
fur:Midisine
ga:Míochaine
gv:Lheeys
gd:Eòlas-leighis
gl:Medicina
ko:의학
hy:Բժշկություն
hi:आयुर्विज्ञान
hr:Medicina
io:Medicino
ia:Medicina
ie:Medicina
iu:ᑖᒃᑎ
os:Медицинæ
is:Læknisfræði
it:Medicina
hak:Yî-ho̍k
he:רפואה
ka:მედიცინა
csb:Medicëna
kk:Медицина
ky:Медицина
sw:Tiba
ht:Medsin
ku:Bijîşkî
lad:Medisina
lo:ແພດສາດ
la:Medicina
lv:Medicīna
lb:Medezin
lt:Medicina
li:Genaeskónde
hu:Orvostudomány
mk:Медицина
ml:വൈദ്യം
mt:Mediċina
mr:वैद्यकशास्त्र
mwl:Medecina
mn:Анагаах ухаан
my:ဆေးပညာ
nah:Tīciyōtl
nl:Geneeskunde
nds-nl:Genaeskeunde
ne:चिकित्साशास्त्र
new:वासः
ja:医学
nap:Mericina
no:Medisin
nn:Medisin
nov:Medisine
oc:Medecina
or:ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ
pnb:دوائی
ps:درملګري
nds:Medizin
pl:Medycyna
pt:Medicina
kaa:Meditsina
ro:Medicină
qu:Hampi yachay
ru:Медицина
rue:Медіціна
sah:Медицина
sa:आयुर्विज्ञान
sc:Meighina
sco:Medicin
stq:Heelkunde
sq:Mjekësia
scn:Midicina
si:වෛද්‍ය විද්‍යාව
simple:Medicine
sk:Medicína
sl:Medicina
sr:Медицина
sh:Medicina
sv:Medicinsk vetenskap
tl:Panggagamot
ta:மருத்துவம்
tt:Медицина
te:వైద్యశాస్త్రము
th:แพทยศาสตร์
vi:Y học
ti:ሕክምና
tg:Пизишкӣ
tr:Tıp
uk:Медицина
ur:طب
vec:Medexina
vo:Sanav
fiu-vro:Arstitiidüs
wa:Medcene
war:Medisina
wo:Paj
yi:מעדיצין
bat-smg:Medėcėna
zh:医学

Laki


Tiedosto:Milkau Oberer Teil der Stele mit dem Text von Hammurapis Gesetzescode 369-2.jpg antaa lain kuningas Hammurabille.]]
Laki on valtion suvereenin viranomaisen, tavallisesti kansallisen parlamentti, antama velvoittava säädös. Laajasti ymmärrettynä laeiksi käsitetään Suomessa myös Suomen valtioneuvosto ja Suomen presidentti antamat asetus. Laki koostuu muun muassa velvoittavista oikeusnormi ja sisältää usein erilaisia määritelmiä. oikeuslähde laki on sen soveltajaa ''vahvasti velvoittava''. Oikeusnormit ovat kieltäviä, käskeviä tai sallivia.
Oikeusnormit eroavat esimerkiksi moraalisista normeista siten, että oikeusnormi sisältää aina julkisen pakkovallan käytön uhan siten, että oikeusnormin rikkomisesta lainsäätäjä on määrännyt seuraamuksen, kuten oikeustoimi pätemättömyys, velvollisuuden suorittaa vahingonkorvausta tai rangaistus. Lain rikkomuksen tutkii ja seuraamuksen määrää asiallisesti, alueellisesti ja asteellisesti toimivaltainen tuomioistuin.
Normihierarkian huipulla on perustuslaki, jonka kanssa ristiriidassa oleva alempi säädös väistyy. Oikeusnormien muodostamaa oikeusjärjestystä tutkii oikeustiede. Rikosoikeudellinen laillisuusperuste kieltää tuomitsemasta ketään teosta, jota ei ole tekohetkellään nimenomaan määrätty rangaistavaksi. Rikollisuutta tutkiva tieteenala on nimeltään kriminologia.
Suomen oikeusjärjestys, kuten lähes kaikki länsimaiset oikeusjärjestykset, jaetaan yleensä yksityisoikeuteen ja julkisoikeuteen. Ensin mainittu koskee henkilöiden ja oikeussubjekti keskinäisiä suhteita ja viimeksi mainittu näiden suhteita julkisyhteisöihin, kuten kuntiin ja valtioon.
Monet yksityisoikeudelliset lain säädökset ovat tahdonvaltainen oikeussäännös eli dispositiivisia, mikä merkitsee, että asianosaiset voivat sopia asioista keskenään toisinkin kuin laissa on säädetty. Tällöin laki tulee sovellettavaksi vain, mikäli toisin ei ole sovittu. Sen sijaan julkisoikeudelliset ja jotkin yksityisoikeudellisetkin säädökset ovat ''pakottavia'' eli indispositiivisia eikä niistä saa sopimuksella poiketa.

Lakikokoelmia


Samassakin maassa saattaa samaan aikaan olla voimassa suuri joukko eri aikoina säädettyjä lakeja. Useita kertoja on kuitenkin katsottu tarpeelliseksi järjestää voimassa olevat lait yhdeksi yhtenäiseksi järjestelmäksi, yleiseksi laiksi, jonka on ollut tarkoitus sisältää kaikki tärkeimmät lain säännökset. Tällaisia lakikokoelmia eli kodifikaatioita ovat eri maissa eri aikoina olleet esimerkiksi seuraavat, järjestettyinä vanhimmista uusimpiin:
Hammurabin laki, Babylonia
Kahdentoista taulun lait, Rooman valtakunta
Corpus iuris civilis, Bysantti
Maunu Eerikinpoika maanlaki, Ruotsi
Kristofer Baijerilainen maanlaki, Ruotsi
Vuoden 1734 laki, Ruotsi
Code Civil (Code Napoléon), Ranska
Bürgerliches Gesetzbuch, Saksa

Katso myös


Suomen laki
Blankettilaki
Lainkohta
Puitelaki
Salainen lainsäädäntö
Valtuuslaki
Luokka:Oikeustiede
af:Reg
am:ሕግ
ar:قانون
an:Dreito
arc:ܩܢܘܢܐ
ast:Derechu
az:Hüquq
id:Hukum
ms:Undang-undang
bm:Sàrìya
bn:আইন
zh-min-nan:Hoat-lu̍t
ba:Хоҡуҡ
be:Права
be-x-old:Права
bar:Recht
bo:ཁྲིམས།
bs:Pravo
br:Gwir (lezenn)
bg:Право
ca:Dret
ceb:Pamalaod
cv:Тивĕçлĕ ирĕклĕх
cs:Právo
ch:Lai
co:Drittu
cy:Cyfraith
da:Jura
de:Recht
el:Δίκαιο
en:Law
es:Derecho
eo:Leĝo (jura)
ext:Derechu
eu:Zuzenbide
fa:قانون
hif:Kanuun
fr:Droit
fy:Rjocht
fur:Dirit
ga:Dlí
gv:Leigh
gd:Lagh
gl:Dereito
ko:법
hy:Իրավունք
hi:विधि
hr:Pravo
io:Yuro
ia:Derecto
os:Барад
is:Lögfræði
it:Diritto
he:דין
kn:ಕಾನೂನು
ka:სამართალი
kk:Құқық
ky:Укук
sw:Sheria
kv:Инӧд
ht:Lwa (dwa)
ku:Dad
lad:Dirito
lo:ກົດໝາຍ
la:Ius
lv:Tieslietas
lb:Droit
lt:Teisė
li:Rech
ln:Mambí ma mibéko
jbo:flalu
hu:Jog
mk:Право
ml:നിയമം
krc:Хакъ
mi:Ture
mr:कायदा
xmf:სამართალი
arz:قانون
mwl:Dreito
my:ဥပဒေ
nl:Recht
ne:कानून
ja:法 (法学)
frr:Rucht
no:Rettsvitenskap
nn:Juss
nrm:Loué
oc:Drech
pnb:قنون
ps:حقوق
pl:Prawo
pt:Direito
ro:Drept
qu:Chiqa
ru:Право
rue:Право
sc:Deretu
sco:Law
sq:Ligji
scn:Liggi
si:නීතිය
simple:Law
sl:Pravo
sr:Право
sh:Pravo
sv:Juridik
tl:Batas
ta:சட்டம்
tt:Хокук
th:กฎหมาย
vi:Luật pháp
tg:Ҳуқуқ
tr:Hukuk
uk:Право
ur:قانون
vec:Lexe e derito
zh-classical:法律
war:Balaud
yi:געזעץ
yo:Òfin
zh-yue:法律
zea:Recht
bat-smg:Teisė
zh:法律

Lähiverkko

Kuva:Schoollan.JPG
Lähiverkko eli LAN () on rajoitetulla maantieteellisellä alueella toimiva tietoliikenneverkko. Esimerkiksi yhden talon koneiden muodostama tietokoneverkko tai yksittäisen yrityksen yhden toimipisteen verkko. Lähiverkon tiedonsiirtonopeus on useimmiten 10–1&nbsp;000 megabittiä sekunnissa. Lähiverkkoja yhdistetään toisiinsa alueverkko, jotka voivat olla toteutettuina esimerkiksi kuitu ethernet-tekniikalla. Vanhemmissa verkoissa alueverkot toteutettiin usein Frame Relay- tai Asynchronous Transfer Mode -tekniikoilla, mutta ne ovat vähentyneet koko ajan ja nykyisin lähes poistuneet 1GE ja 10GE-ethernetin syrjäyttäessä vanhoja tekniikkoja runkoyhteyksissä.
Lähiverkon tärkeimpiä aktiivilaitteita ovat Kytkin (tietoliikenne) ja toistin jotka siirtävät tietoa lähiverkon sisällä sekä reititin, jonka avulla tieto siirtyy laajaverkkoon eli WAN:iin.

Tekniikat


Lähiverkkojen tekniikoista tärkeimpiä ovat IEEE 802 -lähiverkkotekniikat Ethernet ja WLAN. Tietokoneiden välillä käytetään nykyisin pääsääntöisesti TCP/IP-tekniikkaa. Vanhoissa verkoissa oli yleensä käytetty IPX-tekniikkaa yksin tai yhdessä TCP/IP:n kanssa, mutta kyseinen protokolla on jo jäänyt lähes kokonaan pois. Langattomissa lähiverkoissa on yleensä tukiasema, johon kaikki koneet on langattomasti yhdistetty.

Katso myös


Henkilökohtainen verkko
Kaupunkiverkko
Laajaverkko
Lähiverkkotopologiat
Luokka:Dataliikenne
ar:شبكة محلية
az:Lokal şəbəkə
id:Jaringan wilayah lokal
ms:Rangkaian kawasan setempat
bn:লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক
zh-min-nan:LAN
su:Local area network
be:Лакальная вылічальная сетка
be-x-old:Лякальная вылічальная сетка
bs:Local Area Network
bg:Локална мрежа
ca:Xarxa d'àrea local
cs:Local Area Network
cy:Rhwydwaith ardal leol
da:LAN
de:Local Area Network
et:Kohtvõrk
el:Τοπικό δίκτυο υπολογιστών
en:Local area network
es:Red de área local
eo:Loka reto
eu:Sare lokal
fa:شبکه محلی
fr:Réseau local
ga:Líonra achair logánta
gl:LAN
ko:근거리 통신망
hi:लोकल एरिया नेटवर्क
hr:LAN
ia:Rete local
is:Staðarnet
it:Local Area Network
he:רשת מקומית
ka:ლოკალური ქსელი
la:LAN
lv:Lokālais tīkls
lb:Local Area Network
hu:Helyi hálózat
mk:Локална мрежа
ml:ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്‌വർക്ക്
xmf:ლოკალური რშვილი
mn:Дотоод сүлжээ
nl:Local area network
ja:Local Area Network
no:Lokalnett
mhr:Верысе вапш
uz:LAN
km:Local Area Network
pms:LAN
pl:Sieć lokalna
pt:Rede de área local
ro:Rețea locală
ru:Локальная вычислительная сеть
sq:Local Area Network
simple:Local area network
sk:Local Area Network
ckb:تۆڕی خۆجێیی
sr:Локална рачунарска мрежа
sv:Local Area Network
tl:Local area network
ta:குறும்பரப்பு வலையமைப்புகள்
th:แลน
vi:LAN
tr:Yerel alan ağı
uk:Локальна мережа
ur:مقامی علاقائی جالکار
yi:לאקאל נעצווערק
zh:局域网

Lähiverkkotopologiat

Verkkotopologia

Luettelo valtioista väkiluvun mukaan


Kuva:World population.PNG
Tämä on luettelo valtioista väkiluvun mukaan järjestettynä. Yhdistyneet kansakunnat 193 jäsenvaltiota sekä Kiinan tasavalta (Taiwan) ja Vatikaanivaltio ovat saaneet järjestysluvun; muut alueet ovat mukana vertailun vuoksi. Tiedot ovat vuodelta 2005 ja perustuvat Yhdysvallat keskustiedustelupalvelun CIA ''The World Factbookiin'', ellei toisin mainita (katso viitteet).

Lähteet

Katso myös


Luettelo valtioista
Luettelo valtioista pinta-alan mukaan
Luettelo valtioista väentiheyden mukaan
Luettelo valtioista maanosan mukaan

Aiheesta muualla


http://www.stat.fi/tup/maanum/03_pinta-ala_vakiluku_ja_paakaupunki_maittain.xls Tilastokeskuksen excel-tiedosto
Luokka:Luettelot valtioista
af:Lys van lande volgens bevolking
als:Liste unabhängiger Staaten nach Einwohnerzahl
ar:ملحق:قائمة الدول حسب عدد السكان
an:Lista de países por población
as:জনসংখ্যা অনুসৰি দেশসমূহৰ তালিকা
ast:Llista de países por población
gn:Tuichave tetãyguakuéra Tetã rehe
az:Ölkələrin əhaliyə görə sıralanması
id:Daftar negara menurut jumlah penduduk
ms:Senarai negara mengikut jumlah penduduk
bn:জনসংখ্যার ভিত্তিতে রাষ্ট্রসমূহের তালিকা
jv:Dhaptar negara miturut cacahing pedunung
su:Daptar nagara dumasar populasi
be:Спіс краін паводле насельніцтва
be-x-old:Сьпіс краінаў паводле насельніцтва
bs:Spisak država po stanovništvu
bg:Списък на страните по население
ca:Llista d'estats per població
cv:Халăх йышĕпе йĕркеленĕ патшалăхсен ят-йышĕ
cs:Seznam států světa podle počtu obyvatel
cy:Rhestr gwledydd yn nhrefn eu poblogaeth
da:Verdens landes befolkningsstørrelser
dv:އާބާދީއަށް ބަލައިގެން ތަރުތީބު ކުރެވިފައިވާ ޤައުމުތަކުގެ ލިސްޓު
et:Riikide loend rahvaarvu järgi
el:Κατάλογος χωρών ανά πληθυσμό
en:List of countries by population
es:Anexo:Países por población
eo:Listo de landoj laŭ loĝantaro
eu:Estatuen zerrenda biztanleriaren arabera
fa:فهرست کشورها بر پایه جمعیت
fo:Listi yvir heimins lond eftir íbúgvatali
fr:Liste des pays par population
ga:Liosta tíortha de réir daonra
gv:Rolley çheeraghyn rere earroo yn phobble
gd:Liosta dùthchannan a-rèir àireamh-shluaigh
gl:Lista de países por poboación
ko:인구순 나라 목록
hy:Աշխարհի երկրներն ըստ ազգաբնակչության
hi:जनसंख्या के अनुसार देशों की सूची
hr:Dodatak:Popis država po stanovništvu
ilo:Listaan dagiti pagilian babaen ti populasion
ia:Lista de paises per population
is:Listi yfir lönd eftir mannfjölda
it:Lista di stati per popolazione
he:מדינות לפי אוכלוסייה, שטח, צפיפות, תמ"ג ופיתוח אנושי
ka:მსოფლიოს ქვეყნები მოსახლეობის მიხედვით
sw:Orodha ya nchi kufuatana na wakazi
lo:ລາຍຊື່ປະເທດຮຽງຕາມຈຳນວນປະຊາກອນ
lv:Valstu uzskaitījums pēc iedzīvotāju skaita
lb:Lëscht vun de Länner no Bevëlkerung
lt:Sąrašas:Šalys pagal gyventojų skaičių
lij:Lista de i stati pe popolaçoin
li:Lies van ónaafhenkelike sjtaote naor inwoeners
hu:Országok népesség szerinti listája
mk:Список на држави по население
mr:जगातील देशांची यादी (लोकसंख्येनुसार)
xmf:მოსოფელიშ ქიანეფი მახორობაშ მეჯინათ
mn:Улс орнууд хүн амын тоогоор
nl:Lijst van landen naar inwonertal
ja:国の人口順リスト
no:Liste over verdens stater etter befolkningsstørrelse
nn:Verdas land etter folketal
oc:Lista dels païses per populacion
uz:Aholi boʻyicha davlatlar roʻyxati
pap:Lista di país segun populashon
pl:Lista państw świata według liczby ludności
pt:Anexo:Lista de países por população
crh:Ealisine köre memleketlerniñ cedveli
ro:Lista țărilor după populație
rmy:Patrinipen le themengo palal o gin le manushengo
ru:Список стран по населению
sq:Lista e shteteve sipas numrit të banorëve
simple:List of countries by population
sk:Zoznam štátov podľa počtu obyvateľov
sl:Seznam držav po prebivalstvu
so:Liiska dalalka dad ahaan
sr:Списак држава по броју становника
sh:Spisak država po stanovništvu
sv:Lista över länder efter folkmängd
tl:Tala ng mga bansa ayon sa populasyon
ta:மக்கள் தொகை அடிப்படையில் நாடுகளின் பட்டியல்
te:దేశాల జాబితా – జనసంఖ్య క్రమంలో
tet:Lista rai hosi populasaun
th:รายชื่อประเทศเรียงตามจำนวนประชากร
vi:Danh sách quốc gia theo số dân
tg:Рӯйхати кишварҳо аз рӯи аҳолӣ
tr:Nüfuslarına göre ülkeler listesi
uk:Список країн за населенням
ur:فہرست ممالک بلحاظ آبادی
yo:Àkójọ àwọn orílẹ̀-èdè bí àwọn ènìyàn wọn se pọ̀sí
diq:Listey Dewleti (Gorey Nıfus)
zh:国家人口列表